Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.11.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)


Član 1.

U Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 21/16, 113/17, 113/17 - dr. zakon i 95/18), u članu 15. posle reči: "radnog odnosa" reči: "kod poslodavca" brišu se.

Član 2.

Posle člana 16. dodaju se naslov iznad člana i član 16a koji glase:

"Kompetencije za rad službenika

Član 16a

Procesi upravljanja ljudskim resursima u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave zasnivaju se na kompetencijama potrebnim za delotvorno obavljanje poslova u organu, službi i organizaciji autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Kompetencije, u smislu ovog zakona, predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje službenik poseduje, a koji oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu."

Član 3.

U članu 19. stav 2. posle reči: "veštinama" dodaje se zapeta i reči: "odnosno proveri kompetencija."

Član 4.

U članu 47. stav 5. posle reči: "uslovi za rad na njima" dodaju se zapeta i reči: "potrebne kompetencije."

Član 5.

U članu 48. stav 2. posle reči: "pokrajinskog sekretarijata" dodaju se zapeta i reči: "pomoćnika generalnog sekretara skupštine,".

Član 6.

U članu 56. stav 1. reči: "kao i kada nije u mogućnosti da obavlja dužnost duže od 30 dana," brišu se, a posle reči: "vršioca dužnosti - službenika" dodaju se reči: "u radnom odnosu na neodređeno vreme."

U stavu 2. reči: "kao i kada načelnik uprave nije u mogućnosti da obavlja dužnost duže od 30 dana" brišu se, a posle reči: "vršioca dužnosti - službenika" dodaju se reči: "u radnom odnosu na neodređeno vreme."

Stav 5. menja se i glasi:

"Izuzetno, vršilac dužnosti može biti postavljen i radi zamene službenika na položaju koji odsustvuje sa rada duže od 30 dana, a najduže do njegovog povratka na rad."

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7. koji glase:

"Službeniku koji je postavljen za vršioca dužnosti miruju prava i obaveze iz radnog odnosa na radnom mestu na koje je bio raspoređen pre postavljenja.

Po isteku roka iz st. 1, 2, 4. i 5. ovog člana postavljeni službenik se raspređuje na radno mesto na kome je bio raspoređen do postavljenja i nastavlja da ostvaruje pravo na platu koju je imao na tom radnom mestu."

Član 7.

U članu 58. stav 2. menja se i glasi:

"Pravilnikom se utvrđuju radna mesta i njihovi opisi, zvanja u kojima su radna mesta razvrstana, potreban broj izvršilaca za svako radno mesto, vrsta i nivo obrazovanja, državni stručni ispit, odnosno poseban stručni ispit, radno iskustvo u struci, potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta, kao i drugi uslovi za rad na svakom radnom mestu."

Član 8.

Posle člana 58. dodaju se naslovi iznad člana i novi čl. 58a, 58b, 58v i 58g koji glase:

"Vrste kompetencija

Član 58a

Kompetencije potrebne za obavljanje poslova radnog mesta su ponašajne i funkcionalne.

Ponašajne kompetencije

Član 58b

Ponašajne kompetencije predstavljaju skup radnih ponašanja potrebnih za delotvorno obavljanje svih poslova u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Ponašajne kompetencije su:

1) upravljanje informacijama;

2) upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata;

3) orijentacija ka učenju i promenama;

4) izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa;

5) savesnost, posvećenost i integritet.

Pored kompetencija iz stava 2. ovog člana, ponašajne kompetencije su i:

1) upravljanje ljudskim resursima - za radna mesta rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i položaje;

2) strateško upravljanje - za položaje.

Funkcionalne kompetencije

Član 58v

Funkcionalne kompetencije predstavljaju skup znanja i veština potrebnih za delotvorno obavljanje poslova u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave i mogu biti opšte i posebne.

Opšte funkcionalne kompetencije predstavljaju skup znanja i veština potrebnih za delotvorno obavljanje poslova na svim radnim mestima službenika u bilo kojoj oblasti rada ili bilo kom radnom mestu.

Opšte funkcionalne kompetencije su:

1) organizacija i rad organa autonomne pokrajine, odnosno lokalne samouprave u Republici Srbiji;

2) digitalna pismenost;

3) poslovna komunikacija.

Posebne funkcionalne kompetencije predstavljaju skup znanja i veština potrebnih za delotvorno obavljanje poslova u određenoj oblasti rada i na određenom radnom mestu.

Određivanje kompetencija

Član 58g

Aktom Vlade, na predlog Službe za upravljanje kadrovima, bliže se određuju ponašajne i opšte funkcionalne kompetencije i pokazatelji njihovog ispoljavanja, kao i posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, način njihovog određivanja i oblasti znanja i veština na koje se odnose.

Posebne funkcionalne kompetencije na određenom radnom mestu mogu se utvrditi pri sastavljanju opisa poslova radnog mesta u skladu sa aktom Vlade."

Član 9.

U članu 79. stav 2. menja se i glasi:

"Kad se oba uslova ispune, načelnik uprave, odnosno rukovodilac organa, službe ili organizacije (u daljem tekstu: Rukovodilac) odlučuje da li je potrebno da se radno mesto popuni."

Član 10.

U članu 85. stav 2. reči: "imenuje službenik na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave, rukovodilac službe ili organizacije" zamenjuju se rečima: "obrazuje rukovodilac."

Član 11.

U članu 87. stav 1. reči: "službenik na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave," zamenjuju se rečju: "rukovodilac."

Član 12.

U članu 95. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Ako je položaj popunjen, konkurs za popunjavanje položaja oglašava se najkasnije u roku od 90 dana pre isteka vremena na koje je službenik na položaju postavljen."

Član 13.

