Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)


Član 1.

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20), u članu 4. stav 2. na kraju rečenice posle tačke dodaje se rečenica koja glasi:

„Posebnim zakonom može se utvrditi druga starosna granica za upis u srednju školu i za sticanje svojstva redovnog učenika.”.

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 2) posle reči: „kvalitet” dodaje se reč: „obrazovnih”.

U stavu 2. tačka 3), posle reči: „izuzetnim” dodaje se zapeta i reči: „odnosno posebnim”.

Član 3.

Član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Standardi obrazovanja i vaspitanja predstavljaju skup normi na osnovu kojih se vrši procena kvaliteta u sistemu obrazovanja i vaspitanja, i to:

1) standardi obrazovnih postignuća učenika;

2) standardi kvaliteta rada ustanove;

3) standardi kvaliteta udžbenika;

4) standardi kompetencija nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika;

5) standardi kompetencija direktora;

6) standardi kompetencija sekretara ustanove;

7) standardi kvalifikacija.

Standarde iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.”.

Član 4.

U članu 14. stav 7, članu 36. stav 1. tačka 3) podtačka (1), članu 43. stav 1, članu 46. stav 1. tačka 3), članu 126. stav 4. tačka 2), članu 128. stav 7. tačka 3), članu 131. stav 1, članu 137. st. 1. i 3, članu 149. stav 2. tačka 1) i članu 170. stav 2. tačka 4) reči: „standardi postignuća” u određenom padežu, zamenjuju se rečima: „standardi obrazovnih postignuća” u odgovarajućem padežu.

Član 5.

Član 18. stav 7. menja se i glasi:

„Prethodnu proveru znanja obavlja tim sastavljen od nastavnika razredne nastave, odnosno predmetne nastave, pedagoga i psihologa škole uvažavajući standarde obrazovnih postignuća i ceneći najbolji interes učenika.”.

Član 6.

U članu 19. stav 2. posle reči: „izuzetnim” dodaje se zapeta i reči: „odnosno posebnim”.

Član 7.

U članu 22. stav 6. posle reči: „pohađa nastavu”, zapeta se briše i dodaju se reči: „ili ne obavesti školu o razlozima izostajanja učenika,”.

Član 8.

U članu 24. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, pripremni predškolski program može da ostvaruje nastavnik razredne nastave, kada zbog malog broja dece nije moguće formirati vaspitnu grupu, već se deca priključuju učenicima kombinovanog odeljenja.”.

Član 9.

U članu 28. stav 1. menja se i glasi:

„Obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se u toku školske godine, koja počinje 1. septembra, izvođenjem himne Republike Srbije, a završava se 31. avgusta naredne godine.”.

Član 10.

U članu 31. stav 2. tačka 1) reč: „obavlja” zamenjuje se rečima: „planira i sprovodi”.

Član 11.

U članu 34. stav 1. tačka 4) posle reči: „standardima” dodaje se reč: „obrazovnih”.

U tački 5) posle podtačke (2) dodaje se podtačka (2a) koja glasi:

„(2a) standardima kompetencija sekretara;”.

Član 12.

U članu 41. stav 1. tačka 2) posle reči: „završnog ispita i” dodaju se reči: „stručnog dela ispita u okviru”.

Tač. 10) i 13) brišu se.

Član 13.

U članu 42. stav 1. tačka 1) posle reči: „nastavnika” dodaje se zapeta i reč: „sekretara”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:

„6a) pripremu programa ispita za sekretara ustanove;”.

Član 14.

Član 45. menja se i glasi:

„Član 45.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u okviru Centra za ispite obavlja sledeće poslove:

1) priprema predlog programa završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

2) učestvuje u pripremi predloga sadržaja završnog ispita u srednjem obrazovanju i vaspitanju i opštoj, stručnoj i umetničkoj maturi;

3) organizuje i sprovodi završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

4) organizuje i sprovodi prijemne ispite za upis u srednje škole za učenike sa posebnim sposobnostima (umetnička škola – muzička, baletska i umetnička škola likovne oblasti, odnosno obrazovni profil iz oblasti umetnosti, škola ili odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima, škola u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i škola za talentovane učenike);

5) organizuje i sprovodi opštu, umetničku i stručnu maturu i završni ispit na kraju srednjeg obrazovanja i vaspitanja;

