Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
28.10.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)


Na osnovu člana 53. stav 4, člana 58. stav 3. i člana 96. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije

Član 1.

U Pravilniku o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 83/10, 53/12 i 20/14), u članu 19. stav 2. zapeta i reči: „sa obrazloženjem tog plana” brišu se.

Stav 4. briše se.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. zapeta i reči: „kao i obrazloženja tih planova” brišu se.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 5. i 6.

Član 2.

U članu 21. stav 1. zapeta i reči: „kao i dostavljenih obrazloženja iz člana 19. st. 2. i 4. ovog pravilnika” brišu se.

U stavu 2. reči: „Na osnovu kriterijuma i obrazloženja iz stava 1. ovog člana,” brišu se.

Član 3.

U članu 36. stav 3. menja se i glasi:

„Kod direktnog korisnika budžetskih sredstava kod koga je izvršenjem naloga iz prinudne naplate iskorišćena ukupna aproprijacija namenjena za izvršenje prinudne naplate, umanjuje se druga aproprijacija za iznos za koji treba izvršiti prinudnu naplatu, a povećava se aproprijacija koja je namenjena za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000, zavisno od osnova za prinudnu naplatu), osim aproprijacija izuzetih u članu 56. st. 8, 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu (aproprijacije namenjene za finansiranje plata i penzija; aproprijacije za otplatu duga i datih garancija i izvršavanje rashoda i izdataka iz sredstava donacija; aproprijacije namenjene za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije; aproprijacije koje se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije kada su ista data na upravljanje Republici Srbiji), kao i sredstava izuzetih od prinudne naplate saglasno članu 48. stav 5. Zakona o platnom prometu.”

U stavu 4. reči: „članu 56. stav 4.” zamenjuju se rečima: „članu 56. stav 6.”.

Stavovi 5, 6, 7. i 8. brišu se.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 5. reči: „iz st. 7. i 8. ovog člana” brišu se.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 7. posle reči: „prinudne naplate” dodaju se reči: „– Direktni korisnici budžetskih sredstava”.

Član 4.

Posle člana 36. dodaje se član 36a, koji glasi:

„Član 36a

Prinudna naplata, koja se odnosi na indirektnog korisnika budžetskih sredstava koji plaćanje vrše preko sistema izvršenja budžeta Republike Srbije, može se sprovesti do 50% ukupnog obima sredstava koja su opredeljena na teret aproprijacija u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova ili 485000 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa), tog indirektnog korisnika budžetskih sredstava.

Po dobijanju naloga prinudne naplate, ako indirektni korisnik budžetskih sredstava nema dovoljno sredstava na ekonomskim klasifikacijama 483000 ili 485000, Trezor obustavlja izvršavanje plaćanja sa svih aproprijacija indirektnog korisnika budžetskih sredstava, osim sa aproprijacija izuzetih od prinudne naplate članom 56. st. 8. 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu (aproprijacije namenjene za finansiranje plata i penzija; aproprijacije za otplatu duga i datih garancija i izvršavanje rashoda i izdataka iz sredstava donacija; aproprijacije namenjene za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije; aproprijacije koje se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije kada su data na upravljanje Republici Srbiji), kao i sredstava izuzetih od prinudne naplate saglasno članu 48. stav 5. Zakona o platnom prometu i o tome obaveštava direktnog korisnika budžetskih sredstava koji je zadužen za konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava.

Direktni korisnik budžetskih sredstava iz stava 2. ovog člana istog dana, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja Trezora, umanjuje aproprijaciju namenjenu za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000, zavisno od osnova za prinudnu naplatu), u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, a povećava aproprijaciju namenjenu za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000, zavisno od osnova za prinudnu naplatu) konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava na čiji teret se izvršava prinudna naplata.

Ako nema dovoljno sredstava na navedenim aproprijacijama iz stava 3. ovog člana u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, direktni korisnik budžetskih sredstava iz stava 2. ovog člana istog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja Trezora, umanjuje drugu aproprijaciju, koja nije izuzeta od prinudne naplate, za iznos za koji treba izvršiti prinudnu naplatu, u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, a povećava aproprijaciju namenjenu za istu vrstu rashoda indirektnog korisnika budžetskih sredstava na čiji teret se izvršava prinudna naplata.

Trezor izvršava preusmeravanje potrebnog iznosa sredstava radi izvršenja naloga prinudne naplate sa raspoloživih aproprijacija konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava, prioritetno sa onih aproprijacija na kojima ima dovoljno sredstava za izvršenje naloga za prinudnu naplatu, na aproprijacije za izvršenje prinudne naplate (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000, zavisno od osnova za prinudnu naplatu).

