Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
31.01.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)


Na osnovu člana 50. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon i 112/15),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 23/14), član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

U Obrazac PB 2 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – dobit poslovne godine;

2) pod rednim brojem 2. – gubitak poslovne godine;

3) pod red. br. 3. i 4. – dobici i gubici utvrđeni u skladu sa članom 35. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon), a u vezi sa članom 27. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS” br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15). Za obveznike koji vode poslovne knjige u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji pod ovim rednim brojevima iskazuju se dobici i gubici iz Bilansa uspeha (ukoliko su evidentirani na odgovarajućim računima na kojima se iskazuju dobici, odnosno gubici od prodaje imovine, saglasno propisima o računovodstvu), nastali prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu imovine navedene u članu 27. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica). Za obveznike koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva pod ovim rednim brojevima iskazuju se dobici i gubici od prodaje imovine navedene u članu 27. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji su u Poslovnoj knjizi PK – 1 iskazani kao prihod (u koloni 7) ili kao rashod (u koloni 19);

4) pod red. br. 5 – 35. – odgovarajući rashodi u iznosima u kojima se ne priznaju u rashode u poreskom bilansu, utvrđeni u skladu sa čl. 35. do 37b Zakona, a u vezi sa čl. 7, 7a i 8, članom 9. stav 2, čl. 9a, 10, 15, 16, 20. i 22, članom 22b stav 2. i članom 22v Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Na rednom broju 5. – Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu, podatak se iskazuje u iznosu prihoda koji je po tom osnovu iskazan u poslovnim knjigama;

5) pod rednim brojem 36. – iznos uzimanja koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine, u skladu sa članom 37b Zakona, a u iznosu koji je kao rashod prikazan u poslovnim knjigama obveznika;

6) pod rednim brojem 37. – ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja, saglasno članu 35. Zakona, a u vezi sa članom 16. stav 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje su bile priznate na teret rashoda, a za koje, u poreskom periodu u kome se vrši otpis, nisu kumulativno ispunjeni uslovi iz člana 16. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

7) pod rednim brojem 38. – sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja koja su bila priznata kao rashod u poreskom bilansu, a po osnovu kojih se usled povlačenja tužbe, predloga za izvršenje ili prijave potraživanja u poreskom periodu uvećavaju oporezivi prihodi, ukoliko isti nisu iskazani u poslovnim knjigama obveznika;

8) pod rednim brojem 39. – prihodi nastali ukidanjem svih neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja, saglasno članu 35. Zakona, a u vezi sa članom 25a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kom su izvršena;

9) pod rednim brojem 40. – prihodi ostvareni u poreskom periodu po osnovu svih otpisanih, ispravljenih i drugih potraživanja koja nisu bila priznata kao rashod, saglasno članu 35. Zakona, a u vezi sa članom 16. stav 13. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ne ulaze u osnovicu za oporezivanje;

10) pod rednim brojem 41. – prihod koji obveznik ostvari od kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije, a koji saglasno članu 65. tačka 2) Zakona ne ulaze u osnovicu za oporezivanje;

11) pod rednim brojem 42. – prihodi nastali u vezi sa rashodima koji u nekom od prethodnih poreskih perioda nisu bili priznati u skladu sa članom 7a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a koji saglasno članu 35. Zakona, a u vezi sa članom 25a stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ne ulaze u osnovicu za oporezivanje;

12) pod rednim brojem 43. – primanja koja obveznik ostvari po osnovu premija, subvencija, regresa i drugih sredstava koja su izuzeta iz dohotka za oporezivanje, saglasno odredbi člana 9. stav 1. tačka 24) Zakona;

13) pod rednim brojem 44. – iznos obračunatih troškova (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama, koje je obveznik dužan da, u skladu sa članom 59. i članom 60. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, posebno prikaže u poreskom bilansu;

14) pod rednim brojem 45. – iznos ukupno obračunatih troškova (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama, za koji se, saglasno Pravilniku o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene („Službeni glasnik RS”, broj 20/14), a u vezi sa Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS”, br. 61/13 i 8/14 – u daljem tekstu: Pravilnik o transfernim cenama), podnosi izveštaj u skraćenom obliku, pri čemu je iznos iskazan na ovom rednom broju sadržan u iznosu iskazanom pod rednim brojem 44;

15) pod rednim brojem 46. – iznos obračunatih prihoda (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama koje je obveznik dužan da, u skladu sa članom 60. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, posebno prikaže u poreskom bilansu;

16) pod rednim brojem 47. – iznos ukupno obračunatih prihoda (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama za koji se, saglasno Pravilniku o transfernim cenama podnosi izveštaj u skraćenom obliku, pri čemu je iznos iskazan na ovom rednom broju sadržan u iznosu iskazanom pod rednim brojem 46;

