Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.08.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/15, 11/16 i 2/17), u članu 3. tačka 1) posle naziva predmeta: „Primenjena elektronika” briše se dvotačka i dodaju se nazivi predmeta:

„Softverski alati u elektroenergetici

Merenja električnih i neelektričnih veličina:”.

U tački 6) posle naziva predmeta: „Električne mašine na vozilima” briše se dvotačka i dodaju se nazivi predmeta:

„Potrošači i izvori energije

Distributivne mreže i postrojenja

Sistemi upravljanja

Energetska efikasnost i održivi razvoj

Zaštita energetskih postrojenja

Tržište električne energije

Elementi upravljanja

Termički i rashladni uređaji

Napredne elektroenergetske mreže:”.

U tački 10) posle naziva predmeta „Osnove mašinstva” briše se dvotačka i dodaje se naziv predmeta:

„Mašinske instalacije sa termodinamikom:”.

U tački 22) u zagradi posle reči: „elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje”, reč: „i” briše se i zamenjuje se zarezom, a posle reči: „elektrotehničar procesnog upravljanja” dodaju se reči: „i elektrotehničar obnovljivih izvora energije”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print