Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
31.05.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)


Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 − US, 55/14, 96/15 − dr. zakon, 9/16 − US i 24/18), u članu 42. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Za prekršaje koji se odnose na trenutno izmerenu brzinu i srednju (prosečnu) brzinu odgovoran je vozač koji je upravljao vozilom u trenutku kad je brzina izmerena, odnosno utvrđena.”.

Član 2.

U članu 44. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) 130 km/h na auto-putu,”.

Član 3.

U članu 45. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) 80 km/h – za autobuse i autobuse sa priključnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, ali nije veća od 7.500 kg, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 100 km/h,”.

Član 4.

U članu 329. stav 1. posle reči: „dana” dodaju se reči: „i novčanom kaznom u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara”, a posle reči: „sati” dodaju se reči: „i novčanom kaznom u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara”.

U stavu 2. istog člana, posle reči: „dana” dodaju se reči: „i novčanom kaznom u iznosu od 130.000 do 150.000 dinara”, a posle reči: „sati” dodaju se reči: „i novčanom kaznom u iznosu od 130.000 do 150.000 dinara”.

Član 5.

U članu 330. stav 1. reči: „vozač koji” menjaju se rečima „vozač ili lice koje”.

U stavu 7. reči: „iz tačke 4)” zamenjuju se rečima: „iz stava 1. tačka 4)”.

Član 6.

U članu 331. stav 1. tačka 81) reči: „ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,” brišu se.

Član 7.

U članu 332a stav 1. tačka 4) broj: „44” zamenjuje se brojem „43”.

U tački 22. reči: „ukoliko nema propisane registarske tablice,” brišu se.

Član 8.

U članu 335. stav 1. tačka 9) broj: „20” zamenjuje se brojem „30”.

Član 9.

U članu 338. stav 1. tačka 5) broj: „20” zamenjuje se brojem „30”.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print