Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.11.2016.

UREDBA O IZMENI UREDBE O NAČINU I POSTUPKU DOBROVOLJNOG SLUŽENJA VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Na osnovu člana 3. stav 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmeni Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem

Član 1.

U Uredbi o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem („Službeni glasnik RS”, broj 7/11), u članu 17. stav 3. reči: „komandant centra za obuku” zamenjuju se rečima: „starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije na položaju komandanta bataljona ili starešina njemu ravnog ili višeg položaja u kojoj vojnik služi vojni rok.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print