Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2016.

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 30. stav 6. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12 i 29/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

1. U Odluci o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Službeni glasnik RS", br. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16 i 80/16), u tački 1. posle reči: "uvoz" dodaju se reči: "živih goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00 Carinske tarife i".

2. Tačka 2. menja se i glasi:

"2. Carinske dažbine na robu iz tarifne oznake 0102 29 49 00 iznose 0%, a na robu iz tarifne oznake 0103 91 10 00 iznose 5%, u periodu do 31. decembra 2017. godine".

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print