6) priprema testove i uputstvo za ocenjivanje testova za završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, opštu i stručnu maturu, priprema ispit za umetničku maturu, priprema standardizovane radne zadatke za praktični rad sa uputstvom za ocenjivanje za stručnu maturu i završni ispit na kraju srednjeg obrazovanja i vaspitanja;

7) priprema testove i uputstvo za ocenjivanje testova za srednje škole za učenike sa posebnim sposobnostima (umetnička škola – muzička, baletska i umetnička škola likovne oblasti, odnosno obrazovni profil iz oblasti umetnosti, škola ili odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima, škola u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i škola za talentovane učenike);

8) obrazuje i koordinira rad radnih grupa za izradu, recenziranje, pregledanje i ocenjivanje ispitnog materijala za ispite iz tač. 5) i 6) ovog stava;

9) analizira i interpretira rezultate i izrađuje godišnji izveštaj o sprovedenom završnom ispitu na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, opštoj, umetničkoj i stručnoj maturi i završnom ispitu na kraju srednjeg obrazovanja i vaspitanja;

10) izrađuje i publikuje radne materijale i priručnike za pripremanje ispita;

11) izrađuje testove i uputstvo za ocenjivanje iz tač. 6) i 7) ovog stava na jezicima nacionalnih manjina, u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina;

12) izrađuje i publikuje radne materijale i priručnike za pripremanje ispita na jezicima nacionalnih manjina, u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina;

13) pruža stručnu pomoć u prilagođavanju uslova za polaganje ispita i prilagođava ispitne materijale učenicima sa smetnjama u razvoju;

14) učestvuje u organizaciji i sprovođenju svih vrsta nacionalnih ispitivanja;

15) razvija programe obuka za kvalitetnu pripremu i sprovođenje svih faza ispita;

16) izrađuje i održava banke zadataka za nacionalne ispite;

17) upravlja informacionim sistemom iz člana 181a ovog zakona.

Za obavljanje poslova izrade, recenziranja, pregledanja i ocenjivanja ispitnog materijala, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obrazuje radne grupe po predmetima i područjima rada.”.

Član 15.

U članu 49. stav 2. posle reči: „standarda” dodaje se reč: „obrazovnih”.

U stavu 5. posle reči: „stručni saradnici,” dodaje se reč: „sekretar,”.

U stavu 9. posle reči: „vrednovanja” dodaje se reč: „obrazovnih”.

U stavu 10. reč: „Organe”, zamenjuje se rečima: „Stručne organe”.

Član 16.

Posle člana 55. dodaju se naziv člana i član 55a koji glase:

„Obrazovno-naučni centar

Član 55a

Radi obavljanja poslova, podizanja kvaliteta obrazovnih, naučnih, istraživačkih, sportskih, omladinskih i turističkih projekata i programa i njihove dostupnosti korisnicima, Vlada može da osnuje obrazovno-naučni centar, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne službe.”.

Član 17.

U članu 56. stav 2. posle reči: „izuzetnim sposobnostima,” dodaju se reči: „program za učenike sa posebnim sposobnostima,”.

U stavu 3. posle reči: „izuzetnim sposobnostima,” dodaju se reči: „program za učenike sa posebnim sposobnostima,”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Izuzetno, osnovna škola može da ostvaruje i predškolski program, osnovna muzička škola i program srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja, a srednja škola – predškolski program, program osnovnog obrazovanja i vaspitanja i vaspitni program.”.

Član 18.

U članu 60. stav 2. menja se i glasi:

„Programi nastave i učenja u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, sadrže:

1) ciljeve osnovnog, opšteg srednjeg, stručnog i umetničkog obrazovanja i vaspitanja i ciljeve učenja predmeta, izbornih programa i aktivnosti po razredima;

2) obrazovne standarde za osnovno obrazovanje i vaspitanje i opšte srednje obrazovanje i vaspitanje;

3) ključne pojmove sadržaja svakog predmeta;

4) uputstvo za didaktičko-metodičko ostvarivanje programa;

5) uputstvo za formativno i sumativno ocenjivanje učenika;

6) način prilagođavanja programa muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja, obrazovanje i vaspitanje učenika sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima, za obrazovanje i vaspitanje na jeziku nacionalne manjine i obrazovanje odraslih.”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Smernice za prilagođavanje programa nastave i učenja i smernice za pružanje individualizovane dodatne podrške za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, donosi Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.”.

