Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.09.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14 – u daljem tekstu: Zakon), u članu 12. stav 2. zapeta i reči: „kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava” brišu se.

Član 2.

U članu 15. stav 3. posle reči: „opredeli” dodaju se reči: „ili ako doprinos ne plati u roku od šest meseci od dana dospelosti”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Svojstvo osiguranika iz stava 3. ovog člana prestaje najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 3.

U članu 20. stav 3. reč: „rade” zamenjuje se rečima: „imaju 2/3 efektivno provedenih”, a posle reči: „tačka 4) ovog člana” dodaju se reči: „u odnosu na ukupno vreme efektivno provedeno na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem”.

Član 4.

Član 46. menja se i glasi:

„Član 46.

U staž osiguranja, u smislu člana 44. ovog zakona, osiguraniku se računa vreme za koje je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po bilo kom osnovu za koji postoji obaveza plaćanja doprinosa u skladu sa zakonom.”

Član 5.

U članu 56. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„Radna mesta iz stava 1. ovog člana utvrđuju se na osnovu akta o kriterijumima, načinu i postupku za njihovo utvrđivanje, koji donosi nadležni ministar u skladu sa zakonom, odnosno direktor Bezbednosno-informativne agencije, sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

Za pripremu akta iz stava 2. ovog člana, ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja obrazuje stručnu komisiju.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 4. reči: „iz stava 1.” zamenjuju se rečima: „iz st. 1. i 2.”.

Član 6.

Posle člana 63. dodaje se član 63a koji glasi:

„Član 63a

Izuzetno od člana 63. st. 1. i 3. ovog zakona, godišnji lični koeficijent za kalendarsku godinu u kojoj se ostvaruje pravo predstavlja odnos ukupne zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade osiguranika, ostvarene za tu kalendarsku godinu i obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za istu kalendarsku godinu.

Obračunski iznos prosečne godišnje zarade iz stava 1. ovog člana izračunava se tako što se prosečna mesečna zarada u Republici za period od početka kalendarske godine zaključno sa mesecom koji dva meseca prethodi mesecu u kojem osiguranik ostvaruje pravo, pomnoži brojem 12.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, obračunski iznos prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u januaru i februaru izračunava se tako što se prosečna mesečna zarada u Republici za januar te godine pomnoži brojem 12.

Podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici za period od početka kalendarske godine do kraja svakog meseca u kalendarskoj godini, objavljuje organ nadležan za poslove statistike.

Podatak o obračunskom iznosu prosečne godišnje zarade utvrđuje i objavljuje Fond.”

Član 7.

U članu 66. stav 2. menja se i glasi:

„Osiguraniku za koga u matičnoj evidenciji nisu utvrđeni podaci o zaradi, naknadi zarade, odnosno osnovici osiguranja za pojedine kalendarske godine za izračunavanje godišnjeg ličnog koeficijenta, za te kalendarske godine uzima se vrednost ličnog koeficijenta utvrđena na način propisan članom 67. ovog zakona.”

Član 8.

Posle člana 70v dodaje se član 70g koji glasi:

„Član 70g

Izuzetno od čl. 70a i 70b Zakona, osiguranicima kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji imaju pravo na snižavanje starosne granice primenom člana 20. ovog zakona za priznavanje prava na starosnu penziju, visina prevremene starosne penzije određuje se tako što se umanjenje vrši za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju u odnosu na starosnu granicu utvrđenu snižavanjem.”

Član 9.

Član 80b menja se i glasi:

„Član 80b

Izuzetno od člana 80. ovog zakona, do dostizanja finansijske održivosti sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, penzije će se usklađivati na način utvrđen propisima kojima se uređuje budžet i budžetski sistem.”

Član 10.

U članu 96. stav 1. menja se i glasi:

„Promene u stanju invalidnosti, potrebe za pomoći i negom drugog lica i telesnog oštećenja koje su od uticaja na pravo priznato pravnosnažnim rešenjem, utvrđuju se u postupku pokrenutom na zahtev osiguranika, korisnika prava, odnosno po službenoj dužnosti, u skladu sa opštim aktom Fonda.”

St. 2. i 3. brišu se.

Član 11.

