Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.08.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/15 i 19/15), u članu 5. posle tačke 55) dodaju se tač. 56)–64), koje glase:

„Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz stručnih predmeta za obrazovni profil operater za preradu metala može da izvodi:

56) Opšta i neorganska hemija:

(1) profesor hemije;

(2) diplomirani hemičar;

(3) profesor fizičke hemije;

(4) diplomirani fiziko-hemičar;

(5) diplomirani inženjer metalurgije;

(6) diplomirani inženjer metalurg;

(7) diplomirani inženjer tehnologije;

(8) diplomirani inženjer tehnolog;

(9) diplomirani inženjer hemije – analitički smer;

(10) diplomirani inženjer hemije – bioorganski smer;

(11) diplomirani hemičar opšte hemije;

(12) diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj;

(13) diplomirani hemičar – smer hemijsko inženjerstvo;

(14) diplomirani inženjer neorganske hemijske tehnologije;

(15) diplomirani hemičar – profesor hemije;

(16) diplomirani hemičar – master;

(17) diplomirani profesor hemije – master;

(18) diplomirani inženjer za neorgansku hemijsku tehnologiju;

(19) master hemičar;

(20) master profesor hemije;

(21) master fiziko-hemičar;

(22) master inženjer metalurgije;

(23) master inženjer tehnologije.

57) Tehničko crtanje sa mašinskim elementima:

(1) diplomirani inženjer metalurgije;

(2) diplomirani inženjer metalurg;

(3) diplomirani inženjer mašinstva;

(4) diplomirani inženjer tehnologije;

(5) diplomirani inženjer tehnolog;

(6) diplomirani inženjer za neorgansku hemijsku tehnologiju;

(7) diplomirani inženjer rudarstva;

(8) diplomirani inženjer geologije;

(9) profesor mašinstva;

(10) master inženjer mašinstva;

(11) master inženjer metalurgije;

(12) master inženjer tehnologije;

(13) master inženjer rudarstva;

(14) master inženjer geologije.

58) Tehnička fizika:

(1) profesor fizike;

(2) diplomirani fizičar;

(3) diplomirani astrofizičar;

(4) diplomirani inženjer fizike, smer industrijska fizika;

(5) diplomirani fizičar za opštu fiziku;

(6) diplomirani fizičar za primenjenu fiziku;

(7) profesor fizike za srednju školu;

(8) diplomirani fizičar – istraživač;

(9) diplomirani fizičar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku;

(10) diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku;

(11) diplomirani fizičar – medicinske fizike;

(12) diplomirani profesor fizike – master;

(13) diplomirani fizičar – master;

(14) diplomirani fizičar – master fizike – meteorologije;

(15) diplomirani fizičar – master fizike – astronomije;

(16) diplomirani fizičar – master medicinske fizike;

(17) diplomirani profesor fizike – hemije – master;

(18) diplomirani profesor fizike – informatike – master;

(19) diplomirani fizičar – profesor fizike – master;

(20) diplomirani fizičar – teorijska i eksperimentalna fizika – master;

(21) diplomirani fizičar – primenjena i kompjuterska fizika – master;

(22) diplomirani fizičar – primenjena fizika i informatika – master;

(23) master fizičar;

(24) master profesor fizike.

Lice iz podtačke (14) ove tačke koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike.

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1. ove tačke, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet fizika može da izvodi i:

(1) profesor fizike – hemije;

(2) diplomirani fizičar – informatičar;

(3) diplomirani fiziko-hemičar;

(4) diplomirani inženjer elektrotehnike, smer tehnička fizika;

(5) diplomirani astronom, smer astrofizika.

59) Svojstva materijala

Mašine i uređaji u metalurgiji

Tehnologija prerade metala

Izborna tehnologija

Praktična nastava

Izborna praktična nastava:

(1) diplomirani inženjer metalurgije;

(2) diplomirani inženjer metalurg;

(3) master inženjer metalurgije.

60) Merni instrumenti sa automatskom kontrolom:

(1) diplomirani inženjer metalurgije;

(2) diplomirani inženjer metalurg;

(3) diplomirani inženjer tehnologije, svi odseci osim tekstilnog odseka;

(4) master inženjer metalurgije;

(5) master inženjer tehnologije.

61) Osnovi kvaliteta:

(1) diplomirani inženjer metalurgije;

(2) diplomirani inženjer metalurg;

(3) diplomirani inženjer organizacionih nauka – odsek upravljanje kvalitetom;

(4) diplomirani inženjer organizacije rade;

(5) diplomirani inženjer menadžmenta;

(6) diplomirani inženjer tehnologije;

(7) diplomirani inženjer tehnolog;

(8) master inženjer organizacionih nauka;

(9) master inženjer metalurgije;

(10) master inženjer tehnologije.

62) Preduzetništvo:

(1) diplomirani inženjer metalurgije;

(2) diplomirani inženjer metalurg;

(3) diplomirani inženjer organizacionih nauka;

(4) diplomirani ekonomista;

(5) diplomirani inženjer tehnologije;

(6) diplomirani inženjer tehnolog;

(7) master ekonomista;

(8) master inženjer organizacionih nauka;

(9) master inženjer metalurgije;

(10) diplomirani mašinski inženjer;

(11) diplomirani inženjer mašinstva;

(12) master inženjer mašinstva – prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

63) Priprema i kontrola sirovina

Kontrola procesa proizvodnje

Kontrola kvaliteta proizvoda

Ispitivanje metala i legura:

(1) diplomirani inženjer metalurgije;

(2) diplomirani inženjer metalurg;

(3) master inženjer metalurgije.

64) Pomoćni nastavnik:

(1) lice sa stečenim srednjim obrazovanjem za odgovarajuće obrazovne profile ili zanimanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u oblasti prerade i kontrole metala i položenim specijalističkim, odnosno majstorskim ispitom i petogodišnjom praksom.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print