U članu 99. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Ako konkursni postupak za popunjavanje položaja nije pokrenut u roku iz člana 95. stav 3. ovog zakona, službenik se posle proteka vremena na koji je postavljen, postavlja na isti položaj bez javnog konkursa."

Član 14.

U članu 101. stav 1. reči: "službenik na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave, rukovodilac službe ili organizacije" zamenjuju se rečju: "rukovodilac."

Član 15.

U članu 102. stav 1. posle reči: "znanjima i veštinama," dodaju se reči: "naročito iz oblasti znanja i veština koje su za to radno mesto utvrđene kao posebne funkcionalne kompetencije,".

U stavu 2. posle reči: "lokalne samouprave," dodaju se reči: "na oglasnoj tabli kod poslodavca,".

Član 16.

U članu 103. stav 2. reč: "zaključkom" u određenom padežu zamenjuje se rečima: "rešenje" u odgovarajućem padežu.

U stavu 3. reč: "zadržava" zamenjuje se rečju: "odlaže", a reč: "zaključka" zamenjuje se rečju: "rešenja."

Član 17.

U članu 104. stav 3. menja se i glasi:

"Izborni postupak sprovodi se pisanom ili usmenom proverom i razgovorom sa kandidatima."

Stav 4. briše se.

Član 18.

U članu 105. stav 3. reči: "službeniku na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelniku uprave" zamenjuju se rečju: "rukovodiocu."

Član 19.

U članu 106. stav 1. reči: "službenik na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave, rukovodilac službe ili organizacije" zamenjuju se rečju: "rukovodilac".

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Ako je izabran kandidat koji nije službenik, rukovodilac u roku od 15 dana od dana prijema liste za izbor, donosi rešenje o njegovom prijemu u radni odnos, a ako je izabran kandidat koji je već službenik kod poslodavca, rukovodilac donosi rešenje o premeštaju primenom odredaba ovog zakona o premeštaju posle internog konkursa."

Član 20.

U članu 107. stav 2. reči: "službenik na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave" zamenjuju se rečju: "rukovodilac".

Član 21.

U članu 108. stav 1. posle reči: "kandidata," dodaju se reči: "odnosno rešenje o premeštaju".

Član 22.

U članu 110. stav 2. menja se i glasi:

"O neuspehu javnog konkursa rukovodilac donosi rešenje koje dostavlja svim kandidatima koji su imali pravo da učestvuju u izbornom postupku."

Član 23.

U članu 111. stav 2. reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem".

U stavu 3. reč: "zadržava" zamenjuje se rečju: "odlaže", a reč: "zaključka" zamenjuje se rečju: "rešenja".

Član 24.

Posle člana 114. dodaju se naslov iznad člana i član 114a koji glasi:

"Trajni premeštaj na zahtev službenika

Član 114a

Službenik može, u skladu sa potrebama i organizacijom rada organa, na svoj zahtev da bude trajno premešten na radno mesto čiji se poslovi rade u nižem zvanju od poslova radnog mesta sa kojeg se službenik premešta, ako ispunjava uslove za rad na tom radnom mestu.

Službenik iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na platu radnog mesta na koje je premešten."

Član 25.

U članu 115. stav 1. posle reči: "radnom mestu" dodaju se zapeta i reči: "ako su za njega povoljnija."

Član 26.

U članu 150. stav 3. posle reči: "težu povredu" dodaju se reči: "dužnosti iz radnog odnosa."

Član 27.

U članu 168. st. 1-3. reči: "u istom zvanju" brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

"Ako odgovarajuće radno mesto ne postoji, u slučaju donošenja novog, odnosno promene pravilnika, prekobrojni službenik može, uz svoju saglasnost, biti raspoređen, odnosno premešten na niže radno mesto koje odgovara njegovoj vrsti i nivou obrazovanja i za koje ispunjava ostale uslove za rad, a ako ni takvo radno mesto ne postoji, postaje neraspoređen."

Član 28.

U članu 174. stav 2. posle reči: "komisija" dodaju se reči: "ima sva ovlašćenja drugostepenog organa i".

Član 29.

U članu 183. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Na internet prezentaciji organa uprave koji obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za žalbenu komisiju, objavljuju se odluke žalbene komisije o pitanjima koja su najčešći predmet odlučivanja žalbene komisije u skladu sa propisom o zaštiti podataka o ličnosti."

Član 30.

U članu 187. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Nameštenik ne može da bude raspoređen, odnosno premešten na radno mesto službenika, osim ako nije izabrani kandidat na javnom konkursu za radna mesta službenika."

Član 31.

U članu 189. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

"1a) pripremu Pravilnika i njegovog usaglašavanja sa aktom Vlade o određivanju kompetencija;".

U stavu 2. reči: "službom Vlade za upravljanje kadrovima" zamenjuju se rečima: "Službom za upravljanje kadrovima", a posle reči: "stručne" dodaju se reči: "i savetodavne."

Član 32.

U članu 190. stav 9. reči: "državnih organa" brišu se.

Član 33.

U članu 194. stav 1. tačka 2)-5) reči: "službenik na položaju koji rukovodi organom uprave autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave" zamenjuju se rečju: "rukovodilac", a u tački 4) reč: "imenuje" zamenjuje se rečju: "obrazuje."

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 21/1, 113/17, 113/17 - dr. zakon i 95/18) usaglasiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akt iz člana 8. ovog zakona, odnosno člana 58g stav 1. doneće se do početka primene ovog zakona.

Član 35.

Pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36.

Postupci odlučivanja o pravima i dužnostima iz radnog odnosa službenika i nameštenika, koji su započeti do početka primene ovog zakona, okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 37.

Konkursi za popunjavanje radnih mesta, koji su pokrenuti do početka primene ovog zakona, okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print