Posle člana 98. dodaje se član 98a koji glasi:

„Član 98a

Ako su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju, ali se, na osnovu činjenica i podataka utvrđenih u matičnoj evidenciji, ne može odlučiti o konačnom iznosu penzije, donosi se privremeno rešenje o akontativnom iznosu penzije, u kome mora biti izričito naglašeno iz kojih razloga nije moguće odrediti konačan iznos penzije.

Akontativan iznos penzije određuje se prema podacima kojima raspolaže Fond i usklađuje se na način predviđen za usklađivanje penzija.

Nakon utvrđivanja nedostajućih činjenica i podataka, privremeno rešenje iz stava 1. ovog člana se, po službenoj dužnosti, zamenjuje rešenjem kojim se određuje konačan iznos penzije, od dana utvrđivanja prava na penziju.

U slučaju da u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti privremenog rešenja iz stava 1. ovog člana nisu utvrđene nedostajuće činjenice i podaci, akontativni iznos penzije postaje konačan, o čemu se donosi rešenje po službenoj dužnosti.

Ako se utvrdi da je korisniku isplaćen manji akontativni iznos penzije od konačnog iznosa, Fond će isplatu iznosa razlike izvršiti korisniku u celosti odjednom.

Ako se utvrdi da je korisniku isplaćen veći akontativni iznos penzije od konačnog iznosa, Fond donosi rešenje o obavezi povraćaja više isplaćenog iznosa. O načinu povraćaja, Fond i korisnik penzije sporazumevaju se.

Ukoliko se Fond i korisnik ne sporazumeju o načinu povraćaja iznosa razlike iz stava 6. ovog člana, Fond će vršiti obustavu do 1/3 mesečnog iznosa penzije, sve dok se na taj način iznos razlike ne izmiri.”

Član 12.

U članu 108. stav 1. posle reči: „i isplaćuju unazad” dodaju se zapeta i reči: „po dinamici utvrđenoj opštim aktom Fonda”.

U stavu 2. reči: „drugo lice” zamenjuju se rečju: „punomoćnika”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Punomoćje iz stava 2. ovog člana mora biti overeno i važi do njegovog opoziva od strane korisnika, odnosno do dana smrti korisnika.”

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4–6. koji glase:

„Fond je dužan da korisniku prava koji je lišen poslovne sposobnosti, odnosno stavljen pod starateljstvo drugog lica, isplaćuje iznose penzije, odnosno novčane naknade u skladu sa odlukom nadležne ustanove.

Fond je dužan da korisniku prava koji je smešten u ustanovu socijalne zaštite, na njegov zahtev, radi pokrivanja troškova smeštaja, isplaćuje iznos penzije, odnosno novčane naknade na račun koji je utvrđen u odluci nadležne ustanove.

Lice iz st. 2. i 5. i staralac lica iz stava 4. ovog člana dužni su da Fondu u roku od 15 dana prijave promenu koja je od uticaja na pravo, odnosno obim korišćenja prava.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 7.

Član 13.

Član 109. menja se i glasi:

„Član 109.

Fond je dužan da korisniku prava isplaćuje iznose penzije, odnosno novčane naknade u Republici Srbiji.

Isplata iz člana 1. ovog stava vrši se preko banke.

Fond zaključuje ugovor sa bankom radi regulisanja međusobnih odnosa u vezi sa načinom, uslovima isplate i povraćajem penzija, odnosno novčanih naknada.

Banka je obavezna da iznose penzije, odnosno novčane naknade koji su isplaćeni nakon smrti korisnika, vrati Fondu na njegov zahtev, odnosno ne može iz tih iznosa namiriti svoja potraživanja koja ima prema korisniku prava.

Banka odgovara za nastalu štetu ako ne postupi na način utvrđen u stavu 4. ovog člana.”

Član 14.

U članu 120. stav 1. menja se i glasi:

„Osiguranik koji nema uplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za ceo period u kome je bio obavezno osiguran, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje i koristi srazmerno periodima osiguranja za koje su uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.”

St. 2. i 3. brišu se.

Član 15.

Član 123. menja se i glasi:

„Član 123.