Dosadašnji st. 3–6. postaju st. 4–7.

Član 19.

U članu 64. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 20.

U članu 67. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Plan i program nastave i učenja verske nastave, na usaglašeni predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica, po pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove odnosa sa crkvama i verskim zajednicama, donosi ministar.”.

Dosadašnji st. 2–6. postaju st. 3–7.

Član 21.

Posle člana 67. dodaju se naziv člana i član 67a, koji glase:

„Komisija za versku nastavu

Član 67a

Organizovanje i ostvarivanje verske nastave prati Komisija za versku nastavu u školi (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju obrazuje Vlada na vreme od šest godina.

U Komisiju se imenuju po jedan predstavnik tradicionalnih crkava i verskih zajednica, tri predstavnika organa nadležnog za poslove odnosa sa crkvama i verskim zajednicama i tri predstavnika Ministarstva.

Član Komisije može biti razrešen pre isteka mandata, i to: na lični zahtev, na predlog predlagača i ako ne ispunjava svoju dužnost kao član Komisije, odnosno svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja.

U slučaju razrešenja člana Komisije pre isteka mandata, Vlada postavlja novog člana po pribavljenom predlogu predstavnika čiji je član razrešen.

Predsednika i zamenika predsednika Komisije biraju članovi Komisije na prvoj sednici, većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije.

Komisija obavlja poslove koji se, naročito, odnose na:

1) usaglašavanje predloga programa verske nastave;

2) udžbenike i druga nastavna sredstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja vezana za udžbenike i druga nastavna sredstva;

3) davanje mišljenja o listama nastavnika verske nastave;

4) druga pitanja vezana za praćenje organizovanja i ostvarivanja programa verske nastave.

Predsednik, zamenik predsednika i članovi Komisije nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Način rada i druga pitanja od značaja za rad Komisije, uređuju se poslovnikom o radu Komisije.”.

Član 22.

U članu 72. stav 1. posle reči: „standarda” dodaje se reč: „obrazovnih”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Učenik se ocenjuje najmanje četiri puta u polugodištu u osnovnom i tri puta u srednjem obrazovanju i vaspitanju, a ako je nedeljni fond časova obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti jedan čas – najmanje dva puta u polugodištu.”.

U stavu 9. posle reči: „standardima” dodaje se reč: „obrazovnih”.

Član 23.

U članu 76. posle stava 13. dodaje se novi stav 14. koji glasi:

„Podatak da je obrazovanje stečeno u skladu sa stavom 6. tač. 2) i 3) ovog člana unosi se u odgovarajući deo obrasca javne isprave.”.

Dosadašnji stav 14. postaje stav 15.

Član 24.

U članu 78. stav 5. menja se i glasi:

„Program, način organizacije i sprovođenja ispita i druga pitanja od značaja za ispite iz stava 1. ovog člana, propisuje ministar”.

Član 25.

Posle člana 82. dodaju se naziv člana i član 82a koji glase:

„Prigovor na ispite kojima se završava nivo obrazovanja

Član 82a

Učenik osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da podnese prigovor na privremene rezultate završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, završnog ispita u srednjem obrazovanju i vaspitanju, opšte, umetničke i stručne mature.

Prigovor iz stava 1. ovog člana podnosi se školi u kojoj je učenik polagao ispit, u roku od 24 sata od objavljivanja privremenih rezultata ispita.

O prigovoru na privremeni rezultat na završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, opštu maturu, kao i opšteobrazovne predmete na stručnoj i umetničkoj maturi, prvostepena komisija odlučuje u roku od 24 časa od isteka roka za podnošenje prigovora.

Ako nije zadovoljan odlukom komisije iz stava 3. ovog člana, učenik, njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da podnese prigovor drugostepenoj komisiji, u roku od 24 časa od prijema odluke komisije.

Drugostepena komisija odlučuje o prigovoru iz stava 4. ovog člana u roku od 24 časa od isteka roka za podnošenje prigovora.

