Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)


Član 1.

U Zakonu o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS”, broj 44/21), u članu 5. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Sistem elektronskih faktura koristi i subjekt javnog sektora koji je ugovorna strana u okvirnom sporazumu kojim se utvrđuju uslovi i način dodele ugovora tokom perioda važenja okvirnog sporazuma u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke, za prijem, čuvanje i uvid u postupanje sa elektronskim fakturama izdatim prilikom izvršenja ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma.”.

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: „U slučaju iz stava 5. ovog člana” zamenjuju se rečima: „U slučaju iz stava 6. ovog člana”.

Posle dosadašnjeg stava 7, koji postaje stav 8, dodaje se stav 9, koji glasi:

„Lista korisnika sistema elektronskih faktura je javna lista koja sadrži poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika sistema elektronskih faktura koji imaju obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu u skladu sa ovim zakonom, kao i jedinstvene brojeve korisnika budžetskih sredstava subjekata koji su upisani u Evidenciju korisnika javnih sredstava i koja se vodi kod Centralnog informacionog posrednika upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.”.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 10, reči: „u smislu stava 7. ovog člana” zamenjuju se rečima: „u smislu st. 3. i 8. ovog člana”.

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 5) reči: „broj, datum i mesto izdavanja” zamenjuju se rečima: „broj i datum izdavanja”.

Član 3.

U članu 18. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) ne evidentira porez na dodatu vrednost elektronski u skladu sa ovim zakonom (član 4. st. 1, 2, 3, 4. i 6);”.

Član 4.

U članu 23. stav 1. reči: „prestaju da važe 31. decembra 2021. godine” zamenjuju se rečima: „prestaju da važe 30. aprila 2022. godine”.

Član 5.

U članu 24. stav 2. reči: „primenjuju se od 1. januara 2022. godine” zamenjuju se rečima: „primenjuju se od 1. maja 2022. godine”.

U stavu 4. reči: „primenjuje se od 1. januara 2022. godine” zamenjuju se rečima: „primenjuje se od 1. maja 2022. godine”.

U stavu 5. reči: „primenjuju se od 1. januara 2022. godine” zamenjuju se rečima: „primenjuju se od 1. maja 2022. godine”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print