Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)


Na osnovu člana 29. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Član 1.

U Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS”, br. 16/16 i 49/16), u članu 17. u klasi 700000 – Tekući prihodi, kategorija 740000 – Drugi prihodi, u sadržaju sintetičkog konta 741500 – Zakup neproizvedene imovine, reči: „turističkih pogodnosti i banja”, zamenjuju se rečima: „turističkih pogodnosti, banja i vodnog dobra”.

Član 2.

U Prilogu 2 – Kontni plan, u klasi 700000 – TEKUĆI PRIHODI, kategorija 740000 – DRUGI PRIHODI subanalitička konta i opisi tih konta:

„741513 – Naknada za posečeno drvo

741514 – Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta kad se daje za ispašu”, brišu se.

Opis subanalitičkog konta 741528 – Naknada za promenu namene šuma, menja se i glasi: „Naknada za promenu namene šuma i šumskog zemljišta”.

Opis analitičkog konta 741540 – Naknade za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti i banja, menja se i glasi: „Naknade za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti, banja i vodnog dobra”.

Posle subanalitičkog konta 741542 – Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora, dodaju se subanalitička konta i opisi tih konta, koji glase:

„741543 – Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata

741544 – Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata)”.

U klasi 800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE, kategorija 810000 – PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA, posle subanalitičkog konta 811125 – Primanja ostvarena po osnovu prodaje stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica, dodaje se subanalitički konto i opis tog konta, koji glase:

„811126 – Primanja od otkupa stanova i garaža koje koristi Ministarstvo odbrane”.

Posle subanalitičkog konta 812121 – Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike, dodaje se subanalitički konto i opis tog konta, koji glase:

„812122 – Primanja od prodaje pokretnih stvari koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print