Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.05.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017)


Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu

1. U Odluci o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu („Službeni glasnik RS”, br. 41/14, 35/15 i 86/16), u tački 3. podtačka 2) reči: „Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe ’Srbija Kapro’, Beograd” zamenjuju se rečima: „Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe ’Srbija Kapgo’, Beograd”.

U podtački 3) reči: ,,Javno preduzeće ’Elektromreža Srbije’, Beograd;” zamenjuju se rečima: „Akcionarsko društvo ’Elektromreža Srbije’, Beograd;”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print