Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13), a na predlog direktora Fonda broj 28-69 od 22. novembra 2016. godine, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 7. Uredbe i prethodne saglasnosti ministra odbrane broj 1286-4 od 21. novembra 2016. godine,
Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na sednici održanoj 22. novembra 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

Član 1.

U Finansijskom planu Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu, na koji je Narodna skupština dala saglasnost Odlukom RS broj 63 od 12. decembra 2015. godine ("Službeni glasnik RS", broj 103/15), član 2. menja se i glasi:

"Član 2.

Finansijski plan Fonda čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci i to:

1. Prihodi i primanja

Ekonomska klasifikacija Opis Iznos u hiljadama dinara
1 2 3
700000 Tekući prihodi 4.740.431
721122 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih – za vojne osiguranike 850.000
721226 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca – za vojne osiguranike 850.000
733169 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 439.175
741166 Kamate na sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (za preplaćenu naknadu dela troškova za stanovanje KVP bez stana) 4.000
742266 Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 200
742361 Prihodi OOSO od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice – Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava po osnovu učešća vojnih osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite 16.956
742366 Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica 500
743461 Prihodi od penala u korist nivoa OOSO – Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 20.000
745122 Zakupnina za stan u državnoj svojini 4.600
745167 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 25.000
771111 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 240.000
781318 Doprinos za zdravstveno osiguranje KVP koji plaća RF za PIO – za vojne osiguranike 2.290.000
800000 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 23.000
811166 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 23.000
Ukupno planiirani prihodi i primanja (klase 7 i 8): 4.763.431

  Opis Iznos u hiljadama dinara
Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 858.239
Ukupna sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za finansiranje rashoda i izdataka> 5.621.670

2. Rashodi i izdaci

Ekonomska klasifikacija Opis Iznos u

hiljadama

dinara>
1 2 3
416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 0
416112 Nagrade za posebne rezultate radap> 0
421000 Stalni troškovi 15.205
421111 Troškovi platnog prometa 6.500
421121 Troškovi bankarskih usluga 100
421211 Usluge za električnu energiju 1.300
421225 Centralno grejanje 5.500
421311 Usluge vodovoda i kanalizacije 200
421414 Usluge mobilnog telefona 500
421419 Ostale usluge komunikacija 500
421421 Pošta 500
421422 Usluge dostave 0
421512 Osiguranje vozila 51
421919 Ostali nepomenuti troškovi 54
422000 Troškovi putovanja 570
422111 Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji 80
422121 Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji 400
422131 Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji 50
422192 Taksi prevoz 20
422199 Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji 20
422211 Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo 0
422231 Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo 0
423000 Usluge po ugovoru 113.350
423211 Usluge za izradu softvera 0
423212 Usluge za održavanje softvera 500
423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 50
423321 Kotizacija za seminare 200
423391 Izdaci za stručne ispite 50
423413 Usluge štampanja publikacija 5.000
423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 1.700
423591 Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija 17.200
423599 Ostale stručne usluge 88.000
423711 Reprezentacija 450
423712 Pokloni 0
423911 Ostale opšte usluge 200
424000 Specijalizovane usluge 850
424911 Ostale specijalizovane usluge 850
425000 Tekuće popravke i održavanje 4.450
425119 Ostale usluge i mater. za tekuće popravke i održav. zgrada 4.000
425212 Popravke električne i elektronske opreme 0
425219 Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj 50
425222 Računarska oprema 150
425224 Elektronska i fotografska oprema> 0
425226 Birotehnička oprema 150
425227 Ugradna oprema 100
425229 Ostale popravke i održavanje administrativne opreme 0
426000 Materijal 14.265
426111 Kancelarijski materijal 2.000
426191 Ostali administrativni materijal p> 0
426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 500
426411 Benzin 200
426819 Ostali materijal za održavanje higijene 15
426822 Pića (voda) 0
426911 Potrošni materijal 700
426912 Rezervni delovi 1.000
426913 Alat i inventar 9.800
426919 Ostali materijali za posebne namene 50
444000 Prateći troškovi zaduživanja 100
444211 Kazne za kašnjenje 100
471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 4.728.750
471112 Naknade zarada u toku privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane bolešću 1.080.000
471114 Naknada za produženu negu deteta u skladu sa Zakonom 100
471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 155.000
471192 Isplate dnevn. i putnih troškova za putov. u inostran. 4.000
471193 Pogrebni troškovi 5.000
47119301 Posmrtna pomoć 60.000
471199 Ostala prava ispl. neposr. domaćin –za lečenje u zemlji 8.000
47119901 Ostala prava ispl. neposr. domaćin. – za lečenje u inostran. 3.000
47119902 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima – za trajno rešenje stambenog pitanja KVP bez stana

