Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.11.2016.

ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji („Službeni glasnik RS”, broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije

Član 1.

U Odluci o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11), u članu 4. stav 4. menja se i glasi:

„Sedište ATS je u Beogradu, Ulica Vlajkovićeva 3.”

Član 2.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print