Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.12.2016.

ZAKON O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova

Proglašava se Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 28. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmeni Zakona o uređenju sudova

Član 1.

U Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 – dr. zakon, 106/15 i 13/16), u Zakonu o izmenama Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, broj 13/16), u članu 1. reči: „1. januara 2017.” zamenjuju se rečima: „1. januara 2018.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print