Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)


Na osnovu člana 49. stav 2. i člana 96. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 16/16 i 49/16), u članu 18. stav 4. briše se.

Član 2.

Član 22. menja se i glasi:

„Član 22.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplate donacija, pomoći i transfera u korist nivoa Republike Srbije, sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);

3) dvocifreni broj izvora finansiranja;

4) dvocifreni broj podizvora finansiranja;

5) šestocifreni broj prihoda po ekonomskoj klasifikaciji;

6) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije.”

Član 3.

U Prilogu 1 − Plan računa za uplatu javnih prihoda, na rednom broju 8, u koloni 9 – Prihodi po pripadnosti, oznake: „1,2” zamenjuju se oznakom: „4”.

Na rednom broju 13, u koloni 9 – Prihodi po pripadnosti, oznake: „1,2” zamenjuju se oznakom: „4”.

Računi na red. br. 433. i 434. brišu se.

Na rednom broju 444, u koloni 5 − Opis, reči: „Naknada za promenu namene šuma” zamenjuju se rečima: „Naknada za promenu namene šuma i šumskog zemljišta”.

Posle rednog broja 453, u koloni 5 – Opis, reči: „Naknade za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti i banja” zamenjuju se rečima: „Naknade za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti, banja i vodnog dobra”.

Posle rednog broja 455. dodaju se red. br. 455a i 455b, koji glase:

455a 840 741543 843 64 Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata 53 1,1/g,2 2,3,4
455b 840 741544 843 71 Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata) 53 1,1/g,2 3,4

Na rednom broju 548, u koloni 7 – Nivo uplate, oznake: „1,1/g” zamenjuju se oznakom: „4”.

Posle rednog broja 695. dodaje se redni broj 695a, koji glasi:

695a 840 811126 843 11 Primanja od otkupa stanova i garaža koje koristi Ministarstvo odbrane 90 4 4

Posle rednog broja 715. dodaje se redni broj 715a, koji glasi:

715a 840 812122 843 96 Primanja od prodaje pokretnih stvari koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije 90 4 4

Evidencioni račun na rednom broju 958. briše se.

Član 4.

U Prilogu 3 − Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, red. br. 40, 69. i 130. brišu se.

Posle rednog broja 184. dodaje se redni broj 184a, koji glasi:

184a Vršac Grad Vršac 241 54-241

Posle rednog broja 187. dodaje se redni broj 187a, koji glasi:

187a Kikinda Grad Kikinda 215 35-215

Posle rednog broja 193. dodaje se redni broj 193a, koji glasi:

193a Pirot Grad Pirot 079 55-079

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print