Korisniku koji blagovremeno ne dostavi uverenje o životu, ovlašćenje, potvrdu o školovanju, ili obaveštenje o promeni podataka koji se ne mogu pribaviti/proveriti po službenoj dužnosti, a koji su od uticaja na pravo, odnosno obim korišćenja tog prava obustavlja se isplata dospelih mesečnih iznosa penzija, odnosno novčanih naknada.

Dospeli mesečni iznosi penzija, novčanih naknada, koji nisu mogli biti isplaćeni zbog okolnosti iz stava 1. ovog člana, naknadno će se isplatiti najviše za 12 meseci unazad računajući od dana kada, po prestanku delovanja tih okolnosti, korisnik podnese zahtev za isplatu.”

Član 16.

U članu 126. stav 2. posle reči: „se” dodaju se reči: „preuzimaju, odnosno”.

St. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Podaci se preuzimaju, odnosno unose u matičnu evidenciju u elektronskoj formi na osnovu službenih evidencija ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Poreske uprave, Fonda, drugih državnih organa i organizacija i poslodavaca, kao i na osnovu javnih isprava i drugih dokaza zasnovanih na dokumentaciji i evidencijama koje se vode u skladu sa zakonom, dostavljenih u elektronskoj formi, putem sredstava za elektronsku obradu podataka ili na drugi način.

Akte iz st. 1. i 2. ovog člana donosi Vlada.”

Član 17.

Član 127. menja se i glasi:

„Fond automatski elektronskim putem iz službenih evidencija državnih organa i organizacija preuzima sledeće podatke:

1) jedinstveni matični broj građana, prezime i ime i istorijat promena tih podataka sa datumom promene, evidencioni broj za strane državljane, ime jednog roditelja, pol, promena pola, dan, mesec i godina rođenja, državljanstvo, dan, mesec i godina sklapanja, odnosno prestanka braka, dan, mesec i godina smrti;

2) opština, mesto i adresa prebivališta, odnosno boravišta, privremeni boravak u inostranstvu, istorijat prebivališta, odnosno boravišta sa datumom izvršenih prijava, posedovanje biometrijskih dokumenata;

3) istorijat radno-pravnog statusa lica, odnosno delatnosti kojima se fizička i pravna lica bave, poreski identifikacioni broj, visina prihoda po svim osnovima i uplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, stanje duga na poreskim računima, o izmirenom poreskom dugu poreskog obveznika, privremeni prekid u poslovanju, sprečenost za rad i isplaćena davanja, povreda na radu i van rada, o posedu obradivog zemljišta i strukturi fondova koji su u vezi sa osnovom osiguranja, o članovima domaćinstva;

4) period nezaposlenosti, period primanja novčane, odnosno privremene naknade za vreme nezaposlenosti;

5) druge podatke koji su nesporno od uticaja na sticanje, korišćenje i prestanak prava.

Podaci se elektronski preuzimaju povezivanjem baza podataka službenih evidencija organa i organizacija iz stava 1. ovog člana, bez saglasnosti lica, a zaštita podataka se obezbeđuje u skladu sa zakonom i opštim aktom Fonda.”

Član 18.

Član 130. menja se i glasi:

„Član 130.

„U matičnu evidenciju, pored podataka iz člana 129. stav 1. tač. 1)–4) ovog zakona, unose se i sledeći podaci o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja:

1) o vrsti penzije, odnosno novčane naknade;

2) o pravnom osnovu za utvrđivanje penzije, odnosno novčane naknade;

3) o datumu sticanja prava na penziju, odnosno novčanu naknadu i datumu početka isplate, obustave i ponovne isplate penzije, odnosno novčane naknade, kao i o pravnom osnovu za obustavu, odnosno ponovnu isplatu penzije, odnosno novčane naknade;

4) o invalidnosti, uzroku invalidnosti i dijagnozi;

5) o stepenu i uzroku telesnog oštećenja;

6) o iznosu penzije, odnosno novčane naknade na dan ostvarivanja prava;

7) o iznosu isplaćene penzije, odnosno novčane naknade;

8) o smrti korisnika prava.

U matičnu evidenciju unose se i podaci o srodstvu korisnika porodične penzije sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom penzije po osnovu koga je ostvareno pravo na porodičnu penziju.”

Član 19.

