Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.01.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)


Na osnovu člana 85. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Član 1.

U Pravilniku o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS”, br. 94/10, 1/11, 25/11, 66/11, 94/11, 54/12, 12/13, 18/13, 56/13, 76/13, 104/13, 24/14, 55/14, 64/14, 112/14, 6/15, 15/15, 24/15, 33/15, 45/15, 36/16, 44/16, 59/16 i 95/16), član 5a briše se.

Član 2.

U članu 6. tačka 4) posle reči:

„– Carinski referat Terminal–Preševo; ”

dodaju se reči:

„– Carinski referat Duvanska Niš;”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print