17) pod rednim brojem 48. – iznos rashoda po osnovu kamate („na dohvat ruke”) obračunate na zajam, odnosno kredit dobijen od povezanog lica, koje je obveznik dužan da posebno prikaže u poreskom bilansu, saglasno članu 60. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

18) pod rednim brojem 49. – iznos prihoda po osnovu kamate („na dohvat ruke”) obračunate na zajmove, odnosno kredite date povezanim licima, koje je obveznik dužan da posebno prikaže u poreskom bilansu, saglasno članu 60. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

19) pod rednim brojem 50. – zbir konačnih korekcija transfernih cena za svaku pojedinačnu transakciju sa pojedinačnim povezanim licima, odnosno za svaku vrstu transakcije sa pojedinačnim povezanim licem u skladu sa članom 60. st. 5. do 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se utvrđuje u zaključku dokumentacije o transfernim cenama na način propisan odredbama člana 31. Pravilnika o transfernim cenama;

20) pod rednim brojem 51. – oporeziva dobit koja se utvrđuje računskim putem (sabiranjem i oduzimanjem iznosa sa naznačenih red. br.), a ako je ova vrednost negativna iskazuje se kao gubitak na rednom broju 52;

21) pod rednim brojem 52. – gubitak koji se utvrđuje računskim putem (sabiranjem i oduzimanjem iznosa sa naznačenih red. br.), a ako je ova vrednost negativna iskazuje se kao oporeziva dobit na rednom broju 51;

22) pod rednim brojem 53. – nominalni iznos gubitka koji je iskazan u poreskom bilansu iz prethodnih godina, koji se prenosi na teret dobiti tekuće godine, i to najviše do visine oporezive dobiti, u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa članom 32. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a podatak na ovom rednom broju unosi se pri izradi konačnog poreskog bilansa;

23) pod rednim brojem 54. – ostatak oporezive dobiti, koji se iskazuje kao pozitivna razlika iznosa sa red. br. 51. i 53;

24) pod red. br. 55. i 56. – ukupni kapitalni dobici i gubici tekuće godine koji se utvrđuju u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa čl. 27. do 29. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

25) pod red. br. 57. i 58. – kapitalni dobici i kapitalni gubici iskazani kao razlika iznosa sa red. br. 55. i 56, odnosno 56. i 55;

26) pod rednom brojem 59. – iznos kapitalnih gubitaka iz ranijih godina koji se mogu prebiti na račun budućih kapitalnih dobitaka, u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

27) pod rednim brojem 60. – ostatak kapitalnog dobitka kao razlika iznosa sa red. br. 57. i 59;

28) pod rednim brojem 61. – poreska osnovica koja se utvrđuje računskim putem (zbir iznosa sa red. br. 54. i 60).”

Član 2.

Poreski bilans na Obrascu PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 23/14), obveznik podnosi u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za poresku prijavu podnetu zaključno sa 31. decembrom 2016. godine.

Član 3.

Obrazac PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine, koji čini sastavni deo Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 23/14), zamenjuje se novim Obrascem PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac PB 2
PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA PERIOD
OD ______ DO______ 201__. GODINE

