Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.10.2016.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)


Na osnovu člana 9. st. 1. i 4. Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik PC”, broj 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2016/2017. godinu

1. U Odluci o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2016/2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 63/16), posle tačke 2. dodaje se tačka 2a koja glasi:

„2a Obezbeđuje se finansiranje nabavke i dodele udžbenika i drugih nastavnih sredstava iz udžbeničkih kompleta za školsku 2016/2017. godinu za popunu bibliotečkog fonda osnovnih škola.

Predmet nabavke iz stava 1. ovog člana su udžbenički kompleti objavljenih u Katalogu za školske 2016/2017. do 2018/2019. godine, koje su škole izabrale kao obavezne za popunu svog bibliotečkog fonda u okviru plana nabavke dodatnih nastavnih sredstava.

Pravo na dodelu udžbenika i drugih nastavnih sredstava iz stava 2. ove tačke ostvaruju sve osnovne škole koje su svoje planove nabavki dodatnih sredstava dostavile Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print