Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)


Na osnovu člana 23. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Službeni glasnik RS”, br. 108/04, 130/04 – ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13 i 86/15), u članu 1. reči: „142/14 i 83/15” zamenjuju se rečima: „142/14, 83/15 i 108/16”.

Član 2.

U članu 9. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Briketima i peletom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 10) Zakona, smatraju se dobra dobijena aglomeracijom strugotine, piljevine, iverja i drugih ostataka, odnosno otpadaka od drvne biomase, direktno pod pritiskom ili dodavanjem vezivnog sredstva.

Drugim sličnim dobrima od drvne biomase, u smislu člana 23. stav 2. tačka 10) Zakona, smatraju se strugotina, piljevina, iverje, sečka i sl.”.

Član 3.

U članu 12g reči: „zelenih rekreativnih površina” zamenjuju se rečima: „javnih zelenih površina (rekreativnih i drugih)”.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print