Posle člana 130. dodaje se član 130a koji glasi:

„Član 130a

Korisniku prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Fond izdaje penzionersku karticu.

Uslovi i način izdavanja i korišćenja, kao i izgled i sadržaj penzionerske kartice, utvrđuju se opštim aktom Fonda.

Penzionersku karticu iz stava 1. ovog člana izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca. ”

Član 20.

Član 131. briše se.

Član 21.

Član 132. menja se i glasi:

„Član 132.

Fond utvrđuje u matičnoj evidenciji podatke o:

1) stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, odnosno osnovici osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i promeni navedenih podataka;

2) visini isplaćene ugovorene naknade, mesecu i godini za koju je isplaćena, osnovu za isplatu, kategoriji osiguranika, visini uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i stažu osiguranja po tom osnovu, datumu isplate ugovorene naknade i uplate doprinosa, kao i promeni navedenih podataka;

3) iznosu isplaćenih novčanih naknada po osnovu invalidskog osiguranja i promeni navedenog podatka;

4) penzijskom stažu;

5) penzijskom stažu navršenom u inostranstvu;

6) smrti korisnika prava.”

Član 22.

Član 133. briše se.

Član 23.

Član 134. menja se i glasi:

„Član 134.

Za tačnost podataka u evidenciji i dokumentaciji, odnosno javnoj ispravi na osnovu kojih se podaci unose u matičnu evidenciju, odgovorni su organi u čijoj nadležnosti je vođenje evidencije, odnosno izdavanje javne isprave.

Ukoliko postoji neslaganje podataka sadržanih u evidencijama, dokumentaciji i javnim ispravama iz stava 1. ovog člana, Fond je dužan da nakon provere podataka uvidom u evidencije, dokumentaciju i javne isprave, izvrši unos tačnog podatka u matičnu evidenciju nakon usaglašavanja podataka sa nadležnim organom, odnosno organizacijom.”

Član 24.

Član 135. briše se.

Član 25.

Član 136. briše se.

Član 26.

U članu 137. stav 3. menja se i glasi:

„Fond će pokrenuti postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika kada prijava na osiguranje nije podnesena za lice koje ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje.”

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Izuzetno od stava 4. ovog člana, ukoliko se svojstvo osiguranika utvrđuje na osnovu odluke nadležnog organa, odnosno organizacije, na osnovu upisa u registar nadležnog organa, saveza, udruženja ili organizacije, ili na osnovu obavljanja ugovorenih poslova iz člana 11. stav 1. tač. 9) i 10) i člana 12. stav 1. tačka 3) Zakona, kao i u drugim slučajevima u kojima postoji kontinuitet osiguranja, Fond utvrđuje svojstvo osiguranika unošenjem podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i matičnu evidenciju o osiguranicima, bez donošenja rešenja.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. broj 5. zamenjuje se brojem 6. a u dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. broj 6. zamenjuje se brojem 7.

Član 27.

Član 139. briše se.

Član 28.

U članu 140. stav 1. menja se i glasi:

„Svojstvo osiguranika, staž osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja, odnosno ugovorene naknade koje se uzimaju za utvrđivanje visine prava, utvrđuje Fond.”

Stav 5. briše se.

Član 29.

Član 141. briše se.

Član 30.

Član 144. briše se.

Član 31.

Član 145. menja se i glasi:

„Član 145.

Fond je dužan da podatke iz člana 132. Zakona unese u matičnu evidenciju prema dinamici preuzimanja tih podataka od nadležnih organa i organizacija, a najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.”

Član 32.

Član 146. briše se.

Član 33.

Član 147. menja se i glasi:

„Član 147.

Podaci uneti u matičnu evidenciju na način propisan ovim zakonom čuvaju se u elektronskoj formi, u skladu sa zakonom.

Na zahtev osiguranika, Fond izdaje overen ispis podataka iz stava 1. ovog člana.”

Član 34.