O prigovoru na privremene rezultate stručnog ispita na stručnoj maturi, umetničkog nastavnog predmeta na umetničkoj maturi i završnog ispita u srednjem obrazovanju i vaspitanju, odlučuje komisija u roku od 48 sati od isteka roka za podnošenje prigovora.

Ako komisija iz st. 3, 5. i 6. ovog člana utvrdi da je prigovor osnovan, može izmeniti broj bodova na testu.

Odluka komisije iz st. 5. i 6. ovog člana je konačna.

Sastav, način obrazovanja i rada komisija iz st. 3, 5. i 6. ovog člana uređuju se u uputstvu za organizaciju i sprovođenje ispita koje donosi ministar, u skladu sa članom 78. stav 5. ovog zakona.”.

Član 26.

U članu 94. stav 2. posle reči: „obrazovni profil” stavlja se zapeta, a reči: „ili ostvaruje novi program obrazovanja i vaspitanja” zamenjuju se rečima: „odnosno smer ili tip gimnazije, odnosno kada osnovna škola ostvaruje pripremni predškolski program ili program osnovnog obrazovanja odraslih.”.

Član 27.

U članu 106. st. 10. i 11. menjaju se i glase:

„Po donošenju rešenja kojim se zabranjuje rad ustanove, Ministarstvo određuje ustanovu u kojoj deca, odnosno učenici imaju pravo da nastave započeto obrazovanje.

Troškove nastavka programa vaspitanja i obrazovanja u započetoj godini u predškolskoj ustanovi, započetog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja ili započetog programa srednjeg obrazovanja i vaspitanja, za decu i učenike iz stava 10. ovog člana snosi ustanova kojoj je zabranjen rad.”.

Član 28.

U članu 111. stav 13. briše se.

Član 29.

U članu 117. stav 3. menja se i glasi:

„Skupština jedinice lokalne samouprave razrešiće, pre isteka mandata, pojedine članove, uključujući i predsednika ili organ upravljanja ustanove, na lični zahtev člana, kao i u slučaju da:

1) organ upravljanja donosi nezakonite odluke ili ne donosi odluke koje je na osnovu zakona i statuta dužan da donosi;

2) član organa upravljanja neopravdanim odsustvovanjima ili nesavesnim radom onemogućava rad organa upravljanja;

3) u postupku preispitivanja akta o imenovanju utvrdi nepravilnosti;

4) skupština jedinice lokalne samouprave pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja imenovanog na njen predlog;

5) savet roditelja pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja imenovanog na njegov predlog;

6) vaspitno-obrazovno, odnosno nastavničko i pedagoško veće pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja imenovanog na njegov predlog;

7) nastupi uslov iz člana 116. stav 9. ovog zakona.”.

Član 30.

U članu 119. stav 1. tačka 9) menja se i glasi:

„9) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima direktora ustanove;”.

Posle tačke 9) dodaje se tačka 9a) koja glasi:

„9a) obrazuje komisiju za vođenje disciplinskog postupka protiv direktora i donosi odluku o odgovornosti direktora za težu povredu radne obaveze ili povredu zabrane iz člana 110–113. ovog zakona;”.

U tački 11) posle reči: „standarda” dodaje se reč: „obrazovnih”.

Član 31.

U članu 120. stav 6. tačka 3) menja se i glasi:

„3) učestvuje u predlaganju sadržaja vannastavnih aktivnosti i programa na nivou ustanove;”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

„3a) učestvuje u postupku izbora udžbenika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju udžbenici;”.

Član 32.

U članu 123. stav 11. briše se.

Dosadašnji st. 12–22. postaju st. 11–21.

U dosadašnjem stavu 18. koji postaje stav 17. i u dosadašnjem stavu 19. koji postaje stav 18. reči: „stava 17.” zamenjuju se rečima: „stava 16.”.

Član 33.

U članu 127. stav 2. reči: „savetnik – spoljni saradnik” zamenjuju se rečima: „prosvetni savetnik”.

Član 34.

U članu 130. stav 8. reči: „kada izvodi nastavu u tom odeljenju” zamenjuju se rečima: „kada ne izvodi nastavu u tom odeljenju”.

U stavu 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „a nastavnik iz člana 141. stav 12. učestvuje u radu stručnih organa iz st. 2, 3, 6. i 7. ovog člana.”.

Član 35.

