Zastava Bosne i Hercegovine

Objavljeno: 29.04.2023.


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)


Član 1.

U Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RSˮ, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), u članu 2. tač. 4), 11) i 12), posle reči: „proizvodnju” dodaju se zapeta i reči: „odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.)”.

U tački 10) posle reči: „proizvodnjom” dodaju se zapeta i reči: „odnosno preradom poljoprivrednih proizvoda, odnosno drugim nepoljoprivrednim aktivnostima (ruralni turizam, stari zanati i sl.)”.

Član 2.

U članu 3. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „odnosno područjima određenih upravnih okruga.ˮ

Član 3.

U članu 4. stav 4. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „kao i od toga da li se radi o područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno područjima određenih upravnih okruga.ˮ

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Preuzimanje obaveza za podsticaje mora biti u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, odnosno ukupan iznos obaveza za podsticaje koje ministarstvo preuzima u skladu sa aktom Vlade za tekuću godinu, ne sme biti veći od raspoložive aproprijacije koja je ministarstvu odobrena za tu namenu u toj budžetskoj godini.ˮ

Član 4.

Naziv člana i član 7. menjaju se i glase:

„Elektronsko postupanje

Član 7.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se i vodi elektronski, putem softverskog rešenja eAgrar.

Softversko rešenje eAgrar uspostavlja i njime upravlja Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), a organ državne uprave nadležan za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave pruža tehničku podršku u uspostavljanju i vođenju softverskog rešenja eAgrar.

Ministar bliže propisuje elektronsku formu u kojoj se Upravi dostavljaju podnesci i prilozi, a strankama rešenja u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i način obezbeđenja podrške korisnicima podsticaja u vezi sa elektronskim postupanjem.”

Član 5.

Posle člana 7. dodaju se nazivi članova i čl. 7a–7g, koji glase:

„Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 7a

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja koji se podnosi Upravi.

Postupak iz stava 1. ovog člana pokreće se i na drugi način (po prijavi na konkurs, podnošenjem zahteva banci za odobrenje kreditne podrške i dr.) u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, odnosno prijave putem softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Prilikom prijema zahteva, odnosno prijave kojima se pokreće postupak za ostvarivanje prava na podsticaje Uprava:

1) obaveštava korisnika usluge elektronske uprave o svim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe vođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje i o obavezi nadležnog organa da po službenoj dužnosti pribavi podatke iz službenih evidencija;

2) omogućava korisniku usluge elektronske uprave da izjavi da će podatke o ličnosti iz službenih evidencija pribaviti sam;

3) obaveštava o potrebnim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe vođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, a koji se odnose na treće lice (član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, član porodice i sl.), kao i o tome da je pristup tim podacima moguć samo na osnovu pristanka tog lica, u skladu sa zakonom.

Kroz softversko rešenje eAgrar automatski se dodeljuje broj za svaki započet postupak i pod tim brojem se preduzimaju sve radnje i donose sva akta u okviru postupka za ostvarivanje prava na podsticaje.

Pored broja automatski dodeljenog kroz softversko rešenje eAgrar, nadležni organ, odnosno imaoci javnih ovlašćenja mogu u postupcima koje sprovode u okviru postupka za ostvarivanje prava na podsticaje kroz softversko rešenje eAgrar dodeljivati i brojeve, odnosno oznake koje su internog karaktera.

Zahteve, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje koji nisu podneti putem softverskog rešenja eAgrar u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja direktor Uprave odbacuje rešenjem.

Razmena dokumenata i podnesaka u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje i njihova forma

Član 7b

Razmena dokumenata i podnesaka u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se elektronskim putem, osim za dokumente i podneske koji sadrže tajne podatke i koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

Dostavljanje elektronskih dokumenata između organa javne vlasti u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se putem elektronske pošte, servisne magistrale organa, usluge kvalifikovane elektronske dostave ili drugim elektronskim putem, u skladu sa propisom.

Akta koja u vezi sa postupkom za ostvarivanje prava na podsticaje donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u ovom postupku, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Ako se u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje dostavlja original akta, odnosno dokumenta koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Digitalizaciju dokumenta u skladu sa stavom 4. ovog člana za potrebe sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, pored lica utvrđenih zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, može izvršiti i:

1) lice koje obavlja savetodavne poslove u poljoprivredi, koje ima licencu za obavljanje tih poslova i koje je upisano u Registar poljoprivrednih savetodavaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: poljoprivredni savetodavac);

2) poljoprivredni, fitosanitarni i veterinarski inspektor – za dokumenta u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

3) lice sa licencom odgovornog projektanta, upisano u odgovarajući strukovni registar – za tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

4) odgajivačka organizacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo – za dokumenta u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

5) advokat upisan u imenik advokata pod uslovom da taj advokat svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisuje i podnesak u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje uz koji se taj akt, odnosno dokument dostavlja;

6) organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

Za potrebe sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje nadležni organ, kao i imalac javnih ovlašćenja može vršiti digitalizaciju i potvrđivanje istovetnosti svih akata i drugih dokumenata sa izvornim aktom, odnosno dokumentom sačinjenim u papirnom obliku koji je sam izdao.

