Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)


Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Službeni glasnik RS”, broj 80/16), u članu 2. stav 1. reči: „142/14 i 83/15” zamenjuju se rečima: „142/14, 83/15 i 108/16”.

Član 2.

U članu 41. reči: „2017. godine” zamenjuju se rečima: „2018. godine”.

Član 3.

U članu 43. reči: „2017. godine” zamenjuju se rečima: „2018. godine”.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print