Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2020.

Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)


Član 1.

U Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 i 86/19), u članu 39. stav 2. reči: „2021. godine” zamenjuju se rečima: „2022. godine”.

Član 2.

U članu 40. reči: „2021. godine” zamenjuju se rečima: „2022. godine”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print