Član 132. menja se i glasi:

„Član 132.

Pravne poslove u ustanovi obavlja sekretar.

Sekretar mora da ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140. stav 1. ovog zakona, savladan program obuke i dozvolu za rad sekretara (u daljem tekstu: licenca za sekretara).

Sekretar se uvodi u posao i osposobljava za samostalan rad savladavanjem programa za uvođenje u posao i polaganjem ispita za licencu sekretara. Sekretaru – pripravniku direktor određuje mentora sa liste sekretara ustanova koju utvrdi školska uprava.

Sekretar je dužan da u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa položi ispit za licencu za sekretara.

Troškove polaganja ispita iz stava 4. ovog člana snosi ustanova.

Ministarstvo izdaje licencu za sekretara.

Sekretaru koji ne položi ispit za licencu za sekretara u roku iz stava 4. ovog člana prestaje radni odnos.

Sekretar koji ima položen stručni ispit za sekretara, pravosudni ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit, smatra se da ima licencu za sekretara.

Licenca za sekretara oduzima se sekretaru koji je osuđen pravosnažnom presudom za povredu zabrane iz čl. 110–113. ovog zakona, za krivično delo ili privredni prestup u vršenju dužnosti.

Bliže uslove za rad sekretara, standarde kompetencija i programe obuka, stalno stručno usavršavanje, priprema kandidata za polaganje ispita za licencu sekretara, program ispita za licencu sekretara, način i program uvođenja u posao, način, postupak i rok za prijavu polaganja ispita, sastav i način rada komisije Ministarstva, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine pred kojom se polaže ispit, sadržaj i obrazac licence za sekretara, način vođenja registra izdatih licenci za sekretara, naknade za rad članova komisije i ostala i druga pitanja u vezi sa radom sekretara ustanove, propisuje ministar.”.

Član 36.

U članu 141. stav 4. posle reči: „u struci” stavlja se tačka, a reči: „stečenim posle specijalističkog, odnosno majstorskog ispita.” brišu se.

U stavu 7. posle reči: „steklo” dodaje se reč: „osnovno,”.

Posle stava 11. dodaje se stav 12. koji glasi:

„Izuzetno, poslove nastavnika određenih predmeta ili grupa predmeta u školi iz člana 89. st. 5. i 7. ovog zakona može da izvodi nastavnik ili asistent odgovarajuće visokoškolske ustanove ili zaposleni u naučnom institutu sa odgovarajućim zvanjem.”.

Član 37.

U članu 143. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Kada je obrazovanje stečeno u sistemu vojnog školstva, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140. ovog zakona, ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika.

Kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140. ovog zakona, ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika.”.

Član 38.

U članu 145. stav 10. menja se i glasi:

„Ukoliko nadležni organ ne organizuje polaganje ispita za licencu pripravniku koji je u zakonom propisanom roku prijavljen za polaganje ispita za licencu, rok za polaganje ispita za licencu se produžava do organizovanja ispita.”.

Član 39.

U članu 150. posle stava 8. dodaju se st. 9–13. koji glase:

„Lice iz stava 7. ovog člana savladava program za uvođenje u posao i polaganje ispita za licencu pod neposrednim nadzorom nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika koji ima licencu.

Ustanova i lice iz stava 7. ovog člana zaključuju ugovor o uvođenju u posao u trajanju od najmanje godinu, a najduže dve godine.

Ugovorom iz stava 10. ovog člana ne zasniva se radni odnos.

Lice iz stava 7. ovog člana ima pravo da učestvuje u radu stručnih organa bez prava odlučivanja i nema pravo da ocenjuje učenike u školi.

Troškove polaganja ispita za licencu snosi lice iz stava 7. ovog člana.”.

Član 40.

U nazivu člana 151. posle reči: „stručnog saradnika” dodaju se reči: „i sekretara”.

U st. 1. i 5. posle reči: „standarda” dodaje se reč: „obrazovnih”.

Stav 7. menja se i glasi:

„Prioritetne oblasti stručnog usavršavanja za period od tri godine propisuje ministar na predlog direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.”.

Posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

„Oblike stručnog usavršavanja, programe i način organizovanja stalnog stručnog usavršavanja, uslove, organ koji odlučuje o sticanju zvanja i postupak napredovanja, sticanje zvanja u toku stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i sekretara, obrazac uverenja o savladanom programu, sadržaj portfolija i druga pitanja od značaja za stručno usavršavanje, propisuje ministar.”.

