Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.08.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA IZ „BELE KNJIGE” SAVETA STRANIH INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2017)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora

1. U Odluci o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora („Službeni glasnik RS”, broj 8/17), u tački 3. reči: „Aleksandar Vučić” zamenjuju se rečima: „Ana Brnabić”, a podtač. 4), 5) i 6) menjaju se i glase:

„4) Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave;

5) Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

6) Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print