Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.12.2016.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 28. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Član 1.

U Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) član 39. stav 1. menja se i glasi:

„Do 1. jula 2017. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakon kojim se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama koje je osnovala autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave a na koje se primenjuju propisi o radnim odnosima u autonomnim pokrajinama ili jedinicama lokalne samouprave.”

U stavu 2. broj: „2017” zamenjuje se brojem: „2018”, a reči: „a do 1. januara 2018. godine zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja”, brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Do 1. januara 2018. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakoni kojima se uređuju radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „st. 1–3.”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. broj „3” zamenjuje se brojem „4”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „st. 1–3.”.

Član 2.

U članu 40. reči: „1. januara 2017. godine, odnosno od 1. januara 2018. godine – na policijske službenike, profesionalne pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi” zamenjuju se rečima: „1. januara 2018. godine, odnosno od 1. jula 2017. godine – na zaposlene u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print