Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
28.07.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2017)


Na osnovu člana 179. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 21. jula 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu

Član 1.

U Pravilniku o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 109/16, 19/17, 29/17 – ispravka i 57/17), Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu (Prilog 1), zamenjuje se novim Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu, koji se smatra sastavnim delom ovog pravilnika.

Član 2.

U članu 13. stav 3. menja se i glasi:

„Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda u skladu sa propisima kojima su uređeni obračun i isplata plata zaposlenih kod korisnika javnih sredstava, u visini potrebnih sredstava, do broja i za strukturu kadra koji su utvrđeni kadrovskim planom za 2017. godinu”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za 2017. godinu

(u 000 dinara)

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R.B. Naziv ustanove Plate
i naknade plata
sa dopri-nosima na teret poslo-davca Prevoz zaposlenih na posao i sa posla Ostali indirektni troškovi Lekovi u zdravstvenoj ustanovi Krv i labilni produkti od krvi Sanitetski i medicinski potrošni i ugradni materijal Naknada za dijalizni materijal i lekove za dijalizu Ishrana bolesnika Lekovi na recept i pomagala preko apoteka Participacija UKUPNA NAKNADA UMANjENA ZA PARTICIPACIJU
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Dom zdravlja Bačka Topola 158.416 5.735 45.700 5.784 9.921 10.667 472 258 2.381 234.572
2 Dom zdravlja Mali Iđoš 45.507 1.831 11.860 1.970 2.742 28.089 5.463 86.536
3 Dom zdravlja Subotica 419.232 14.729 84.229 14.814 10.558 9.724 533.838
4 Opšta bolnica Subotica 1.061.614 60.360 187.877 200.997 11.428 213.924 38.605 27.191 7.107 1.794.889
5 Apoteka Subotica 431.893 75.204 356.689
I Subotica 1.684.769 82.655 329.666 223.565 11.428 237.145 49.272 27.663 460.240 99.879 3.006.524
6 Dom zdravlja Žitište 62.943 5.081 13.593 2.055 3.602 44.457 9.643 122.088
7 Dom zdravlja Novi Bečej 101.390 3.556 22.085 2.776 3.633 69.548 13.948 189.040
8 Dom zdravlja Sečanj 55.537 3.237 16.463 1.420 2.581 47.830 10.963 116.105
9 Dom zdravlja Nova Crnja 42.588 2.996 11.598 2.308 3.098 24.973 4.985 82.576
10 Dom zdravlja Zrenjanin 377.369 17.654 83.593 12.660 30.514 12.706 509.084
11 Opšta bolnica Zrenjanin 948.026 42.374 208.821 175.511 10.768 146.245 61.471 25.156 4.439 1.613.933
12 Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin 92.818 9.055 19.235 11.967 4.343 3.186 526 140.078
13 Apoteka Zrenjanin 443.491 73.893 369.598
II Zrenjanin 1.680.671 83.953 375.388 208.697 10.768 194.016 61.471 28.342 630.299 131.103 3.142.502
14 Dom zdravlja Ada 63.610 3.285 15.780 2.307 3.100 1.277 86.805
15 Dom zdravlja Kanjiža 101.130 4.949 28.497 2.526 7.142 57.962 11.258 190.948
16 Dom zdravlja Novi Kneževac 61.329 1.766 15.639 1.431 3.144 1.067 35.492 5.851 114.017
17 Dom zdravlja Čoka 41.168 1.210 10.793 750 2.228 37.127 5.974 87.302
18 Dom zdravlja Senta 75.899 908 20.209 3.258 6.228 805 105.697