240.000
47119906 Refundacija ostalih troškova zakupcima stanova FSOVO 50
47119907 Refundacija trošk. komun. usluga zakupc.stanova FSOVO 250
471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti 600.000
471213 Farmaceutske usluge i materijali – nabavka za potrebe VZU 1.330.000
47121301 Farmac. usluge i mater.–nabavka po recept. od strane v/o 963.000
47121601 Pomagala i naprave – nabavka po receptima od strane v/o 151.000
471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 20.000
471221 Zdravstvena zaštita po konvencijip> 0
471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.600
47122301 Zdrav. zaštita osigur. koji žive u inostr. – voj. izaslanstva 1.500
471224 Troškovi slanja osigur. lica na lečenje u inostranstvo 20.000
471229 Ostali troškovi zdravstvene zaštite u inostranstvu 50
471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije

65.000
471299 Ostala prava iz soc. osig. koja se ispl. nep. pruž. usluga 200
472000 Naknade za socijalni zaštitu iz budžeta 464.275
472311 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 100
472811 Naknade iz budžeta za stanovanje i život 464.175
482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 2.100
482131 Registracija vozila 70
482191 Ostali porezi 30
482211 Republičke takse 50
482251 Sudske takse 1.900
482331 Gradske kazne 50
483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000
483111 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000
512000 Mašine i oprema 276.755
512211 Kancelarijski nameštaj 350
512212 Ugradna oprema (klima uređaji i dr.) 150
512221 Računarska oprema 21.604
512222 Štampači 3.810
512232 Telefoni 100
512241 Fotokopir aparati 741
512511 Medicinska oprema 250.000
Ukupno planiirani rashodi i izdaci (klase 4 i 5): 5.621.670

  O p i s Iznos u hiljadama dinara
Ukupni prihodi i primanja – klase 7 i 8 4.763.431
Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 858.239
Ukupni rashodi i izdaci – klase 4 i 5 5.621.670

"

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

"Član 3.

Prihodi i primanja i rashodi i izdaci planirani Finansijskim planom Fonda predviđeno je da se ostvare po izvorima finansiranja i iznosima, po sledećem:

1. Prihodi i primanja

Oznaka izvora finansiranja Opis Iznos u hiljadama dinara
1 2 3
03 Socijalni doprinosi – doprinos za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika 3.990.000
04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika – organizacija za obavezno socijalno osiguranje 311.256
07 Transferi od drugih nivoa vlasti (od Ministarstva odbrane za naknadu dela troškova za stanovanje KVP bez stana) 439.175
09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 23.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 858.239
U k u p n o: 5.621.670

2. Rashodi i izdaci

Oznaka izvora finansiranja Opis Iznos u hiljadama dinara
1 2 3
03 Za naknadu putnih troškova kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, pogrebne troškove i posmrtnu pomoć i ostala prava koja se isplaćuju neposredno vojnim osiguranicima, usluge rehabilitacije i rekreacije, usluge bolnica, poliklinika i ambulanti, farmaceutske usluge i materijal, medicinsku opremu, usluge izdavanja pomagala i naprava, lečenja u inostranstvu i ostala prava iz zdravstvenog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga.> 3.990.000
04 Za nabavku administrativne opreme, stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana, rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda. 311.256
07 Za naknadu dela troškova za stanovanje i za stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana. 439.175
09 Za stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana. 23.000
13 Za plaćanje obaveza koje će iz 2015. biti prenete u 2016. godinu, a koje se tiču realizacije određenog broja tranši – isporuka lekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme u 2016. godini po ugovorima zaključenim sa dobavljačima u 2015. godini i tokom 2016. godine. 858.239
Ukupno: 5.621.670

"

Član 3.

Raspored prihoda i primanja i rashoda i izdataka planiranih Finansijskim planom Fonda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja daje se u Prilogu 1, koji je sastavni deo ove odluke.

Član 4.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print