Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.07.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama
("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)


Član 1.

U Zakonu o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09 – US, 104/09, 101/10, 8/12 – US, 121/12, 124/12 – US, 101/13, 111/14 – US, 117/14, 40/15, 63/15 – US, 106/15, 63/16 – US i 47/17), u članu 24. stav 2. posle reči: „sudu” dodaju se reči: „vodeći računa o složenosti predmeta”.

Član 2.

U članu 30. stav 4. reči: „Visoki savet sudstva” zamenjuju se rečima: „Etički odbor, kao stalno radno telo Visokog saveta sudstva,”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Etički odbor dužan je da najmanje jednom godišnje dostavlja Visokom savetu sudstva izveštaj o svom radu i primeni Etičkog kodeksa.”.

Dosadašnji st. 5. do 8. postaju st. 6. do 9.

Član 3.

U članu 37. stav 5. reč: „pet” zamenjuje se rečju: „šest”.

Član 4.

Član 63. briše se.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o sudijama


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print