19 Apoteka Senta 99.092 15.443 83.649
20 Opšta bolnica Senta 354.271 10.267 64.478 32.609 2.938 49.738 6.595 12.956 1.724 532.128
21 Opšta bolnica Kikinda 471.980 25.846 83.576 53.491 6.574 62.165 49.239 9.478 1.642 760.707
22 Dom zdravlja Kikinda 163.934 5.675 29.272 5.866 2.800 3.668 203.879
23 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac 169.209 2.906 31.370 29.550 2.036 20.381 255.452
24 Apoteka Kikinda 196.408 30.941 165.467
III Kikinda 1.502.530 56.812 299.614 131.788 9.512 138.581 55.834 43.882 426.081 78.583 2.586.051
25 Dom zdravlja Alibunar 85.017 4.191 19.229 2.872 4.633 50.080 10.350 155.672
26 Dom zdravlja Bela Crkva 69.315 5.068 20.183 2.801 5.456 69.300 15.151 156.972
27 Dom zdravlja Kovačica 99.672 4.398 23.353 3.771 10.000 73.129 13.564 200.759
28 Dom zdravlja Kovin 139.777 7.614 24.892 5.562 7.424 79.654 18.237 246.686
29 Dom zdravlja Opovo 53.289 3.641 13.981 1.086 2.595 32.085 7.175 99.502
30 Dom zdravlja Plandište 45.561 3.080 14.087 1.436 2.819 30.098 6.166 90.915
31 Opšta bolnica Vršac 447.342 21.088 75.165 97.031 3.350 72.857 32.130 14.851 807 763.007
32 Dom zdravlja Vršac 156.246 6.715 29.395 4.528 3.923 1.902 198.905
33 Dom zdravlja Pančevo 390.915 15.028 80.834 16.245 38.022 11.408 529.636
34 Opšta bolnica Pančevo 1.055.554 40.841 139.061 191.689 12.672 162.505 82.210 33.229 7.128 1.710.633
35 Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva 108.108 4.922 18.931 7.466 3.272 10.608 188 153.119
36 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac 396.080 15.175 85.854 32.540 5.671 54.503 106 589.717
37 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin 392.658 22.977 97.012 41.522 8.540 54.353 21 617.041
38 Apoteka Pančevo 278.520 45.926 232.594
39 Apoteka Vršac 192.771 32.820 159.951
IV Pančevo 3.439.534 154.738 641.977 408.549 16.022 327.717 114.340 167.544 805.637 170.949 5.905.109
40 Dom zdravlja Apatin 107.679 5.250 29.539 3.062 8.914 74.205 12.709 215.940
41 Dom zdravlja Kula 151.680 4.795 35.577 5.700 9.375 113.197 20.618 299.706
42 Dom zdravlja Odžaci 133.396 7.162 35.371 4.481 15.888 1.835 98.791 18.078 278.846
43 Dom zdravlja Sombor 280.843 17.110 45.378 4.978 17.063 7.000 358.372
44 Opšta bolnica Sombor 996.576 68.744 214.750 186.394 10.844 156.596 61.159 52.188 4.932 1.742.319
45 Apoteka Sombor 279.615 51.007 228.608
V Sombor 1.670.174 103.061 360.615 204.615 10.844 207.836 61.159 54.023 565.808 114.344 3.123.791
46 Dom zdravlja Bač 50.455 2.533 17.343 1.766 3.161 29.668 5.827 99.099
47 Dom zdravlja Bačka Palanka 224.519 7.957 44.194 12.767 240 26.500 35.000 503 165.235 42.081 474.834
48 Dom zdravlja Bački Petrovac 49.119 2.811 9.493 1.331 3.171 41.123 9.787 97.261
49 Dom zdravlja Beočin 62.018 2.363 13.933 1.515 2.936 50.103 13.040 119.828
50 Dom zdravlja Bečej 159.137 4.661 36.497 5.713 19.058 98.367 19.749 303.684
51 Dom zdravlja Žabalj 101.361 5.091 18.029 2.535 4.470 75.656 15.089 192.053
52 Dom zdravlja Srbobran 63.386 2.773 12.588 1.973 3.240 47.886 10.172 121.674
53 Dom zdravlja Temerin 101.804 3.597 16.035 3.905 6.399 94.502 25.141 201.101
54 Dom zdravlja Titel 55.124 2.845 13.442 1.103 5.719 23.602 5.121 96.714
