Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.03.2018.

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za kreativne industrije ("Sl. glasnik RS", br. 25/2018)


Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 74/12 – US, 7/14 i 44/14),

Predsednik Vlade donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za kreativne industrije

1. U Odluci o osnivanju Saveta za kreativne industrije („Službeni glasnik RS”, broj 23/18), u tački 1, u alineji šestoj, reči: „predstavnik Nove iskre” zamenjuju se rečima: „Marko Radenković”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print