Preusmeravanje aproprijacija iz ovog člana vrši se po procedurama datim u Prilogu 1 – Procedure za evidentiranje aproprijacija, šifra razloga 12 – Preusmeravanje aproprijacija radi izvršenja prinudne naplate – Indirektni korisnici budžetskih sredstava.

Trezor postupa i po odredbama člana 36. st. 2, 4, 5. i 6. ovog pravilnika za indirektnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 1. ovog člana.”

Član 5.

U Prilogu 1 – Procedure za evidentiranje aproprijacija, u poglavlju: „Opis procesa za promenu aproprijacije direktnog korisnika zbog izvršenja naloga prinudne naplate”, opis šifre razloga 12 i nadležnost i aktivnost u okviru te šifre, menjaju se i glase:

Nadležnost

Aktivnost

ŠIFRA RAZLOGA 12 – PREUSMERAVANjE APROPRIJACIJA RADI

IZVRŠENjA PRINUDNE NAPLATE Direktni korisnici budžetskih sredstava

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

1. Identifikuje potrebu za promenom u aproprijaciji ekonomske klasifikacije 483 i 485.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

2. Ukoliko nema dovoljno sredstava na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 483 i 485, vrši izbor aproprijacija sa kojih će se izvršiti preusmeravanje potrebnog iznosa sredstava na ekonomsku klasifikaciju 483 ili 485, radi izvršenja naloga prinudne naplate.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

3. Zaposleni u jedinici za izvršavanje prinudne naplate za iznos koji je potreban za izvršenje naloga iz prinudne naplate kreira u SIB Zahtev za promenu u aproprijaciji.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

4. Rukovodilac jedinice za izvršavanje prinudne naplate pregleda kreirani Zahtev za promenu u aproprijaciji i proverava:

– da li postoje nalozi iz prinudne naplate;

– da li je promena neophodna;

– da li je obrazac pravilno popunjen;

– da li šifra razloga i opis na obrascu na odgovarajući način opisuju razlog za transfer.

Po izvršenoj proveri overava zahtev u SIB radi dalje obrade.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

5. Pomoćnik direktora pregleda overeni Zahtev za promenu u aproprijaciji i proverava:

– da li je promena neophodna;

– da li je obrazac pravilno popunjen;

– da li šifra razloga i opis na obrascu na odgovarajući način opisuju razlog za transfer.

Po izvršenoj proveri odobrava zahtev u SIB.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

6. Arhivira dokumentaciju i istog, a najkasnije narednog radnog dana, faksom ili elektronskom poštom dostavlja finansijskoj službi korisnika budžetskih sredstava primerak Zahteva za promenu aproprijacije.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

7. Po izvršenom preusmeravanju aproprijacija, zaposleni u jedinici za izvršavanje prinudne naplate kreira Zahtev za promenu kvota.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

8. Rukovodilac jedinice za izvršavanje prinudne naplate pregleda kreirani Zahtev za promenu kvota i proverava:

– da li je promena neophodna;

– da li je obrazac pravilno popunjen;

– da li šifra razloga i opis na obrascu na odgovarajući način opisuju razlog za transfer.

Po izvršenoj proveri overava zahtev za promenu kvota u SIB radi dalje obrade.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

9. Pomoćnik direktora pregleda overeni Zahtev za promenu kvota i proverava:

– da li je promena neophodna;

– da li je obrazac pravilno popunjen;

– da li šifra razloga i opis na obrascu na odgovarajući način opisuju razlog za transfer.

Po izvršenoj proveri odobrava zahtev u SIB.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

10. Arhivira dokumentaciju i faksom ili elektronskom poštom istog, a najkasnije narednog radnog dana, dostavlja finansijskoj službi direktnog korisnika budžetskih sredstava primerak Zahteva za promenu kvota.

Direktni korisnik budžetskih sredstava – finansijska služba

11. Pregleda dostavljene zahteve i ukoliko uoči, propuste i nedostatke stupa u kontakt sa Trezorom radi njihovog rešavanja.

Posle poglavlja: „Opis procesa za promenu aproprijacije direktnog korisnika zbog izvršenja naloga prinudne naplate” dodaju se poglavlje Opis procesa za promenu aproprijacije indirektnog korisnika zbog izvršenja naloga prinudne naplate, opis šifre razloga 12, nadležnost i aktivnost u okviru te šifre, koji glase:

„Opis procesa za promenu aproprijacije indirektnog korisnika zbog izvršenja naloga prinudne naplate

1. Promena aproprijacija za indirektne korisnike budžetskih sredstava radi obezbeđenja dovoljnog iznosa na aproprijacijama za izvršenje prinudne naplate (ekonomske klasifikacije 483000 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova ili 485000 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa), čije se izvršenje obavlja sukcesivno prema utvrđenim kvotama sa razlogom 12, sprovodi se na sledeći način:

