Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji
("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)


Član 1.

U Zakonu o prosvetnoj inspekciji („Službeni glasnik RS”, broj 27/18), u članu 2. stav 1. posle reči: „udžbenika” veznik „i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: „učeničkog i studentskog standarda” dodaju se zapeta i reči: „nauke i istraživanja i Nacionalnog okvira kvalifikacija”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Prosvetna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i u drugim oblastima u kojima je posebnim zakonom utvrđena njena nadležnost.”

Član 2.

U članu 5. stav 1) menja se i glasi:

„Poslove prosvetne inspekcije obavlja prosvetni inspektor: u ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja – republički prosvetni inspektor, u organu pokrajinske uprave nadležne za poslove obrazovanja i vaspitanja – pokrajinski prosvetni inspektor i gradskom i opštinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja – gradski odnosno opštinski prosvetni inspektor.”

Stav 2. briše se.

Član 3.

Iznad člana 7. dodaje se naslov koji glasi:

„Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja”.

U članu 7. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ostvarivanja prava i obaveza deteta, učenika, njegovog roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika i zaposlenog utvrđenih propisima u oblasti obrazovanja i vaspitanja;”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:

„6a) izdavanja javnih isprava;”.

Stav 2. menja se i glasi:

„U postupku verifikacije ustanove, novog obrazovnog profila, ostvarivanja novih programa nastave i učenja, proširene delatnosti ustanove, statusne promene i promene sedišta ustanove, prosvetna inspekcija ispituje ispunjenost uslova i postupa u okviru svojih ovlašćenja. Kada utvrđuje ispunjenost uslova u postupku verifikacije ustanove, za osnovnu i proširenu delatnost, prosvetni inspektor zapisnikom konstatuje da li ustanova ispunjava uslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i propisa donetih na osnovu tog zakona, i o tome obaveštava organ nadležan za donošenje rešenja u postupku verifikacije ustanove.”

Član 4.

Član 8. briše se.

Član 5.

U članu 9. tačka 3) menja se i glasi:

„3) predloga za oduzimanje odobrenja za status javno priznatog organizatora aktivnosti.”

Član 6.

U članu 10. tačka 2) posle reči: „upisa studenata” dodaju se zapeta i reči: „statusa studenata i zaštite prava studenata”.

U tački 3) posle reči: „poslovođenja” dodaju se zapeta i reči: „drugih organa ustanove”.

U tački 5) reči: „propisane evidencije” zamenjuju se rečima: „propisanih evidencija i izdavanja javnih isprava”.

Član 7.

U članu 11. tačka 2) posle reči: „njihovih roditelja” zapeta i reč: „staratelja” brišu se.

U tački 4) reči: „propisane evidencije” zamenjuju se rečima: „propisanih evidencija”.

Član 8.

U članu 15. stav 1. tačka 3) posle reči: „posebnom zakonu” veznik „i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: „opštem aktu” dodaju se reči: „i drugim propisima iz oblasti obrazovanja”.

Tačka 4) briše se.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) podnosi prijavu nadležnom organu zbog postojanja sumnje da je učinjeno krivično delo, privredni prestup, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno povredu zabrane diskriminacije, zabrane nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, zabrane ponašanja koja vređa ugled, čast ili dostojanstvo i zabrane stranačkog organizovanja i delovanja;”.

U tački 8) reči: „identifikuju ovlašćena lica” zamenjuju se rečima: „identifikuje ovlašćeno lice”.

U tački 9) reč: „uzima” zamenjuje se rečju: „pribavlja”, a reč: „ovlašćenih” zamenjuje se rečju: „ovlašćenog”.

U tački 10) reči: „opšte i pojedinačne akte” zamenjuju se rečima: „opšti i pojedinačni akt”.

Dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Prosvetni inspektor u vršenju poslova inspekcijskog nadzora postupa u skladu sa ovim zakonom, zakonom koji uređuje inspekcijski nadzor i zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti”.

Član 9.

U članu 16. stav 1. posle reči: „stručno-pedagoškog nadzora” dodaju se reči: „i spoljašnjeg vrednovanja”, a posle reči: „zaposlenih” dodaju se zapeta i reči: „koji realizuju prosvetni savetnici u vršenju terenskog nadzora”.

Član 10.

U članu 17. stav 1. reči: „Prosvetni inspektor” zamenjuju se rečima: „Republički prosvetni inspektor”, a reči: „ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja” brišu se.

U stavu 2. posle reči: „poslova,” dodaje se reč: „republički”, a reči: „ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja” brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

„Ukoliko prosvetni inspektor ne otkloni utvrđene nepravilnosti u datom roku, republički prosvetni inspektor je ovlašćen da, u skladu sa zakonom, predloži pokretanje disciplinskog postupka protiv tog inspektora, kao i protiv njegovog neposrednog rukovodioca. Republički prosvetni inspektor ovlašćen je i da, u skladu sa zakonom, predloži udaljenje s rada službenih lica protiv kojih se pokrene disciplinski postupak.”

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

„Nadzor nad radom prosvetne inspekcije u obavljanju poverenih poslova vrši ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja i vaspitanja, odnosno organ pokrajinske uprave nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa ovim zakonom.

Republička prosvetna inspekcija i posle poveravanja poslova zadržava odgovornost i može, u skladu sa zakonom, vršiti neposredan inspekcijski nadzor na celoj teritoriji Republike Srbije.”

Član 11.

U članu 18. u stavu 3. posle reči: „Ministarstvo” dodaju se reči: „nadležno za poslove obrazovanja i vaspitanja”.

Član 12.

U članu 20. reč: „zakonom” zamenjuje se rečju: „zakonima”.

Član 13.

Posle člana 20. dodaju se nazivi glava, nazivi članova i čl. 20a i 20b koji glase:

„IVa IZVEŠTAVANjE

Godišnji izveštaj o radu

Član 20a

Godišnji izveštaj o radu donosi se za prethodnu školsku odnosno radnu godinu čije je trajanje utvrđeno zakonima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

IVb SLUŽBENA ODEĆA I OBUĆA

Službeno odelo i obuća prosvetnog inspektora

Član 20b

U vršenju inspekcijskog nadzora prosvetni inspektor može koristiti službenu odeću i obuću.

Izgled, delove i način korišćenja službenog odela i obuće prosvetnog inspektora, propisuje rukovodilac organa nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja.”

Stupanje na snagu

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print