Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.10.2016.

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA DEONICU AUTO-PUTA E-763, SURČIN – OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)


Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),
Vlada donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za deonicu auto-puta E-763, Surčin – Obrenovac

1. U Odluci o osnivanju Koordinacionog tela za deonicu auto-puta E-763, Surčin – Obrenovac („Službeni glasnik RS”, broj 77/16), u tački 3. posle alineje prve dodaje se alineja druga, koja glasi:

„– za zamenika predsednika:

Gorjana Joksović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.” ,

2. U tački 4. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Koordinaciono telo sastajaće se po potrebi, a najmanje dva puta mesečno.”

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print