U članu 149. stav 2. posle reči: „iz stava 1.” dodaju se reči: „ovog člana”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Podaci sadržani u matičnoj evidenciji dostavljaju se drugim državnim organima i organizacijama, odnosno organima lokalne samouprave, radi izvršavanja poverenih poslova na njihovo traženje, pravnim licima preko kojih se vrši isplata korisnicima, kao i pravnim licima za čiji račun se vrši obustava isplate penzije, u skladu sa ugovorom o poslovnoj saradnji.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „na propisan način” zamenjuju se rečima: „u skladu sa zakonom i uređuje opštim aktom Fonda”.

Član 35.

U članu 151. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) osigurava na penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se uključuju u ovo osiguranje; ”.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) vrši proveru tačnosti svih podataka iz službenih evidencija Fonda od značaja za sticanje, korišćenje i prestanak prava;”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Tačnost podataka iz stava 1. tačka 6) ovog člana proverava se pribavljanjem podataka neposredno od vlasnika (imaoca) podataka, povezivanjem službenih evidencija, odnosno elektronskom razmenom podataka sa državnim organima i organizacijama koje njima raspolažu.”

Član 36.

U članu 171. posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

„Sredstva Fonda mogu se izuzetno koristiti i za isplatu novčane pomoći korisnicima penzije kada je takva pomoć potrebna velikom broju korisnika.

Isplata novčane pomoći iz stava 3. ovog člana vrši se u iznosu koji utvrdi Vlada, vodeći računa o bilansnim mogućnostima Fonda.”

Član 37.

Posle člana 207. dodaje se naziv glave XIIIa i član 207a koji glase:

„XIIIa Novčani iznos kao uvećanje uz penziju

Član 207a

U uslovima postojanja fiskalnog prostora, korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije mogu se povećati primanja, isplatom novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Republike Srbije, s tim što sredstva za ove namene ne mogu biti viša od 0,3% BDP na godišnjem nivou.

Uslovi, visina, obuhvat korisnika penzija i dinamika isplate novčanog iznosa iz stava 1. ovog člana utvrđuju se aktom Vlade.

Sredstva za isplatu novčanog iznosa iz stava 1. ovog člana, obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Novčani iznos iz stava 1. ovog člana, obračunava i isplaćuje Fond uz penziju i to se posebno iskazuje.”

Član 38.

Čl. 213. i 214. brišu se.

Član 39.

U članu 245. reči: „naknadu za nabavku specijalnih” zamenjuju se rečju: „specijalna” a reči: „pod uslovima utvrđenim propisima, koji su važili do dana početka primene ovog zakona” zamenjuju se rečima: „na način propisan aktom ministra nadležnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.”

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Akt iz stava 1. ovog člana doneće se najkasnije do 1. januara 2019. godine.”

Član 40.

Odredbe člana 2. ovog zakona primenjuju se i na osiguranike kojima je utvrđeno pravo na produženo osiguranje i zatečene korisnike iz čl. 15. i 255. Zakona.

Za osiguranike iz stava 1. ovog člana Fond će, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, po službenoj dužnosti doneti rešenje:

1) o prestanku svojstva osiguranika,

2) o izmeni rešenja kojim je utvrđen prestanak svojstva osiguranika, a nije izmiren dug po tom osnovu.

Član 41.

Akti iz člana 5. ovog zakona doneće se u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42.

Korisniku kome je primenom člana 66. stav 2. Zakona godišnji lični koeficijent utvrđen pre stupanja na snagu ovog zakona, a koji u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtev Fondu za izmenu rešenja u skladu sa odredbom člana 7. ovog zakona, novi iznos penzije pripada od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 43.

Korisnicima prevremene starosne penzije koji su imali pravo na snižavanje starosne granice primenom člana 20. Zakona, za priznavanje prava na starosnu penziju, visina prevremene starosne penzije ponovo će se odrediti u skladu sa članom 8. ovog zakona, a u odnosu na potrebne i navršene godine života u momentu ostvarivanja prava.

Penzije iz stava 1. ovog člana isplaćuju se počev od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Korisnicima iz stava 1. ovog člana Fond će po službenoj dužnosti izmeniti rešenja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 44.

Privremeno rešenje doneto do dana stupanja na snagu ovog zakona, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona zamenjuje se rešenjem:

1) ukoliko se u tom roku utvrde nedostajuće činjenice i podaci;

2) ukoliko se u tom roku, po sprovedenom postupku, ne utvrde nedostajuće činjenice i podaci.