Nadležnost

Aktivnost

ŠIFRA RAZLOGA 12 – PREUSMERAVANjE APROPRIJACIJA RADI

IZVRŠENjA PRINUDNE NAPLATE – Indirektni korisnici budžetskih sredstava

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

1. Po dobijanju naloga prinudne naplate, a ukoliko nema dovoljno sredstava na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 483 ili 485, obustavlja izvršavanje plaćanja sa svih aproprijacija indirektnog korisnika budžetskih sredstava, osim sa aproprijacija izuzetih od prinudne naplate, i o tome obaveštava direktnog korisnika budžetskih sredstava koji je zadužen za konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava.

Direktni korisnik budžetskih sredstava – finansijska služba

2. Istog dana, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja Trezora, umanjuje aproprijaciju ekonomske klasifikacije 483 ili 485, u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, a povećava aproprijaciju ekonomske klasifikacijea 483 ili 485, konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava na čiji teret se izvršava prinudna naplata.

Direktni korisnik budžetskih sredstava –finansijska služba

3. Ako nema dovoljno sredstava na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 483 ili 485, u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, direktni korisnik budžetskih sredstava istog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja Trezora, umanjuje drugu aproprijaciju, koja nije izuzeta od prinudne naplate, za iznos za koji treba izvršiti prinudnu naplatu, a povećava aproprijaciju namenjenu za istu vrstu rashoda indirektnog korisnika budžetskih sredstava na čiji teret se izvršava prinudna naplata.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

4.Trezor izvršava preusmeravanje potrebnog iznosa sredstava radi izvršenja naloga prinudne naplate sa raspoloživih aproprijacija konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava na ekonomsku klasifikaciju 483 ili 485, tako što zaposleni u jedinici za izvršavanje prinudne naplate za iznos koji je potreban za izvršenje naloga iz prinudne naplate kreira u SIB Zahtev za promenu u aproprijaciji.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

5. Rukovodilac jedinice za izvršavanje prinudne naplate pregleda kreirani Zahtev za promenu u aproprijaciji i proverava:

– da li postoje nalozi iz prinudne naplate;

– da li je promena neophodna;

– da li je obrazac pravilno popunjen;

– da li šifra razloga i opis na obrascu na odgovarajući način opisuju razlog za transfer.

Po izvršenoj proveri overava zahtev u SIB radi dalje obrade.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

6. Pomoćnik direktora pregleda overeni Zahtev za promenu u aproprijaciji i proverava:

– da li je promena neophodna;

– da li je obrazac pravilno popunjen;

– da li šifra razloga i opis na obrascu na odgovarajući način opisuju razlog za transfer.

Po izvršenoj proveri odobrava zahtev u SIB.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

7. Arhivira dokumentaciju i istog, a najkasnije narednog radnog dana, faksom ili elektronskom poštom dostavlja finansijskoj službi direktnog korisnika budžetskih sredstava, koji je zadužen za indirektnog korisnika budžetskih sredstava, primerak Zahteva za promenu aproprijacije.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

8. Po izvršenom preusmeravanju aproprijacija, zaposleni u jedinici za izvršavanje prinudne naplate kreira Zahtev za promenu kvota.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

9. Rukovodilac jedinice za izvršavanje prinudne naplate pregleda kreirani Zahtev za promenu kvota i proverava:

– da li je promena neophodna;

– da li je obrazac pravilno popunjen;

– da li šifra razloga i opis na obrascu na odgovarajući način opisuju razlog za transfer.

Po izvršenoj proveri overava zahtev za promenu kvota u SIB radi dalje obrade.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

10. Pomoćnik direktora pregleda overeni Zahtev za promenu kvota i proverava:

– da li je promena neophodna;

– da li je obrazac pravilno popunjen;

– da li šifra razloga i opis na obrascu na odgovarajući način opisuju razlog za transfer.

Po izvršenoj proveri odobrava zahtev u SIB.

Trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

11. Arhivira dokumentaciju i faksom ili elektronskom poštom istog, a najkasnije narednog radnog dana, dostavlja finansijskoj službi direktnog korisnika budžetskih sredstava, koji je zadužen za indirektnog korisnika budžetskih sredstava, primerak Zahteva za promenu kvota.

Direktni korisnik budžetskih sredstava – finansijska služba

12. Pregleda dostavljene zahteve i ukoliko uoči, propuste i nedostatke stupa u kontakt sa Trezorom radi njihovog rešavanja.

Član 6.

U Prilogu 2 – Procedure za evidentiranje kvota, u stavu 3. reči: „Direktni korisnik” zamenjuju se rečju: „Korisnik”.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print