Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.10.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA REALIZACIJU, PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE STRATEGIJE RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2015. DO 2025. GODINE ZA PERIOD DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)


Na osnovu 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obrazovanju Odbora za realizaciju, praćenje i unapređivanje strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine za period do 2020. godine

1. U Odluci o obrazovanju Odbora za realizaciju, praćenje i unapređivanje Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine za period do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 27/16), u tački 3. podtač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) za predsednika:

– Zoran Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

2) za zamenika predsednika:

– Veljko Kovačević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;”.

U podtački 3) alineja prva menja se i glasi:

„– Leposava Sojić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print