55 Dom zdravlja Novi Sad 1.170.805 39.775 147.753 26.336 62.003 45.996 1.400.676
56 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad 251.466 9.310 47.606 1.804 1.666 311.852
57 Dom zdravlja Vrbas 157.008 6.749 29.730 6.478 8.692 1.966 206.691
58 Opšta bolnica Vrbas 468.720 26.515 82.158 57.026 7.804 106.579 41.616 20.344 1.636 809.126
59 Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad 89.474 3.819 14.011 145.606 3.660 7.768 3.620 260.718
60 Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica 543.910 23.492 233.818 1.201.882 12.778 158.743 29.691 1.687 2.202.627
61 Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica 561.522 29.756 213.402 188.939 7.682 145.110 38.454 852 1.184.013
62 Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica 534.707 26.771 295.034 127.612 17.534 739.633 29.125 10.955 1.759.461
63 Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad 715.502 38.052 138.868 325.123 5.220 137.695 20.680 1.381.140
64 Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad 48.463 1.054 9.742 280 2.600 176 61.963
65 Klinički centar Vojvodine Novi Sad 2.775.448 120.934 820.085 1.320.537 126.054 994.824 108.000 110.925 12.329 6.364.478
66 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad 20.116 1.021 4.299 1.500 52 26.884
67 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad 59.273 1.652 6.924 343 3.587 71.779
68 Apoteka Novi Sad 1.040.172 165.409 874.763
69 Apoteka Vrbas 186.640 37.439 149.201
VI Novi Sad 8.263.337 363.531 2.224.984 3.434.574 177.312 2.440.946 184.616 257.490 1.852.954 428.124 18.771.620
70 Dom zdravlja Inđija 203.696 5.700 38.875 6.000 19.000 145.421 32.831 385.861
71 Dom zdravlja Pećinci 86.213 4.773 23.829 3.110 6.283 52.715 13.210 163.713
72 Dom zdravlja Ruma 224.954 12.935 43.834 8.112 14.000 165.532 38.357 431.010
73 Dom zdravlja Irig 43.041 1.842 8.486 903 2.358 30.600 6.906 80.324
74 Dom zdravlja Stara Pazova 276.074 8.565 51.146 14.708 23.000 27.000 451 226.817 48.477 579.284
75 Dom zdravlja Šid 148.814 4.766 31.190 4.928 7.500 106.726 18.364 285.560
76 Dom zdravlja Sremska Mitrovica 274.611 13.244 49.352 9.799 8.800 4.554 351.252
77 Opšta bolnica Sremska Mitrovica 828.713 34.726 140.368 164.653 6.372 150.590 98.059 24.431 3.997 1.443.915
78 Apoteka Sremska Mitrovica 220.706 37.522 183.184
VII Sr. Mitrovica 2.086.116 86.551 387.080 212.213 6.372 231.531 125.059 24.882 948.517 204.218 3.904.103
79 Dom zdravlja Bogatić 117.871 3.996 21.707 3.773 5.605 799 152.153
80 Dom zdravlja LJubovija 84.793 1.210 17.163 5.158 3.072 10.448 3.152 1.245 123.751
81 Dom zdravlja Loznica 247.840 7.663 46.575 16.460 16.882 3.777 331.643
82 Dom zdravlja Krupanj 59.345 1.202 8.614 4.228 2.709 630 75.468
83 Dom zdravlja Mali Zvornik 44.938 1.472 11.011 2.489 3.228 521 62.617
84 Opšta bolnica Loznica 710.692 16.525 117.399 130.030 10.242 91.711 71.523 19.815 3.565 1.164.372
85 Dom zdravlja Vladimirci 61.730 3.570 11.817 4.532 2.220 1.047 82.822
86 Dom zdravlja Koceljeva 51.096 1.971 11.062 2.270 1.138 690 66.847
87 Dom zdravlja Šabac 376.862 8.869 60.987 16.926 11.931 6.297 469.278
