Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2021.

Zakon o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)


Član 1.

U Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 – dr. zakon i 44/21), u članu 2. tačka 11) reči: „od 1. januara 2022. godine” zamenjuju se rečima: „od 1. maja 2022. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print