Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.04.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)


Član 1.

U Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 68/15, 41/18, 44/18 – dr. zakon i 83/18) u članu 2. tačka 18) briše se.

Član 2.

U članu 5. stav 1. posle reči: „potpisan od strane vozača i” reči: „potpisan i overen od strane” brišu se.

Član 3.

U članu 26. stav 3. reči: „mora imati licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozača i” brišu se.

Član 4.

U članu 87b stav 1. tačka 2) reči: „putničkog automobila trećeg stepena stručne spreme ili zvanje vozača autobusa i teretnog motornog vozila četvrtog stepena stručne spreme” zamenjuju se rečima: „motornog vozila”.

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Vozač koji ima kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom „95” ili sertifikat o stručnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača smatra se da ispunjava uslove propisane u stavu 1. tač. 2) i 3) ovog člana.”.

Član 5.

U članu 87v stav 1. tačka 4) reči: „koji nije naknadno ugrađen” brišu se.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) da razmak osovina bude najmanje 2.550 mm ili zapremine prtljažnog prostora najmanje 350 l;”.

Član 6.

U članu 137a stav 1. reči: „ima registrovanu pretežnu delatnost „taksi prevozˮ i” brišu se.

U stavu 2. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

„3) vozilo visoke klase, odnosno luksuzno vozilo, osim vozila sa 7 + 1 i 8 + 1 mesta za sedenje, koje nije starije od pet godina i ima vrednost veću od 25.000 evra, izraženu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva, odnosno koje nije starije od sedam godina i ima vrednost veću od 35.000 evra, izraženu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva, s tim što se za vrednost vozila uzima kataloška vrednost vozila za koje je kao datum proizvodnje uzet datum podnošenja zahteva;

4) vozilo sa 7 + 1 ili 8 + 1 mesta za sedenje i ugrađenim digitalnim tahografom, ako ima emisiju izduvnih gasova nivoa najmanje „EURO 4ˮ.”.

Stav 11. menja se i glasi:

„Vozač putničkog vozila iz stava 2. tačka 4) ovog člana mora da ima kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom „95”.”.

Stav 18. menja se i glasi:

„Protiv konačnog rešenja iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.”.

Član 7.

U članu 155. stav 1. reči: „lokalnog prevoza i to: vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz, limo servis, prevoz za sopstvene potrebe i taksi prevoz” zamenjuju se rečima: „taksi prevoza, limo servisa, domaćeg prevoza koji se obavlja kao vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz i prevoz za sopstvene potrebe, kao i lokalnog prevoza koji se obavlja kao vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz i prevoz za sopstvene potrebe.”.

U stavu 2. reči: „nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kojima se uređuje lokalni prevoz” zamenjuju se rečima: „iz stava 1. ovog člana”.

Član 8.

U članu 160. stav 7. reč: „inspektor” zamenjuje se rečima: „Inspektor, odnosno ovlašćeno lice autonomne pokrajine, opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja”.

Član 9.

U članu 161. reči: „saobraćajni znak propisan u članu” zamenjuju se rečima: „stop tablicu iz člana”.

Član 10.

U članu 167. stav 5. reči: „obavljanja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju” zamenjuju se rečima: „pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću”.

Član 11.

U članu 168. stav 5. reči: „delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju” zamenjuju se rečima: „određenih delatnosti”.

Član 12.

U članu 169. stav 1. tačka 28) menja se i glasi:

„28) u putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz nije na vidnom mestu za korisnika prevoza ugrađen ispravan, overen taksimetar ili nije istaknuta taksi dozvola za vozača (član 89);”.

Tačke 46a)–46e) menjaju se i glase:

„46a) limo servis obavlja vozilom koje je starije od pet, odnosno sedam godina (član 137a stav 2. tačka 3);

46b) limo servis obavlja vozilom koje nema ugrađen digitalni tahograf (član 137a stav 2. tačka 4);

46v) se u vozilu ne nalazi dokumentacija iz koje se nesumnjivo može utvrditi svrha, cilj i trajanje putovanja ili način obračunavanja cene prevoza (član 137d stav 2);

46g) cenu prevoza obračunava suprotno članu 137d stav 3. ovog zakona;

46d) obavlja limo servis koji nije prethodno ugovoren u sedištu prevoznika (član 137d stav 6);

46đ) pre otpočinjanja prevoza prevoz nije evidentiran u sedištu prevoznika (član 137d stav 7);

46e) postupa suprotno članu 137d stav 8. ovog zakona;”.

Posle tačke 46e) dodaju se tač. 46ž) i 46z), koje glase:

„46ž) postupa suprotno članu 137d stav 9. ovog zakona;

46z) postupa suprotno članu 137d stav 10. ovog zakona;”.

Član 13.

U članu 170. stav 1. tačka 2) reči: „potpisan i overen od strane” brišu se.

Tačka 6) briše se.

Tačka 45) menja se i glasi:

„45) vozač nema kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom „95” (član 137a stav 11);”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tačka 45) ovog člana.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 14.

Član 172. menja se i glasi:

„Član 172.

Novčanom kaznom od 80.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač ako ne zaustavi autobus, odnosno putničko vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju kada Inspektor, odnosno ovlašćeno lice autonomne pokrajine, opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja istakne stop tablicu iz člana 160. stav 7. ovog zakona, odnosno kada komunalni policajac istakne stop tablicu iz člana 160. stav 8. ovog zakona (član 161).”

Član 15.

Na postupke koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 68/15, 41/18, 44/18 – dr. zakon i 83/18), osim na postupke pokrenute za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza, odnosno rešenja za obavljanje limo servisa, na koje će se primenjivati odredbe ovog zakona.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, osim odredaba člana 13. st. 3. i 4. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2021. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print