88 Opšta bolnica Šabac 948.222 23.373 176.010 195.569 5.674 180.990 90.000 36.636 4.858 1.651.616
89 Apoteka Loznica 350.139 52.031 298.108
90 Apoteka Šabac 389.098 54.968 334.130
VIII Šabac 2.703.389 69.851 482.345 381.435 15.916 319.486 171.971 59.603 739.237 130.428 4.812.805
91 Dom zdravlja Ub 102.749 3.229 15.814 4.807 5.207 1.595 130.211
92 Dom zdravlja Valjevo 265.227 8.373 55.260 12.000 5.400 4.959 341.301
93 Dom zdravlja Osečina 44.424 814 12.062 1.912 1.920 532 60.600
94 Dom zdravlja LJig 43.467 1.046 12.303 2.699 3.872 844 62.543
95 Dom zdravlja Mionica 52.075 1.573 10.683 1.689 2.541 871 67.690
96 Opšta bolnica Valjevo 1.116.206 31.739 174.518 224.994 13.674 287.645 67.000 27.405 6.693 1.936.488
97 Apoteka Valjevo 499.703 76.534 423.169
98 Dom zdravlja Lajkovac 61.494 4.018 11.571 3.515 2.573 1.214 81.957
IX Valjevo 1.685.642 50.792 292.211 251.616 13.674 309.158 67.000 27.405 499.703 93.242 3.103.959
99 Dom zdravlja Smederevo 318.539 12.969 59.865 16.516 5.980 7.824 406.045
100 Opšta bolnica Smederevo 701.555 22.380 113.087 135.052 3.490 105.345 37.303 10.284 7.219 1.121.277
101 Opšta bolnica „Stefan Visoki" Smederevska Palanka 500.951 17.497 76.620 107.156 5.912 62.924 26.975 8.704 1.742 804.997
102 Apoteka Smederevska Palanka 122.580 16.911 105.669
103 Apoteka Smederevo 391.939 59.998 331.941
104 Apoteka Velika Plana 122.505 18.538 103.967
105 Dom zdravlja Velika Plana 151.488 3.525 25.841 5.436 9.352 2.651 192.991
106 Dom zdravlja Smederevska Palanka 191.697 8.205 28.969 5.475 5.467 3.837 235.976
X Smederevo 1.864.230 64.576 304.382 269.635 9.402 189.068 64.278 18.988 637.024 118.720 3.302.863
107 Dom zdravlja Veliko Gradište 80.986 2.870 12.434 3.690 4.965 1.269 103.676
108 Dom zdravlja Žagubica 78.790 3.135 12.126 3.065 3.494 5.700 43 863 105.490
109 Dom zdravlja Golubac 50.311 3.233 9.961 1.608 1.892 729 66.276
110 Dom zdravlja Kučevo 75.992 3.725 12.385 4.989 2.530 12.749 200 931 111.639
111 Dom zdravlja Malo Crniće 46.736 3.368 8.310 1.778 998 866 60.324
112 Dom zdravlja Požarevac 350.283 10.786 52.992 12.936 24.885 5.254 446.628
113 Opšta bolnica Požarevac 843.643 21.267 109.132 153.897 9.292 138.697 54.037 41.066 4.340 1.366.691
114 Dom zdravlja Žabari 50.433 4.623 9.942 1.099 1.624 930 66.791
115 Dom zdravlja Petrovac na Mlavi 88.418 3.708 16.390 5.015 1.855 1.571 113.815
116 Opšta bolnica Petrovac na Mlavi 232.266 7.801 35.722 19.550 1.334 22.910 18.218 4.247 2.086 339.962
117 Apoteka Požarevac 619.599 112.156 507.443
XI Požarevac 1.897.858 64.516 279.394 207.627 10.626 203.850 90.704 45.556 619.599 130.995 3.288.735
118 Dom zdravlja Kragujevac 567.021 19.164 69.331 32.983 42.376 10.157 720.718
119 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac 162.237 3.205 23.892 1.557 976 191.867
120 Dom zdravlja Batočina 60.459 2.513 11.989 2.668 1.941 964 78.606
121 Dom zdravlja Knić 55.733 3.282 10.443 3.409 3.617 1.064 75.420
122 Dom zdravlja Lapovo 41.141 1.662 7.316 1.920 2.079 401 53.717
123 Dom zdravlja Rača 49.724 3.027 8.874 1.841 1.631 813 64.284
124 Dom zdravlja Topola 88.346 4.756 17.867 3.326 3.069 1.868 115.496
125 Zdravstveni centar Aranđelovac 414.265 15.031 64.364 31.790 1.234 69.841 17.807 7.648 7.555 614.425
