Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.11.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPORTSKIM GRANAMA I OBLASTIMA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI I SPORTSKIM DISCIPLINAMA U OKVIRU SPORTSKIH GRANA I OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Na osnovu člana 120. stav 2. tačka 2) Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16),
Ministar omladine i sporta donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

Član 1.

U Pravilniku o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, broj 51/16), u članu 2. stav 1. tačka 1) dodaju se podtačke (39)−(43) koje glase:

„(39) Bejzbol;
(40) Karate;
(41) Softbol;
(42) Sportsko penjanje;
(43) Surfing”.

U stavu 1. tačka 2) dodaju se podtačke (27) i (28) koje glase:

„(27) Badminton;
(28) Tekvondo”.

U stavu 1. tačka 2) brišu se podtačke (7) i (24).

U stavu 1. tačka 3) podtačka (1), posle reči: „šah za muškarce i žene, pojedinačno i ekipno;” dodaju se reči: „jedrenje; fudbal 7 na 7;”, a reči: „tekvondo za muškarce i žene”, brišu se.

U stavu 1. tačka 4) brišu se podtačke (5), (17), (48), (52) i (54).

Član 2.

Posla člana 3. dodaje se član 3a koji glasi:

„Bejzbol kao olimpijska grana sporta obuhvata sledeće sporske discipline:

− disciplina (muškarci): Bejzbol;

Softbol kao olimpijska grana sporta obuhvata sledeće sportske discipline:

− discipline (muškarci i žene – ekipno): Fast pitch, Slow pitch;

Sportsko penjanje kao olimpijska grana sporta obuhvata sledeće sportske discipline:

− discipline (muškarci i žene): Boulder/bolder; Lead/težinsko; Speed/brzinsko; Kombinacija.

Karate kao olimpijska grana sporta obuhvata sledeće sportske discipline:

– discipline „Muškarci borbe pojedinačno” (stilovi: šotokan/shoto-kan, godžurju/goju-ryu, vadorju/wado-ryu, šitorju/shito-tyu): do 60, 67, 75, 84 kg, preko 84 kg,

– discipline „Muškarci borbe ekipno” (stilovi: šotokan/shoto-kan, godžurju /goju-ryu, vadorju/wado-ryu, šitorju/shito-tyu): 5+2,

– discipline „Muškarci kate (stilovi: šotokan/shoto-kan, godžurju/goju-ryu, vadorju/wado-ryu, šitorju/shito-tyu): Apsolutna kategorija,

– discipline „Žene borbe pojedinačno” (stilovi: šotokan/shoto-kan, godžurju /goju-ryu, vadorju/wado-ryu, šitorju/shito-tyu): do 50, 55, 61, 68 kg i preko 68 kg,

– discipline „Žene borbe ekipno” (stilovi: šotokan/shoto-kan, godžurju /goju-ryu, vadorju/wado-ryu, šitorju/shito-tyu): 3+1,

– discipline „Žene kate” (stilovi: šotokan/shoto-kan, godžurju/goju-ryu, vadorju/wado-ryu, šitorju/shito-tyu): Apsolutna kategorija.

U sportskim granama iz st. 1−4. ovog člana u odnosu na navedene sportske discipline status olimpijskih sportskih disciplina imaju one sportske discipline koje su na programu letnjih olimpijskih igara u skladu sa odlukom Međunarodnog olimpijskog komiteta, dok ostale sportske discipline imaju status neolimpijskih sportskih disciplina.

U olimpijskoj grani sporta surfing i paraolimpijskim granama sporta badminton i tekvondo status olimpijskih, odnosno paraolimpijskih sportskih disciplina imaju one sportske discipline koje su na programu letnjih olimpijskih, odnosno paraolimpijskih igara u skladu sa odlukom Međunarodnog olimpijskog komiteta, odnosno Međunarodnog paraolimpijskog komiteta.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print