Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.08.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2017)


Na osnovu člana 57. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16),

Ministar zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Član 1.

U Pravilniku o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS”, br. 60/09, 101/10 i 48/17), u članu 3. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Popunjen obrazac Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada izvoznik podnosi Ministarstvu u originalu i overenom broju kopija prema broju zemalja uključenih u rutu kretanja otpada.”

Stav 5. menja se i glasi:

„Popunjen obrazac Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada izvoznik podnosi Ministarstvu u originalu i overenom broju kopija prema broju zemalja uključenih u rutu kretanja otpada.”

Dosadašnji stav 6. i st. 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 2.

U članu 5. dodaje se stav 4, koji glasi:

,,Ministarstvo, na osnovu prikupljenih i podnetih podataka i dokumentacije za izvoz otpada utvrđuje da li ima tehničkih pogodnosti, neophodnih mogućnosti i kapaciteta za ponovno iskorišćenje otpada u Republici Srbiji na ekološki ispravan i efikasan način.”

Član 3.

U članu 6. tačka 7) menja se i glasi:

„7) zapisnik o inspekcijskom nadzoru u vezi sa sprovođenjem mera zaštite životne sredine i u vezi sa ispunjenošću uslova zaštite životne sredine za rad postrojenja za preradu uvezenog otpada;”.

U tački 9) zapeta i reči: ,,očekivanom terminu dolaska otpada na granični prelaz” brišu se.

Član 4.

U članu 7. stav 1. tač. 2a)–2g) brišu se.

Tačka 5a) menja se i glasi:

„5a) zapisnik o inspekcijskom nadzoru u vezi sa ispunjenošću uslova za izvoz otpada;”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 5.

U članu 8. stav 1. posle reči: „ovog pravilnika” dodaju se zapeta i reči: „osim podataka iz člana 6. tačka 9) ovog pravilnika”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

,,Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva prilaže i podatke o graničnom prelazu na kome će se izvršiti uvoz, očekivanom terminu dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 6.

Odredbe člana 5. st. 2. i 3. Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS”, br. 60/09, 101/10 i 48/17) primenjuju se od 1. januara 2020. godine.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print