126 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac 147.356 4.417 29.196 8.258 9.428 5.505 193.150
127 Klinički centar Kragujevac 2.133.188 55.904 476.028 1.093.570 31.370 734.591 95.550 64.215 14.267 4.670.149
128 Apoteka Kragujevac 847.281 144.592 702.689
129 Apoteka Aranđelovac 156.343 28.317 128.026
XII Kragujevac 3.719.470 112.961 719.300 1.181.322 32.604 869.549 113.357 71.863 1.003.624 215.503 7.608.547
130 Dom zdravlja Despotovac 140.052 4.701 27.752 3.255 4.147 874 18 2.575 178.224
131 Dom zdravlja Svilajnac 129.756 3.206 30.355 7.000 5.140 7.354 1.072 2.350 3.361 182.872
132 Dom zdravlja Ćuprija 130.603 4.793 20.186 3.154 4.251 953 1.706 162.234
133 Opšta bolnica Ćuprija 782.294 27.234 118.898 110.129 6.216 131.780 89.070 25.446 3.891 1.287.176
134 Dom zdravlja Rekovac 61.388 2.907 13.316 1.968 2.286 18.453 3.243 97.075
135 Dom zdravlja Jagodina 240.432 7.886 67.310 15.602 6.140 3.826 333.544
136 Opšta bolnica Jagodina 538.386 11.715 87.879 107.503 4.480 142.883 20.223 3.839 909.230
137 Apoteka Jagodina 262.303 41.486 220.817
138 Opšta bolnica Paraćin 340.070 8.776 47.655 27.301 2.616 44.929 7.203 2.632 475.918
139 Dom zdravlja Paraćin 156.480 3.750 23.254 8.604 5.476 3.072 194.492
140 Apoteka Paraćin 99.541 16.001 83.540
XIII Jagodina 2.519.461 74.968 436.605 284.516 13.312 347.032 96.424 54.818 383.618 85.632 4.125.122
141 Dom zdravlja Bor 176.438 2.824 43.899 7.790 3.831 3.227 231.555
142 Opšta bolnica Bor 542.485 9.331 75.489 75.254 3.466 86.226 18.000 13.107 4.169 819.189
143 Dom zdravlja Majdanpek 97.187 3.508 22.444 3.950 4.732 2.247 129.574
144 Opšta bolnica Majdanpek 103.999 4.135 18.408 9.333 562 2.567 6.524 1.262 403 146.387
145 Zdravstveni centar Negotin 448.088 6.245 73.822 46.565 1.940 35.514 10.667 6.774 5.073 624.542
146 Zdravstveni centar Kladovo 313.004 5.414 72.768 48.944 4.128 23.882 15.500 7.383 1.720 489.303
147 Apoteka Bor 367.894 61.264 306.630
XIV Bor 1.681.201 31.457 306.830 191.836 10.096 156.752 50.691 28.526 367.894 78.103 2.747.180
148 Dom zdravlja Boljevac 65.879 1.853 12.594 2.519 2.034 992 83.887
149 Zdravstveni centar Knjaževac 327.806 8.702 57.212 23.228 1.530 36.067 4.095 3.126 455.514
150 Zdravstveni centar Zaječar 777.287 20.277 135.244 91.378 3.762 136.781 44.500 11.286 5.007 1.215.508
151 Apoteka Zaječar 552.255 86.325 465.930
XV Zaječar 1.170.972 30.832 205.050 117.125 5.292 174.882 44.500 15.381 552.255 95.450 2.220.839
152 Zdravstveni centar Užice 2.961.692 82.507 538.291 393.563 16.006 413.630 88.840 47.957 21.256 4.521.230
153 Apoteka Užice 1.019.183 163.565 855.618
XVI Užice 2.961.692 82.507 538.291 393.563 16.006 413.630 88.840 47.957 1.019.183 184.821 5.376.848
154 Opšta bolnica Čačak 884.628 29.737 150.532 152.932 8.368 139.278 59.973 20.025 6.621 1.438.852
155 Dom zdravlja Čačak 349.319 9.313 50.723 17.756 20.063 6.383 440.791
156 Dom zdravlja Ivanjica 140.716 2.285 40.709 8.625 8.634 8.684 1.636 2.197 209.092
157 Dom zdravlja Lučani 100.751 6.352 19.263 4.140 2.937 236 1.293 132.386
158 Dom zdravlja Gornji Milanovac 147.230 4.577 36.876 11.120 2.769 3.072 199.500
