Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.05.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017)


Na osnovu člana 5. Zakona o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti

1. U Odluci o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti („Službeni glasnik RS”, broj 24/16) tačka 3. menja se i glasi:

„3. U Telo za koordinaciju imenuju se:

– za rukovodioca:

Tatjana Matić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija;

– za zamenika rukovodioca:

Milan Dobrijević, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

– za članove:

1) pukovnik Zoran Gajić, Ministarstvo odbrane;
2) Nebojša Jokić, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
3) Miroljub Ivezić, Ministarstvo spoljnih poslova;
4) Zlatko Petrović, Ministarstvo pravde;
5) Dejan Đurić, Bezbednosno-informativna agencija;
6) potpukovnik dr Nenad Dimitrijević, Vojnobezbednosna agencija;
7) potpukovnik Slobodan Damjanović, Vojnoobaveštajna agencija;
8) Dušan Stojanović, Direkcija za elektronsku upravu;
9) Nenad Kovačević, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka;
10) Petar Janjić, Generalni sekretarijat Vlade;
11) Jelena Sandić, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa;
12) Tomislav Ranđić, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj;
13) Natalija Radoja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

– za zamenike članova:

1) potpukovnik Dejan Kršljanin, Ministarstvo odbrane;
2) Vladimir Urošević, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
3) Slobodan Stojadinović, Ministarstvo spoljnih poslova;
4) Sava Blagojević, Bezbednosno-informativna agencija;
5) major Nebojša Petrović, Vojnobezbednosna agencija;
6) major Marko Andrijašević, Vojnoobaveštajna agencija;
7) Sanja Dašić, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka;
8) Časlav Maksić, Generalni sekretarijat Vlade;
9) Vesna Vukićević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa;
10) Nemanja Vukotić, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print