Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.11.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

1. U Odluci o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Službeni glasnik RS”, br. 86/15, 90/15 – ispravka, 12/16, 33/16, 48/16, 63/16 i 84/16), u Spisku cena lekova:

– lekovi pod rednim brojem 298–300. brišu se;
– lekovi pod rednim brojem 359–361. brišu se;
– lek pod rednim brojem 476. briše se;
– pod rednim brojem 1028. u koloni 7. reči: „Furosemid Ivančić” zamenjuju se rečima: „Furosemid Sopharma”;
– pod rednim brojem 1028. u koloni 9. reči: „Sopharma PLC” zamenjuju se rečima: „Sopharma AD”;
– pod rednim brojem 1028. u koloni 11. broj: „354,20” zamenjuje se brojem: „383,80”;
– pod rednim brojem 1039. u koloni 11. broj: „47,40” zamenjuje se brojem: „226,70”;
– pod rednim brojem 1040. u koloni 11. broj: „168,30” zamenjuje se brojem: „259,20”;
– pod rednim brojem 1243. u koloni 4. broj: „5290665003576” zamenjuje se brojem: „5290665003569”;
– pod rednim brojem 1724. u koloni 5. reči: „SLAVIAMED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1724. u koloni 9. reči: „Slaviamed D.O.O. u saradnji sa Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Slovenija” zamenjuju se rečima: „Krka, D.D., Novo Mesto”;
– pod rednim brojem 1724. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Slovenija”;
– pod rednim brojem 1724. u koloni 11. broj: „1.134,20*” zamenjuje se brojem: „1.068,90*”;
– lek pod rednim brojem 3541. briše se;
– pod rednim brojem 5362. u koloni 11. broj: „189,70*” zamenjuje se brojem: „252,60*”;
– pod rednim brojem 5363. u koloni 11. broj: „251,20*” zamenjuje se brojem: „327,90*”;
– pod rednim brojem 5364. u koloni 11. broj: „380,30*” zamenjuje se brojem: „430,10*”;
– pod rednim brojem 5365. u koloni 11. broj: „1.492,50*” zamenjuje se brojem: „1.589,90*”;
– pod rednim brojem 2883. u koloni 11. broj „5.246,40” zamenjuje se brojem: „7.378,20”;
– pod rednim brojem 2899. u koloni 11. broj „2.240.00” zamenjuje se brojem: „2.450,60”;

Posle rednog broja 5848. dodaje se sledeći tekst koji glasi:

Red. br. ATC JKL EAN Nosilac dozvole Generičko ime leka (INN) Zaštićeno ime leka Oblik i doza leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena na veliko u dinarima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5849 A02BC05 esomeprazol
5850 A02BC05 1122818 8600097423687 HEMOFARM AD esomeprazol Peptix gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20 mg; ukupno 7 kom, blister, 1 x 7 kom Hemofarm A.D. Republika Srbija 151,10 *
5851 A02BC05 1122819 8600097423670 HEMOFARM AD esomeprazol Peptix gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20 mg; ukupno 14 kom, blister, 1 x 14 kom Hemofarm A.D. Republika Srbija 205,70 *
5852 A02BC05 1122817 8600097423694 HEMOFARM AD esomeprazol Peptix gastrorezistentna kapsula, tvrda; 40 mg; ukupno 7 kom, blister, 1 x 7 kom Hemofarm A.D. Republika Srbija 301,30 *
5853 A02BC05 1122816 8600097423700 HEMOFARM AD esomeprazol Peptix gastrorezistentna kapsula, tvrda; 40 mg; ukupno 14 kom, blister, 1 x 14 kom Hemofarm A.D. Republika Srbija 410,50 *
5854 B01AA07 acenokumarol
5855 B01AA07 1063221 8606106915662 UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD acenokumarol Sinkum 4 tableta; 4 mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Union-Medic D.O.O. Novi Sad Republika Srbija 163,30 *
5856 C08CA01 amlodipin
5857 C08CA01 1402811 8606106915617 UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD amlodipin Amlodipin tableta; 5 mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Union-Medic D.O.O. Novi Sad Republika Srbija 233,30 *
5858 C08CA01 1402810 8606106915624 UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD amlodipin Amlodipin tableta; 10 mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Union-Medic D.O.O. Novi Sad Republika Srbija 275,00 *
5859 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim
5860 J01EE01 1026131 3870010009600 PREDSTAVNIŠTVO BOSNALIJEK DD, BEOGRAD sulfametoksazol, trimetoprim Esbesul tableta; 400 mg + 80 mg; ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom Bosnalijek D.D. Bosna i Hercegovina 174,70
5861 L04AB06 golimumab
5862 L04AB06 0014207 8606103170507 MERCK SHARP & DOHME D.O.O. golimumab Simponi rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 100 mg/ml; ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric 1x1ml Janssen Biologics B.V. Holandija 131.106,40
5863 M01AE01 ibuprofen
5864 M01AE01 1162585 8606106915648 UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD ibuprofen Ibuprofen film tableta; 400 mg; ukupno 10 kom, blister, 1x10 kom Union-Medic D.O.O. Novi Sad Republika Srbija 66,50 *
5865 N05BA04 oksazepam
5866 N05BA04 1071666 3850343024129 PREDSTAVNIŠTVO BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., BEOGRAD (VOŽDOVAC) oksazepam Oksazepam Belupo tableta; 15 mg; ukupno 30 kom, blister, 1 x 30 kom Belupo, Lijekovi i kozmetika D.D. Hrvatska 212,70
5867 R03AK07 budesonid, formeterol
5868 R03AK07 7114610 8606103714756 PREDSTAVNIŠTVO ASTRAZENECA UK LIMITED BEOGRAD formeterol, budesonid Symbicort Turbuhaler prašak za inhalaciju; 4,5 mcg/dozi+160 mcg/dozi; ukupno 120 doza; inhalator, 1x120 doza AstraZeneca AB Švedska 3.916,80
5869 R03DA05 aminofilin
5870 R03DA05 1114293 8606106915631 UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD aminofilin Aminofilin retard tableta sa produženim oslobađanjem, 350 mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Union-Medic D.O.O. Novi Sad Republika Srbija 337,30 *

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print