Član 41.

Član 154. menja se i glasi:

„Član 154.

Prijem u radni odnos na neodređeno vreme vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje direktor.

Direktor donosi odluku o raspisivanju konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi.

Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor. Komisija ima najmanje tri člana. Sekretar ustanove pruža stručnu podršku konkursnoj komisiji.

Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139. ovog zakona, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava.

Kandidati iz stava 4. ovog člana u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka.

Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima.

Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste iz stava 6. ovog člana, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlja je direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima.

Direktor ustanove donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dostavljanja obrazložene liste iz stava 7. ovog člana.

Kandidat nezadovoljan rešenjem o izabranom kandidatu može da podnese žalbu organu upravljanja, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 8. ovog člana.

Organ upravljanja o žalbi odlučuje u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe.

Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da, pod nadzorom ovlašćenog lica u ustanovi, pregleda svu konkursnu dokumentaciju, u skladu sa zakonom.

Ako po konkursu nije izabran nijedan kandidat, raspisuje se novi konkurs u roku od osam dana.

Rešenje iz stava 8. ovog člana oglašava se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, kada postane konačno.”.

Član 42.

U članu 155. stav 3. tačka 3) reči: „na neodređeno vreme” brišu se.

U stavu 9. posle reči: „posebnog interesa” dodaju se reči: „i nacionalnog značaja”.

Član 43.

U članu 160. u stavu 8. posle reči: „određenog predmeta,” dodaju se reči: „posebnim rešenjem”.

Posle stava 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:

„Naknada za rad nastavnika iz stava 8. ovog člana isplaćuje se na osnovu mesečnog izveštaja nastavnika o održanim časovima.”.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 10.

Član 44.

U članu 176. stav 2. reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Podatak o JOB-u unosi se u evidenciju koju ustanova vodi u štampanom i/ili elektronskom obliku, kao i obrasce javnih isprava koje izdaje u skladu sa ovim i posebnim zakonom.”.

Dosadašnji st. 4–13. postaju st. 5–14.

U dosadašnjim st. 5–7. koji postaju st. 6–8. i dosadašnjem stavu 12. koji postaje stav 13. reči: „ stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. reči: „stava 8.” zamenjuju se rečima „stava 9.”.

U dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 12, reči: „stava 10.” zamenjuju se rečima: „stava 11.”.

Član 45.

U članu 177. stav 1. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

„3a) podatke za određivanje telesnog i motoričkog statusa učenika u okviru obrazovno-vaspitnog sistema, dobijenih kroz sistem praćenja telesnog i motoričkog statusa učenika u okviru nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.”. 

Član 46.

U članu 181. stav 4. tačka 15) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 16)–18) koje glase:

„16) datum prijave na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: NSZ);

17) dužina čekanja na evidenciji NSZ;

18) datum i razlog prestanka vođenja evidencije kod NSZ.”.

Član 47.

Posle člana 181. dodaju se naziv člana i član 181a, koji glase:

„Informacioni sistem za sprovođenje ispita

Član 181a

Ministarstvo, u okviru JISP-a, uspostavlja informacioni sistem za sprovođenje ispita iz člana 78. stav 1. ovog zakona i međunarodnih ispitivanja na čije se sprovođenje obavezala Republika Srbija.

U informacionom sistemu iz stava 1. ovog člana, unose se:

1) podaci za određivanje identiteta učenika: ime i prezime učenika, tip ličnog identifikatora učenika (jedinstveni matični broj građana, odnosno evidencioni broj za stranog državljanina, za učenike iz Republike Srpske jedinstveni matični broj građana), lični identifikator učenika, pol, datum i mesto rođenja, ime jednog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika, država i mesto stanovanja, JOB (nije obavezno za učenike koji prethodni nivo obrazovanja nije završio u Republici Srbiji), nacionalnu pripadnost (izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti nije obavezno) i evidenciona šifra za polaganje maturskog ispita, završnog ispita na kraju srednjeg obrazovanja i vaspitanja i završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

