Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.12.2016.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 28. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Član 1.

U Zakonu o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15 i 103/15), u članu 1a tačka 1) tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči: "uključujući i lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe;".

Član 2.

U članu 6. stav 2. u tački 5) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Dodaju se nove tač. 5a) i 5b), koje glase:

"5a) svako lice koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica;

5b) svako lice koje stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.".

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

"Stavljanjem u promet akciznih proizvoda iz stava 2. tačka 5b) ovog člana smatra se, u smislu ovog člana, proizvodnja, uvoz, skladištenje, transport, prodaja i druge radnje u vezi sa prometom akciznih proizvoda iz člana 2. ovog zakona, koji podležu oporezivanju akcizom, a koji ispunjavaju uslove za stavljanje u promet u skladu sa zakonom.

Akcizni proizvodi iz stava 3. ovog člana koji ne ispunjavaju uslove za stavljanje u promet u skladu sa zakonom, oduzeće se u skladu sa propisom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.".

Član 3.

U članu 10. stav 1. reči: "stavom 10." zamenjuju se rečima: "stavom 11.".

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Izuzetno, ukoliko se radi o proizvodima koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina, osnovica za utvrđivanje minimalne akcize na te proizvode je minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine iz stava 5. tačka 2) ovog člana, a srazmerno sadržini duvana u tim proizvodima.".

Dosadašnji st. 6. do 12. postaju st. 7. do 13.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: "prethodnom polugodištu" zamenjuju se rečima: "prethodnoj kalendarskoj godini".

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: "prethodnom polugodištu" zamenjuju se rečima: "prethodnoj kalendarskoj godini".

Dosadašnji stav 8, koji postaje stav 9, menja se i glasi:

"Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo) utvrđuje jednom godišnje, i to do 15. februara tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 5. ovog člana u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznose minimalne akcize utvrđuje polugodišnje, i to do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine.".

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 10, reči: "stava 8." zamenjuju se rečima: "stava 9.", a reči: "prethodnom polugodištu" zamenjuju se rečima: "prethodnoj kalendarskoj godini".

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 12, reči: "st. 6. do 9." zamenjuju se rečima: "st. 7. do 10.".

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 13, reči: "st. 5. i 8." zamenjuju se rečima: "st. 5. i 9.".

Član 4.

U članu 14. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Pod proizvodnjom kafe, u smislu ovog zakona, smatra se prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.".

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

"Način obračunavanja i plaćanja akcize na kafu, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave propisaće ministar nadležan za poslove finansija.".

Član 5.

U članu 14a stav 1. reči: "CT 3824 90 92 90" zamenjuju se rečima: "CT 3824 99 92 90".

Član 6.

U članu 18. stav 1. menja se i glasi:

"Obveznik akcize dužan je da pri proizvodnji, pre uvoza, odnosno pre stavljanja u promet cigareta, alkoholnih pića i kafe namenjene za krajnju potrošnju, osim piva, niskoalkoholnih pića koja sadrže manje od 5% vol alkohola i cigareta koje se koriste za testiranje kvaliteta proizvoda, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.".

U stavu 5. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: "kao i vrstu pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati kontrolnom akciznom markicom.".

Član 7.

U članu 20. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Pri obračunu iznosa akcize na kafu obveznik ima pravo na srazmerno umanjenje obračunate i plaćene akcize prethodnom učesniku od koga je nabavio kafu, odnosno ima pravo na srazmerno umanjenje plaćene akcize koju je sam uvezao, a koja se koristi u fazi proizvodnje, odnosno prerade.".

Član 8.

U članu 21a stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 9.

U članu 22a tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 3) i 4), koje glase:

"3) prodajom akciznih proizvoda u Republici Srbiji od strane lica iz člana 6. stav 2. tačka 5a) ovog zakona;

4) kada se u postupku kontrole utvrdi da je lice iz člana 6. stav 2. tačka 5b) ovog zakona stavilo u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.".

Član 10.

U članu 23. dodaje se stav 4, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik akcize iz člana 6. stav 2. tačka 5b) ovog zakona, dužan je da obračunatu akcizu plati u propisanom roku koji je naložen rešenjem donetim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.".

Član 11.

U članu 30. stav 1. posle reči: "biotečnosti" dodaju se zapeta i reč: "kafe".

U stavu 2. posle reči: "alkoholnih pića" dodaju se reči: "i kafe".

Član 12.

Član 37. menja se i glasi:

"Član 37.

Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda ima pravo na povraćaj iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a za koje je saglasno članu 20. ovog zakona izvršeno umanjenje akcize, a upotrebljeni su u proizvodnji akciznih proizvoda na koje se ne plaća akciza saglasno članu 19. ovog zakona.".