159 Opšta bolnica Gornji Milanovac 278.952 9.901 49.118 51.275 1.802 44.972 6.633 2.671 439.982
160 Apoteka Čačak 486.536 88.650 397.886
161 Apoteka Gornji Milanovac 159.725 28.162 131.563
XVII Čačak 1.901.596 62.165 347.221 245.848 10.170 218.653 68.657 28.530 646.261 139.049 3.390.052
162 Dom zdravlja Raška 120.304 3.351 25.897 7.939 6.336 651 1.907 162.571
163 Dom zdravlja Vrnjačka Banja 119.941 4.338 28.514 7.500 6.497 2.348 164.442
164 Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja 70.146 4.299 13.995 6.196 1.621 1.770 2.356 257 100.126
165 Apoteka Kraljevo 629.401 111.596 517.805
166 Dom zdravlja Kraljevo 360.714 10.112 74.274 27.511 15.203 5.596 482.218
167 Opšta bolnica Kraljevo 1.012.305 19.405 170.198 158.833 7.912 174.108 47.904 21.356 9.491 1.602.530
XVIII Kraljevo 1.683.410 41.505 312.878 207.979 7.912 203.765 49.674 24.363 629.401 131.195 3.029.692
168 Dom zdravlja Trstenik 174.476 6.138 39.501 10.165 15.766 4.106 241.940
169 Dom zdravlja Kruševac 398.277 12.206 94.899 13.328 24.046 8.151 534.605
170 Opšta bolnica Kruševac 1.027.970 29.210 156.766 189.075 6.272 151.789 83.369 18.765 7.463 1.655.753
171 Dom zdravlja Aleksandrovac 105.793 1.962 30.075 7.203 7.058 1.498 1.442 152.147
172 Dom zdravlja Varvarin 60.671 1.433 15.478 3.318 3.265 1.091 83.074
173 Dom zdravlja Ćićevac 41.392 849 13.174 2.424 2.340 810 59.369
174 Apoteka Kruševac 744.015 110.150 633.865
175 Dom zdravlja Brus 81.258 1.565 23.354 4.101 3.531 452 1.075 113.186
XIX Kruševac 1.889.837 53.363 373.247 229.614 6.272 207.795 83.369 20.715 744.015 134.288 3.473.939
176 Dom zdravlja Gadžin Han 47.915 3.778 8.833 1.908 1.574 357 63.651
177 Dom zdravlja Doljevac 68.270 3.292 12.874 4.332 3.849 22.075 4.202 110.490
178 Dom zdravlja Svrljig 67.369 2.268 12.413 2.739 2.300 857 86.232
179 Dom zdravlja Sokobanja 65.999 1.457 16.922 3.548 3.841 38.997 7.174 123.590
180 Dom zdravlja Niš 823.041 25.786 96.754 32.938 62.348 17.691 1.023.176
181 Dom zdravlja Merošina 54.176 4.308 11.255 4.088 2.552 821 75.558
182 Dom zdravlja Ražanj 44.993 2.805 10.253 1.806 1.434 424 60.867
183 Dom zdravlja Aleksinac 137.587 6.921 22.265 8.542 3.281 2.342 176.254
184 Opšta bolnica Aleksinac 245.576 10.079 35.485 28.626 2.902 33.495 4.513 1.744 358.932
185 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica", Niš 468.127 17.258 123.613 37.005 518 7.957 33.745 118 688.105
186 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš 266.204 5.568 61.442 8.209 2.452 121 343.754
187 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš 170.249 5.423 25.938 7.243 11.300 4.680 215.473
188 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš 36.842 735 2.905 370 1.399 42.251
189 Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš 44.991 1.425 5.024 327 2.029 1.018 52.778
190 Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren", Sokobanja 123.924 4.231 32.826 21.418 126 6.675 10.182 194 199.188
191 Klinički centar Niš 2.878.230 89.553 546.203 1.616.010 128.216 961.547 149.296 55.114 9.966 6.414.203
192 Klinika za stomatologiju Niš 96.268 3.480 12.802 6.000 256 8.406 1.607 166 128.653