2) podaci o obrazovnom statusu učenika osnovne škole: osnovna škola u kojoj je učenik završio osmi razred i upravni okrug kome ta škola pripada, individualni obrazovni plan ako je ostvarivan, osnovna škola koju pohađa učenik koji nije završio osnovno obrazovanje i vaspitanje ako upisuje srednju muzičku ili srednju baletsku školu i upravni okrug kome ta škola pripada, ocene učenika iz šestog, sedmog i osmog razrada (prosek ocena, pojedinačne ocene i broj bodova za svaki od navedenih razreda), jezik na kome je položio prijemni ispit za upis u srednju škola za učenike sa posebnim sposobnostima (jezik na kome je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje ili drugi jezik), podaci o osnovnom obrazovanju ako je stečeno u inostranstvu;

3) podaci o obrazovnom statusu učenika srednje škole: ocene učenika za svaki završeni razred srednje škole (prosek ocena, pojedinačne ocene i broj bodova za svaki završeni razred), jezik na kom je učenik završio osnovno, odnosno srednje obrazovanje i vaspitanje, osvojene nagrade na takmičenjima (zbirno i pojedinačno po svakom takmičenju), ukupan broj osvojenih bodova tokom školovanja, podatak da li je učenik dobitnik vukove diplome, podaci o osnovnom obrazovanju ako je stečeno u inostranstvu, svojstvu redovnog, odnosno vanrednog učenika, trajanju obrazovanja i vaspitanja, prethodno završenom obrazovanju i vaspitanju, jeziku na kojem je završeno obrazovanje i vaspitanje, maternjem jeziku, jeziku na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad, obaveznim predmetima i izbornim programima, organizaciji obrazovno-vaspitnog rada, individualnom obrazovnom planu, stranim jezicima, vannastavnim aktivnostima za koje se opredelio, dopunskoj, dodatnoj i pripremnoj nastavi, učešću na takmičenjima, nagradama, izostancima, izrečenim vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama, učešću u radu organa škole i opredeljenju za nastavak obrazovanja;

4) podaci potrebni za organizaciju ispita i upis učenika u naredni nivo obrazovanja (jezik na kojem će polagati ispit, podatak o tome da li je potrebno prilagođavanje ispita u skladu sa individualnim obrazovnim planom, podatak o vremenu i mestu polaganja ispita, izborni predmeti za koje se opredelio);

5) iskazane želje učenika za upis u srednju školu, odnosno visokoškolsku ustanovu;

6) podaci o ispitu koji je učenik polagao;

7) podaci o licima koja učestvuju u izradi, recenziranju, pregledanju i ocenjivanju ispita iz člana 78. stav 1. ovog zakona, i to: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa, mesto, opština i država stanovanja, kontakt telefon, adresa elektronske pošte, nivo i vrsta obrazovanja i podatak o poznavanju jezika nacionalne manjine;

8) podaci o drugim licima koja učestvuju u realizaciji ispita iz člana 78. stav 1. ovog zakona: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa, mesto, opština i država stanovanja, kontakt telefon, adresa elektronske pošte;

9) podaci o ustanovi i prostorijama ustanove u kojima je obavljen ispit.

Podatke iz stava 2. tač. 1)–4) ovog člana koje je ustanova dostavila Ministarstvu u skladu sa zakonom, informacioni sistem iz stava 1. ovog člana preuzima iz JISP-a, iz registra iz člana 177. ovog zakona.

Ostale podatke iz stava 2. tač. 4)–5) ovog člana, izuzev podataka o vremenu i mestu polaganja ispita unosi učenik, odnosno u ime maloletnog učenika roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ili škola na zahtev učenika, roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Podatke iz stava 2. tač. 4) o vremenu i mestu polaganja ispita, kao i podatke iz stava 2. tačka 6) ovog člana unose radne grupe iz člana 45. ovog zakona.

Podatke o učenicima iz inostranstva u informacioni sistem iz stava 1. ovog člana unosi ustanova u koju se učenik prijavio za polaganje ispita.

Podatke iz stava 2. tačka 8) o licima koja su zaposlena u ustanovama, informacioni sistem iz stava 1. ovog člana preuzima iz registra iz člana 180. ovog zakona.

Podatke iz stava 2. tačka 7) ovog člana za lica koja su izabrana u radne grupe iz člana 45. stav 2. ovog zakona u informacioni sistem iz stava 1. ovog člana unosi Centar iz člana 45. ovog zakona.