Red. br. Pozicija Iznos
1 2 3
  A. Dobit i gubitak pre oporezivanja  
  I Rezultat u Bilansu uspeha  
1. Dobit poslovne godine  
2. Gubitak poslovne godine  
  II Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona o porezu na dobit pravnih lica  
3. Dobici od prodaje imovine  
4. Gubici od prodaje imovine  
  III Usklađivanje rashoda  
5. Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu  
6. Troškovi službenog putovanja iznad propisanog iznosa  
7. Troškovi koji nisu dokumentovani  
8. Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno i duguje, do iznosa obaveza prema tom licu  
9. Pokloni i prilozi dati političkim organizacijama  
10. Pokloni čiji je primalac povezano lice  
11. Kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina  
12. Troškovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, troškovi poreskoprekršajnog i drugih postupaka koji se vode pred nadležnim organom  
13. Novčane kazne, ugovorne kazne i penali  
14. Zatezne kamate između povezanih lica  
15. Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti  
16. Troškovi materijala i nabavna vrednost prodate robe iznad iznosa obračunatog primenom metode ponderisane prosečne cene ili FIFO metode  
17. Primanja zaposlenog iz člana 9. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, obračunata a neisplaćena u poreskom periodu  
18. Otpremnine i novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa, obračunate, a neisplaćene u poreskom periodu  
19. Primanja zaposlenog iz člana 9. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, obračunata u prethodnom poreskom periodu, a isplaćena u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans  
20. Otpremnine i novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa koje su obračunate u prethodnom, a isplaćene u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans  
21. Ukupan iznos amortizacije obračunat u finansijskim izveštajima  
22. Ukupan iznos amortizacije obračunat za poreske svrhe  
23. Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, zaštitu životne sredine, davanja učinjena ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite, kao i za humanitarnu pomoć za otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, koji su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave  
24. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture  
25. Članarine komorama, savezima i udruženjima  
26. Rashodi za reklamu i propagandu  
27. Rashodi po osnovu reprezentacije  
28. Rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja ako od roka za njihovu naplatu nije prošlo najmanje 60 dana, kao i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja izvršen bez prethodno ispunjenih uslova iz člana 16. Zakona o porezu na dobit pravnih lica  
29. Rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koji nije bio priznat u poreskom periodu u kojem je iskazan, ali se priznaje naknadno u skladu sa članom 16. stav 11. Zakona o porezu na dobit pravnih lica  
30. Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja i nisu plaćene u poreskom periodu, a po osnovu kojih je u poslovnim knjigama obveznika iskazan rashod, uključujući obračunatu, a neisplaćenu ličnu zaradu preduzetnika  
31. Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja, plaćene u poreskom periodu, a koje nisu bile plaćene u prethodnom poreskom periodu u kome je po tom osnovu u poslovnim knjigama obveznika bio iskazan rashod  
32. Dugoročna rezervisanja koja se ne priznaju u poreskom periodu  
33. Dugoročna rezervisanja u iznosu koji je iskorišćen u poreskom periodu  
34. Rashodi po osnovu obezvređenja imovine  
35. Rashodi po osnovu obezvređenja imovine koji se priznaju u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, a u kome je ta imovina otuđena, upotrebljena ili je došlo do oštećenja te imovine usled više sile  
  IV Usklađivanje prihoda  
36. Uzimanje iz poslovne imovine  
37. Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koje su bile priznate na teret rashoda, a za koje, u poreskom periodu u kome se vrši direktni otpis, nisu kumulativno ispunjeni uslovi  
38. Sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja koja su bila priznata kao rashod, a koja se u poreskom periodu uključuju u oporezive prihode koji nisu, kao takvi, iskazani u poslovnim knjigama obveznika  
39. Prihodi po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena  
40. Prihodi ostvareni u poreskom periodu po osnovu otpisanih, ispravljenih i drugih potraživanja koja nisu bila priznata kao rashod  
41. Prihodi od kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili NBS  
42. Prihodi nastali u vezi sa rashodima koji nisu bili priznati  
43. Primanja ostvarena po osnovu premija, subvencija, regresa i drugih sredstava koja su izuzeta iz dohotka za oporezivanje  
  V Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)  
44. Obračunati troškovi po osnovu transfernih cena  
45. Obračunati troškovi po osnovu transfernih cena za koje se podnosi izveštaj u skraćenom obliku  
46. Obračunati prihodi po osnovu transfernih cena  
47. Obračunati prihodi po osnovu transfernih cena za koje se podnosi izveštaj u skraćenom obliku  
  VI Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica  
48. Obračunati rashodi po osnovu kamata („na dohvat ruke") na zajmove, odnosno kredite dobijene od povezanih lica  
49. Obračunati prihodi po osnovu kamata („na dohvat ruke") na zajmove, odnosno kredite odobrene povezanim licima  
  VII Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica  
50. Zbir konačnih korekcija (rashoda i prihoda) po osnovu transakcija sa svim pojedinačnim povezanim licima utvrđen u zaključku dokumentacije o transfernim cenama  
  VIII Oporeziva dobit  
51. Oporeziva dobit (red. br. 1-3+4-5+6 do 18-19-20+21-22+23 do 28-29+30-31+32-33+34-35+36+37+38-39 do 43+50)>0 (ili negativan iznos sa rednog broja 52)  
52. Gubitak (red. br. 2+3-4+5-6 do 18+19+20-21+22-23 do 28+29-30+31-32+33-34+35-36-37-38+39 do 43-50)>0 (ili negativan iznos sa rednog broja 51)  
53. Iznos gubitka iz poreskog bilansa iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti  
54. Ostatak oporezive dobiti (red. br. 51-53)>0  
  B. Kapitalni dobici i gubici  
55. Ukupni kapitalni dobici tekuće godine  
56. Ukupni kapitalni gubici tekuće godine  
57. Kapitalni dobici (red. br. 55-56)  
58. Kapitalni gubici (red. br. 56-55)  
59. Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina do visine iznosa pod rednim brojem 57  
60. Ostatak kapitalnog dobitka (red. br. 57-59)  
  V. Poreska osnovica  
61. Poreska osnovica (red. br. 54+60) ≥0


❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print