Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.11.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 11. stav 1. Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo („Službeni glasnik RS”, broj 72/15),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja

1. U Odluci o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja („Službeni glasnik RS”, broj 27/16), u tački 3, podtačka 1), alineja prva menja se i glasi:

„– Radoje Savićević, sekretar Ministarstva privrede;”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print