Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)


Član 1.

U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19) u nazivu člana 11. posle reči: „izuzetnim”, dodaje se zapeta i reči: „odnosno posebnim”.

U st. 1, 2. i 3. posle reči: „izuzetnim”, dodaje se zapeta i reči: „odnosno posebnim”.

Član 2.

U članu 23. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Izuzetno, osnovna muzička škola može da ostvaruje i program srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa Zakonom”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 3.

U članu 26a stav 2. tačka 10) posle reči: „izuzetnim”, dodaje se zapeta i reči: „odnosno posebnim”.

Član 4.

U članu 30. stav 4. reč: „dve”, zamenjuje se rečju: „četiri”.

Član 5.

U članu 31. posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

„Obrazovno-vaspitni rad od petog do osmog razreda može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju”.

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 8. i 9.

U stavu 9. koji postaje stav 10. posle reči: „programa”, dodaju se reči: „i slobodnih nastavnih aktivnosti”.

U stavu 10. koji postaje stav 11. broj: „9”, zamenjuje se brojem: „10”.

Posle stava 10. koji postaje stav 11. dodaje se novi stav 12. koji glasi:

„Izuzetno, grupa iz stava 10. ovog člana može da se formira na nivou ciklusa. Grupa sastavljena od učenika dva razreda može da ima do 15 učenika, a grupa od tri ili četiri razreda do deset učenika”.

Dosadašnji st. 10, 11. i 12. postaju st. 11, 12. i 13.

Član 6.

Član 33. briše se.

Član 7.

U članu 55. stav 16. posle reči: „nastave,” dodaju se reči: „odnosno predmetne nastave”, a reč: „deteta”, zamenjuje se rečju: „učenika”.

Član 8.

U članu 57. stav 3. posle reči: „izuzetne”, dodaje se zapeta i reči: „odnosno posebne”.

Član 9.

U članu 58. stav 4. posle reči: „nastavu” briše se zapeta, a reč: „odnosno” zamenjuju se rečju: „ili”.

Član 10.

U članu 60. stav 6. posle reči: „izuzetnim”, dodaje se zapeta i reči: „odnosno posebnim”.

Član 11.

U članu 74. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„Završni ispit učenik osmog razreda polaže na jeziku na kojem je ostvarivao obrazovno-vaspitni rad.

Izuzetno, završni ispit učenik osmog razreda, na zahtev roditelja, može da polaže na drugom jeziku ako je to u najboljem interesu učenika”.

Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5, 6. i 7. postaju st. 4, 5, 6, 7, 8. i 9.

Član 12.

U članu 81. stav 1. posle reči: „(lični podaci)” i zapete dodaju se reči: „jedinstven obrazovni broj (u daljem tekstu: JOB),”.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

„JOB predstavlja individualnu i neponovljivu oznaku koja se sastoji od 16 karaktera i dodeljuje se učeniku, u skladu sa Zakonom.

Podatak o JOB-u unosi se u evidenciju koju ustanova vodi u štampanom i/ili elektronskom obliku, kao i obrasce javnih isprava koje izdaje u skladu sa Zakonom i ovim zakonom”.

Dosadašnji st. 5, 6, 7. i 8. postaju st. 7, 8, 9. i 10.

Član 13.

Posle člana 95. dodaje se naziv člana i član 95a, koji glasi:

„Priznavanje stranih školskih isprava

Član 95a

Strani državljanin i lice bez državljanstva ima pravo da zahteva priznavanje strane školske isprave, ako za to ima pravni interes.

Stranu školsku ispravu priznaje ENIC/NARIC centar, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije”.

Stupanje na snagu

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print