Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
31.05.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)


Član 1.

U Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 68/15), u članu 23. stav 2. menja se i glasi:

„Ministarstvo izdaje sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti i donosi rešenje o oslobađanju od polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti na osnovu uslova iz stava 3. ovog člana.”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi.”.

Član 2.

U članu 24. stav 2. reči: „program, način i visinu troškova” zamenjuju se rečima: „program i način”.

Član 3.

U članu 41. stav 1. reč: „od” zamenjuje se rečju: „do”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Licenca za pružanje staničnih usluga izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava uslov u pogledu poslovnog ugleda, ima sedište na teritoriji Republike Srbije, ima izmirene novčane obaveze prema domaćim prevoznicima na način propisan zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i ako autobuska stanica ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Pod izmirenim novčanim obavezama iz stava 2. ovog člana podrazumevaju se novčane obaveze koje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ima prema prevoznicima, po osnovu voznih karata koje prodaje u ime i za račun prevoznika.”.

Član 4.

U članu 63. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 5.

U članu 67. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Zahtev za izmenu registrovanog reda vožnje iz razloga koji su propisani u stavu 2. tač. 2) i 3) ovog člana, a koji je u istoj kalendarskoj godini usaglašen u Privrednoj komori Srbije i registrovan u Ministarstvu, može se podneti posle isteka godinu dana od početka važenja registrovanog reda vožnje, odnosno važenja režima obavljanja prevoza na liniji.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. broj: „3” zamenjuje se brojem: „4”.

Član 6.

U članu 99. stav 5. broj: „1” zamenjuje se brojem: „4”.

Član 7.

U članu 139. tačka 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) pravna lica koja vrše osposobljavanje kandidata za vozače kada vrše osposobljavanje kandidata za vozače”.

Član 8.

U članu 143. stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. posle reči: „u registar” dodaju se reči: „iz stava 1. ovog člana”, a reči: „stava 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „člana 140. stav 2. ovog zakona”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. reči: „stava 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „člana 140. stav 2. ovog zakona”.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 5. posle reči: „za sopstvene potrebe” dodaju se zapeta i reči: „koja sadrži registarske oznake autobusa”.

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 5. dodaju se novi st. 6, 7. i 8. koji glase:

„Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužan je da o promeni podataka o uslovima na osnovu kojih je izvršen upis u registar iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana od dana nastale promene obavesti Ministarstvo.

Ministarstvo donosi rešenje o upisu promene podataka u registar iz stava 1. ovog člana.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužan je da Ministarstvu vrati potvrdu o upisu u registar iz stava 1. ovog člana ako je prestao da koristi autobus za koji je izdata potvrda ili ako promenjeni podaci menjaju sadržinu izdate potvrde”.

Dosadašnji stav 7. koji postaje stav 9. menja se i glasi:

„Rešenje iz st. 3, 4. i 7. je konačno.”.

Član 9.

U članu 144. stav 2. posle reči: „ovog člana” dodaju se zapeta i reči: „kao i obrazac potvrde o upisu u registar iz stava 1. ovog člana”.

Član 10.

U članu 146. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Na pitanja inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, koja nisu posebno uređena ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim sporazumima primenjivaće se propisi koji uređuju inspekcijski nadzor.”.

Član 11.

U članu 150. stav 1. tačka 1) posle reči: „vozilo domaćeg” dodaju se zapeta i reči: „odnosno stranog”, a posle reči: „autobus domaćeg” dodaju se zapeta i reči: „odnosno stranog”.

U tački 7) posle reči: „obavlja u skladu sa” dodaju se reči: „dozvolom za linijski prevoz i”.

U tački 8) posle reči: „izlaska iz zemlje” dodaju se reči: „i zabrani ulazak tog autobusa, odnosno putničkog vozila na teritoriju Republike Srbije u trajanju od pet dana,”.

U tački 9) posle reči: „izlaska iz zemlje” dodaju se reči: „i zabrani ulazak tog autobusa na teritoriju Republike Srbije u trajanju od pet dana,”.

U stavu 5. reči: „tač. 1) i 2)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 2), 8) i 9)”.

Član 12.

U članu 153. stav 1. reči: „policijski službenik na graničnom prelazu”, zamenjuju se rečima: „nadležni carinski organ Republike Srbije”.

U stavu 2. reči: „Organ nadležan za poslove granične policije”, zamenjuju se rečima: „Nadležni carinski organ Republike Srbije”.

Stav 3. briše se.

Član 13.

U članu 159. stav 1. posle reči: „zahtevanu dokumentaciju i podatke”, dodaju se reči: „koje inspektor nije mogao pribaviti po službenoj dužnosti,”.

Član 14.

U članu 162. stav 2. reči: „i sadržinu obrasca službene legitimacije, odnosno izgled” brišu se.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Službena legitimacija inspektora iz stava 1. ovog člana uređuje se propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.”.

Član 15.

U članu 164. stav 1. reč: „osam” zamenjuje se brojem: „15”.

U stavu 2. reč: „osam” zamenjuje se brojem: „15”.

U stavu 3. reči: „ne odlaže izvršenje rešenja” zamenjuju se rečima: „odlaže izvršenje rešenja, osim kada se radi o preduzimanju hitnih mera.”.

Član 16.

U članu 169. stav 1. tačka 48) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 48) dodaju se tač. 49) i 50), koje glase:

„49) ne vrati Ministarstvu potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe (član 143. stav 8);

50) za vreme trajanja isključenja koristi autobus ili putničko vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja (član 151. stav 1).”.

U stavu 5. reči: „tačka 1)” zamenjuju se rečima: „tač. 1) i 50)”.

Član 17.

U članu 173. stav 1. tačka 16) tačka i zapeta na kraju zamenjuje se tačkom.

Tačka 17) briše se.

U stavu 2. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „30.000”.

U stavu 4. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „30.000”.

Član 18.

Na postupke za izmenu registrovanog reda vožnje, koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 68/15).

Na postupke izdavanja licence za pružanje staničnih usluga, koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se odredbe ovog zakona.

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print