Član 13.

U članu 39. posle reči: "od proizvođača" dodaju se zapeta i reči: "odnosno uvoznika".

Dodaje se stav 2, koji glasi:

"Pravo na refakciju plaćene akcize ima i lice – uvoznik akciznog proizvoda koji je taj proizvod izvezao.".

Član 14.

U članu 40. stav 1. posle reči: "iskazanom akcizom" dodaju se zapeta i reči: "račun uvoznika akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom koja je plaćena pri uvozu, odnosno jedinstvenu carinsku ispravu kojom se dokazuje da je akciza plaćena pri uvozu, kao".

Član 15.

U članu 40a stav 1. tač. 1) do 8) menjaju se i glase:

"1) u periodu od 1. januara do 30. juna 2017. godine u iznosu od 64,00 din./pak;

2) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 65,50 din./pak;

3) u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine u iznosu od 67,00 din./pak;

4) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 68,50 din./pak;

5) u periodu od 1. januara do 30. juna 2019. godine u iznosu od 70,00 din./pak;

6) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 71,50 din./pak;

7) u periodu od 1. januara do 30. juna 2020. godine u iznosu od 73,00 din./pak;

8) od 1. jula 2020. godine u iznosu od 74,50 din./pak.".

Član 16.

U članu 40v dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana dinarski iznosi akciza iz člana 40a ovog zakona neće se usklađivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, ukoliko u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike taj indeks ne prelazi 2%.

Ukoliko godišnji indeks potrošačkih cena iz stava 1. ovog člana prelazi 2%, dinarski iznosi akciza iz člana 40a ovog zakona usklađivaće se za razliku koju čini indeks potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši umanjen za 2%, s tim da ako je iznos te razlike iskazan sa decimalnim zapisom tako da je prvi i drugi decimalni zapis manji od 24, zaokruživanje decimalnog zapisa celog broja se vrši na nulu, ako je iznos te razlike od 24 do 74, zaokruživanje se vrši na decimalni zapis 50, a ako je iznos te razlike veći od 75, zaokruživanje se vrši na prvi naredni celi broj.".

Član 17.

U članu 40d dodaje se stav 4, koji glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana na proizvode iz stava 1. ovog člana, koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, akciza se obračunava na osnovicu koju čini maloprodajna cena po kilogramu duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, srazmerno procentu sadržine duvana u ovom proizvodu.".

Član 18.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina za 2017. godinu, izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta i celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije", sa ukupnom količinom cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji u periodu od 1. jula do 31. decembra 2016. godine.

Član 19.

Prvo utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), u skladu sa članom 3. ovog zakona, izvršiće se do 15. februara 2018. godine, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije" i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Član 20.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete vršiće se počev od 1. januara 2018. godine, a po isteku kalendarske godine u kojoj, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, indeks potrošačkih cena prelazi 2%.

Član 21.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 142/14 i 103/15), u članu 12. stav 1. reči: "2016. godine" zamenjuju se rečima: "2017. godine".

Član 22.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 142/14 i 103/15), u članu 8. reči: "za 2014, 2015. i 2016. godinu" zamenjuju se rečima: "za 2014, 2015, 2016. i 2017. godinu".

Član 23.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 142/14), u članu 9. reči: "dana propisanog za podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku za akcize u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija" zamenjuju se rečima: "1. januara 2018. godine".

Član 24.

Do 31. decembra 2017. godine obračunavanje akcize na kafu vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15 i 103/15).

Član 25.

Lice koje se na dan 31. decembra 2017. godine bavi preradom, prženjem, pakovanjem, kao i drugim sa njima povezanim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, dužno je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha kafe i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Od 1. januara 2018. godine lice iz stava 1. ovog člana dužno je da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavlja podatak o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha iz stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Lice iz stava 1. ovog člana koje na dan 31. decembra 2017. godine ima proizvedenu kafu za krajnju potrošnju na zalihama nije dužno da navedeni proizvod prilikom stavljanja u promet obeleži kontrolnom akciznom markicom.

Kafa koja je do 31. decembra 2017. godine uneta u carinsko područje Republike, a za koju nije okončan carinski postupak, ne obeležava se kontrolnom akciznom markicom.

Član 26.

Odredbe čl. 1, 4. (u delu kojim se uređuje šta se smatra proizvodnjom kafe), 6. (u delu kojim se uređuje obeležavanje kafe kontrolnom akciznom markicom), 7, 8. i 11. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print