Podatke iz stava 2. tačka 9) ovog člana u informacioni sistem iz stava 1. ovog člana unose osnovna i srednja škola.

Obradu podataka iz stava 2. ovog člana, vrši Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja – Centar za ispite, u svrhu pripreme i sprovođenja ispita iz člana 78. stav 1. ovog člana i međunarodnih ispitivanja učenika, upisa učenika u srednju školu, upisa učenika na visokoškolske ustanove, analize, interpretacije i objavljivanja godišnjih izveštaja o sprovedenim ispitima, praćenja i proučavanja postupka i rezultata sprovedenih ispita radi učešća u komparativnim i evaluacionim studijama i radi davanja preporuka za unapređivanja postupka sprovođenja ispita i javnih politika u oblasti obrazovanja i vaspitanja i unosa potrebnih podataka o ispitima u registar iz člana 177. ovog člana.

Podaci o rezultatima ispita iz stava 2. ovog člana dostavljaju se srednjim školama, odnosno visokoškolskim ustanovama koje je učenik osnovne, odnosno srednje škole naveo u spisku želja za upis.

Rukovaoci podacima iz stava 2. ovog člana su Ministarstvo i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja – Centar za ispite.

Ministarstvo, uz podršku Službe Vlade, uspostavlja i omogućava funkcionisanje informacionog sistema iz stava 1. ovog člana, a ostale poslove u vezi sa upravljanjem obavlja Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja – Centar za ispite.

Prilikom obrade podataka rukovalac je u obavezi da poštuje pravila o srazmernosti obrade u odnosu na cilj koji se namerava ostvariti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Podaci koji su predmet obrade iz stava 2. ovog člana čuvaju se pet godina.

Bliže uslove i način održavanja i administriranja informacionog sistema iz stava 1. ovog člana, zatim obrade, unosa i ažuriranja podataka, propisuje ministar.”.

Član 48.

U članu 187. stav 2. tačka 6) posle reči: „projekte ustanova,” dodaju se reči: „obeležavanje jubileja ustanova,”.

U tački 8) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 9) koja glasi:

„9) troškove škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koja je odlukom ministra dobila autorizaciju za izvođenje programa međunarodne mature.”.

Član 49.

U članu 191. stav 1. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

„3a) ne izvede himnu Republike Srbije u skladu sa ovim zakonom (član 28);”.

U tački 5) posle reči: „standarda” dodaje se reč: „obrazovnih”.

Član 50.

Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja zaključno sa školskom 2022/2023. godinom, obaviće se u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Završni ispit za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u trogodišnjem trajanju zaključno sa školskom 2021/2022. godinom i maturski ispit za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju zaključno sa školskom 2022/2023. godinom, obaviće se u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja – Centar za ispite obavljaće sve poslove na pripremi i sprovođenju:

1) završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja počev od školske 2023/2024. godine;

2) opšte, umetničke i stručne mature počev od školske 2023/2024. godine;

3) završnog ispita u srednjem obrazovanju i vaspitanju počev od školske 2022/2023. godine.

Član 51.

Medicinska sestra sa položenim stručnim ispitom po propisima iz oblasti zdravstvene zaštite, koja je zasnovala radni odnos u ustanovi pre stupanja na snagu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 101/17, 113/17 – dr. zakon, 95/18 – dr. zakon i 10/19), može da obavlja vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi bez licence.

Nastavnici, vaspitači i stručni saradnici koji su u skladu sa ranije važećim propisima, zasnovali radni odnos u ustanovi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom bez uverenja o stručnoj defektološkoj osposobljenosti, mogu da obavljaju obrazovno-vaspitni rad, ako su u ustanovi savladali program uvođenja u posao za rad sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Član 52.

Zavodi će usaglasiti organizaciju i rad sa ovim zakonom u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 53.

Vlada će imenovati Komisiju iz člana 21. ovog zakona (član 67a Zakona) u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonske akte, u skladu sa ovim zakonom.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja će u roku od godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti smernice za prilagođavanje programa nastave i učenja i smernice za pružanje individualizovane dodatne podrške za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Član 54.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) član 33. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19);

2) čl. 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon, 6/20 i 52/21).

Član 55.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print