Ovlašćeni organ, odnosno lice koje je izvršilo digitalizaciju i potvrdilo istovetnost sa originalom sačinjenim u papirnom obliku u skladu sa ovim zakonom, dužno je da izvorni dokument u papirnom obliku čuva u skladu sa zakonom.

Odredbe st. 4. i 5. ovog člana ne primenjuju se ako je posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja propisano da se pojedini podnesci i dokumenta u postupku mogu podneti u drugoj formi.

Tok postupka i rešenje o ostvarivanju
prava na podsticaje

Član 7v

O ostvarivanju prava na podsticaje u postupku iz čl. 7–7g ovog zakona, odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se u obliku elektronskog dokumenta u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ako u toku postupka za ostvarivanje prava na podsticaje nastupi smrt fizičkog lica koje je pokrenulo postupak ili pravno lice koje je pokrenulo postupak prestane da postoji, postupak se obustavlja.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, postupak za ostvarivanje prava na podsticaje nastavlja se ako novi nosilac istog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u roku od 30 dana od dana smrti fizičkog lica koje je pokrenulo postupak, Upravi dostavi pisanu izjavu da preuzima postupak za ostvarivanje prava na podsticaje.

Broj poljoprivrednog gazdinstva korisnika podsticaja iz Registra, kao i ostvareni iznos podsticaja po vrsti podsticaja, objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva, odnosno Uprave.

Primena drugih zakona

Član 7g

Na postupak za ostvarivanje prava na podsticaje primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

U postupku za ostvarivanje prava na podsticaje shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje elektronska uprava, kao i zakona kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.”

Član 6.

U članu 10. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Korisnik podsticaja dužan je da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja srazmerno vrednosti predmeta podsticaja na koju se odnosi nepridržavanje obaveze iz stava 1. tač. 2)–4) ovog člana.”

Član 7.

U članu 15. stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reči: „u iznosu od sedam dinara” zamenjuju se rečima: „u minimalnom iznosu od deset dinara”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 8.

U članu 17. tačka 2) podtačka (4) menja se i glasi:

„(4) žensku telad od kvalitetnih priplodnih krava prvotelkiˮ.

Član 9.

U članu 18. stav 1. reči: „u iznosu do 6.000 dinara” zamenjuju se rečima: „u minimalnom iznosu od 6.000 dinara”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Lice iz stava 2. ovog člana ne može da ostvari pravo na korišćenje osnovnih podsticaja za površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je uzelo u zakup, odnosno na korišćenje, osim za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je uzelo u zakup na javnom nadmetanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.”

Član 10.

U članu 20. stav 2. posle reči: „podtač. (1), (2)ˮ dodaju se zapeta i broj u zagradi: „(4)ˮ.

Član 11.

U članu 21. stav 3. briše se.

Član 12.

U članu 21a stav 3. reči: „i krave dojilje” brišu se.

Član 13.

U članu 21b stav 2. reči: „podtač. (1), (2) i (4) ovog zakona” zamenjuju se rečima: „podtač. (1) i (2) ovog zakona”.

Član 14.

Naziv člana i član 22. menjaju se i glase:

„Ženska telad od kvalitetnih priplodnih
krava prvotelki

Član 22.

Podsticaji za žensku telad od kvalitetnih priplodnih krava prvotelki isplaćuju se u minimalnom iznosu od 25.000 dinara po grlu.

Korisnik podsticaja dužan je da kvalitetnu priplodnu kravu prvotelku iz stava 1. ovog člana drži na svom poljoprivrednom gazdinstvu i odgaja žensko tele pod uslovima i u roku utvrđenim posebnim propisom.ˮ

Član 15.

Zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana početka primene ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Izuzetno, u 2023. godini podsticaji za osnovnu biljnu proizvodnju i regres za gorivo isplaćuju se na osnovu posebnog propisa.

Član 16.

Do uspostavljanja softverskog rešenja eAgrar, zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje mogu se podnositi i u papirnoj formi, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim člana 8. ovog zakona koji se primenjuje od 1. januara 2023. godine.


Tražite važeći propis?
Imate ovde na linku Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.