Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.07.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2017)


Na osnovu člana 181. stav 2. tačka 12a) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15 i 47/17 – autentično tumačenje),

Direktor Republičkog geodetskog zavoda donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

Član 1.

U Pravilniku o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Službeni glasnik RS”, br. 116/13, 5/14 – ispravka, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16, 110/16 i 48/17), Tarifni broj 11. menja se i glasi:

„Tarifni broj 11.

PROVOĐENjE PROMENA U BAZI PODATAKA ADRESNOG REGISTRA Jedinica mere Visina takse
Utvrđivanje kućnog broja Kućni broj 2.700

Član 2.

Tarifni broj 12. briše se.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print