Rešenjem iz stava 1. tačka 1) ovog člana određuje se novi iznos penzije koji se isplaćuje najduže za tri godine unazad, od dana donošenja tog rešenja.

Rešenje iz stava 2. ovog člana Fond će doneti primenom odredaba člana 11. st. 5–7. ovog zakona.

Član 45.

Iznosi penzije, odnosno novčane naknade koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu isplaćivani preko banke, isplaćivaće se i dalje:

1) na kućnu adresu korisnika;

2) u organizacionoj jedinici pošte, odnosno banke koja je najbliža kućnoj adresi korisnika.

Fond zaključuje ugovor sa bankom, odnosno poštom radi regulisanja međusobnih odnosa u vezi sa načinom, uslovima isplate i povraćajem penzija, odnosno novčanih naknada.

Banka, odnosno pošta ima obavezu da, na zahtev Fonda, penzije, odnosno novčane naknade koje su isplaćene nakon smrti korisnika vrati Fondu, odnosno ne može iz njih namiriti svoja potraživanja koja ima prema korisniku prava.

Banka, odnosno pošta odgovara za nastalu štetu ako ne postupi na način utvrđen u stavu 3. ovog člana.

Troškove pripreme, formiranja i distribucije dokumentacije neophodne za realizaciju isplate do organizacione jedinice pošte, odnosno banke, snosi Fond, a troškove isplate na kućnu adresu snosi korisnik prava.

Član 46.

Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Fond će po službenoj dužnosti prestati sa obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije korisniku iz člana 120. Zakona.

Korisniku iz stava 1. ovog člana Fond će po službenoj dužnosti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, doneti rešenje kojim će utvrditi ukupan staž osiguranja i nov iznos penzije, na osnovu iznosa doprinosa koji su uplaćeni obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije.

Korisniku iz stava 2. ovog člana novi iznos penzije pripada od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 47.

Akt iz člana 19. ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 48.

Fond po službenoj dužnosti, na osnovu službenih evidencija, dokumentacije i javnih isprava, sačinjava prijave podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja, ugovorene naknade i visine uplaćenog doprinosa za period do 31. decembra 2018. godine, ako ih poslodavac nije dostavio.

Član 49.

Fond je dužan da u roku od deset godina od dana stupanja na snagu ovog zakona sprovede postupak u cilju prikupljanja nedostajućih podataka i provere unetih podataka o periodima osiguranja, stažu osiguranja, zaradama i osnovicama osiguranja, neophodnih za efikasno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Ukoliko osiguranik uz zahtev ne priloži nove podatke, Fond će odlučivati o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu formirane baze podataka u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 50.

Odrebe čl. 6, 13, 16, čl. 20–25, čl. 27–33. i člana 38. ovog zakona primenjivaće se počev od 1. januara 2019. godine.

Član 51.

Obrasci propisani aktom Vlade u skladu sa članom 126. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14), koji prestaju da se primenjuju 1. januara 2019. godine, primenjivaće se i dalje za period osiguranja navršen zaključno sa 31. decembrom 2018. godine.

Član 52.

Prijave podataka dostavljene do 1. januara 2019. godine, čuvaće se na način propisan odredbom člana 147. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14).

Član 53.

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS”, br. 116/14 i 99/16), prestaje da važi.

Osnov za isplatu penzije za mesec oktobar 2018. godine i njeno dalje usklađivanje, čini penzija isplaćena, odnosno pripadajuća za mesec oktobar 2014. godine, usklađena prema važećim propisima.

Za korisnike penzije, koji nisu bili u isplati za mesec oktobar 2014. godine, već posle tog meseca, osnov za isplatu penzije za mesec oktobar 2018. godine i njeno dalje usklađivanje, čini prva pripadajuća penzija, u skladu sa Zakonom, usklađena prema važećim propisima.

Dospele, a neisplaćene penzije zaključno sa penzijama za septembar 2018. godine, isplatiće se u skladu sa odredbama zakona iz stava 1. ovog člana.

Član 54.

Izuzetno od člana 37. ovog zakona, novčani iznos iz tog člana u 2018. godini isplatiće se iz sredstava Fonda.

Član 55.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print