193 Apoteka Niš 1.221.339 163.684 1.057.655
28 Niš 5.639.761 188.367 1.037.807 1.785.109 132.018 1.116.439 149.296 105.161 1.282.411 215.559 11.220.810
194 Dom zdravlja Kuršumlija 117.622 1.394 24.080 7.692 6.217 7.769 1.233 1.250 164.757
195 Dom zdravlja Blace 75.106 890 12.053 4.235 2.742 966 94.060
196 Dom zdravlja Žitorađa 60.017 4.114 11.832 3.412 2.000 999 80.376
197 Dom zdravlja Prokuplje 183.292 7.019 43.392 12.770 10.023 3.096 253.400
198 Opšta bolnica Prokuplje 584.500 19.292 87.324 60.839 2.004 87.457 24.000 11.025 2.189 874.252
199 Apoteka Prokuplje 409.849 60.813 349.036
28I Prokuplje 1.020.537 32.709 178.681 88.948 2.004 108.439 31.769 12.258 409.849 69.313 1.815.881
200 Dom zdravlja Bela Palanka 79.259 3.395 17.630 1.829 2.896 35.994 6.028 134.975
201 Dom zdravlja Pirot 198.133 5.504 38.480 6.767 2.912 4.086 247.710
202 Opšta bolnica Pirot 596.148 16.240 92.955 91.158 2.748 101.654 36.447 10.303 2.843 944.810
203 Dom zdravlja Babušnica 68.200 2.201 17.682 1.843 3.038 483 92.481
204 Dom zdravlja Dimitrovgrad 74.708 1.735 15.457 2.767 3.263 307 798 97.439
205 Apoteka Pirot 301.921 55.412 246.509
28II Pirot 1.016.448 29.075 182.204 104.364 2.748 113.763 36.447 10.610 337.915 69.650 1.763.924
206 Dom zdravlja Bojnik 57.344 2.082 9.219 2.726 2.534 337 73.568
207 Dom zdravlja Leskovac 517.691 16.285 111.995 24.095 26.979 9.157 687.888
208 Dom zdravlja Vlasotince 138.159 1.863 28.211 6.755 8.552 1.165 182.375
209 Dom zdravlja Medveđa 51.631 1.898 14.565 1.899 2.117 710 71.400
210 Opšta bolnica Leskovac 1.211.902 29.468 173.133 173.937 7.698 191.634 56.778 24.747 4.434 1.864.863
211 Apoteka Leskovac 584.078 75.483 508.595
212 Dom zdravlja Lebane 110.996 1.596 14.946 5.474 3.062 1.218 134.856
28III Leskovac 2.087.723 53.192 352.069 214.886 7.698 234.878 56.778 24.747 584.078 92.504 3.523.545
213 Zdravstveni centar Vranje 1.140.768 34.250 183.603 167.244 8.300 154.313 98.752 18.725 7.628 1.798.327
214 DZ Trgovište 39.468 712 11.916 3.230 1.207 191 56.342
215 Dom zdravlja Bosilegrad 52.657 13.026 1.837 1.858 365 358 69.385
216 Dom zdravlja Bujanovac 178.634 5.644 33.215 7.829 5.021 1.682 228.661
217 Dom zdravlja Preševo 157.848 5.213 35.215 6.032 4.958 270 446 209.090
218 Dom zdravlja Vladičin Han 101.316 1.462 25.944 4.703 4.591 1.048 136.968
219 Zdravstveni centar Surdulica 277.552 4.517 42.924 17.864 776 27.071 3.634 1.081 373.257
220 Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica 76.882 638 21.398 4.953 2.811 4.736 130 111.288
221 Apoteka Vranje 412.048 52.937 359.111
222 Apoteka Bujanovac 147.881 17.634 130.247
28IV Vranje 2.025.125 52.436 367.241 213.692 9.076 201.830 98.752 27.730 559.929 83.135 3.472.676
223 Dom zdravlja Zvečan 147.683 1.968 19.159 1.793 4.992 175.595
224 Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica 1.524.289 16.305 214.642 47.239 6.720 81.718 22.117 16.113 1.929.143
225 Apoteka Kosovska Mitrovica 87.061 813 6.230 106.211 13.633 186.682
28V Kos. Mitrovica 1.759.033 19.086 240.031 49.032 6.720 86.710 22.117 16.113 106.211 13.633 2.291.420
226 Dom zdravlja Barajevo 115.880 4.741 25.342 7.017 48 4.554 23.004 509 1.927 179.168
