Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2021.

Zakon o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima
("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)


Član 1.

U Zakonu o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 103/15, 108/16 i 161/20) u članu 7. stav 1. tačka 8) reč: „predizborne” zamenjuje se rečju: „izborne”.

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Javni medijski servisi dužni su da u redovnom informativnom programu, kao i u posebnim emisijama koje su posvećene izbornoj kampanji, postupaju u skladu sa principima nepristrasnog, pravičnog i uravnoteženog predstavljanja političkih subjekata, odnosno izbornih lista i kandidata na izborima.

Javnim medijskim servisima se posebno preporučuje da u cilju obaveštavanja javnosti o predizbornim radnjama kandidata, odnosno podnosilaca izbornih lista organizuju radio i televizijske duele ili sučeljavanja da bi se u vidu diskusije raspravila određena aktuelna politička pitanja.”.

Član 2.

Posle člana 62a dodaje se član 62b koji glasi:

„Član 62b

Za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine” do 31. decembra 2022. godine delimično se finansira iz budžeta Republike Srbije.

Način prenošenja sredstava iz stava 1. ovog člana uređuje Vlada posebnim aktom.”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print