227 Dom zdravlja Voždovac 504.744 18.566 71.057 13.072 27.804 15.460 619.783
228 Dom zdravlja Vračar 216.622 7.668 46.705 5.319 14.480 5.857 284.937
229 Dom zdravlja Grocka 306.437 13.117 50.972 10.195 12.441 5.451 387.711
230 Dom zdravlja Zvezdara 488.922 17.435 65.799 14.475 20.845 12.397 595.079
231 Dom zdravlja Zemun 646.469 24.864 101.394 21.824 38.355 21.499 811.407
232 Dom zdravlja Lazarevac 278.799 14.576 65.165 27.621 21.972 1.044 3.663 405.514
233 Dom zdravlja Mladenovac 199.183 8.953 39.766 4.187 10.293 4.520 257.862
234 Dom zdravlja Novi Beograd 629.402 21.612 102.484 19.418 45.737 27.755 790.898
235 Dom zdravlja Obrenovac 300.468 9.756 49.394 14.279 80 19.608 34.730 473 8.459 420.329
236 Dom zdravlja Palilula 568.642 21.892 88.125 18.624 36.434 17.558 716.159
237 Dom zdravlja Rakovica 343.332 12.916 38.206 7.800 15.903 10.309 407.848
238 Dom zdravlja Savski Venac 184.228 7.122 36.383 8.396 13.135 4.859 244.405
239 Dom zdravlja Sopot 87.064 3.934 19.295 2.836 4.846 1.545 116.430
240 Dom zdravlja Stari Grad 289.639 10.677 47.601 7.456 18.965 9.368 364.970
241 Dom zdravlja Čukarica 531.135 18.765 69.989 20.827 39.823 21.288 659.251
242 Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac 144.612 5.649 27.549 12.952 2.150 8.739 41.925 5.966 253 249.289
243 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju 166.485 6.531 33.032 902 1.786 4.858 10 213.584
244 Institut za neonatologiju 264.960 13.072 61.945 43.540 1.680 37.691 5.080 427.968
245 Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava" 406.249 16.568 90.666 89.100 978 113.675 11.832 763 728.305
246 Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć 906.648 28.305 152.614 4.027 3.855 1.095.449
247 Gradski zavod za kožno-venerične bolesti 66.111 2.036 8.395 200 4.148 769 80.121
248 Gradski zavod za gerontologiju 245.880 9.657 15.256 600 2.000 1.419 271.974
249 Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu 155.103 5.915 20.488 2.244 10.925 4.869 189.806
250 Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac 92.840 4.123 25.305 12.204 2.396 8.058 69.580 7.367 700 221.173
251 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata 143.449 4.759 18.253 1.036 2.081 539 170.117
252 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova 111.083 4.272 20.317 3.148 8.900 7.492 7.054 148.158
253 Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku 152.950 6.480 29.463 1.923 2.218 9.541 209 202.366
254 Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti 153.072 4.461 16.559 10.302 4.999 5.997 195.390
255 Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju 87.314 2.722 17.516 72 47 3.978 111.649
256 Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica" 739.882 29.891 131.704 101.555 18.340 586.981 26.492 10.484 1.624.361
257 Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević" 597.891 20.082 81.786 59.438 5.214 25.502 789.913
258 Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje" 591.562 27.921 250.415 174.487 23.656 864.909 26.899 4.254 1.955.595
259 Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić" 880.538 33.257 235.599 379.345 15.046 274.583 38.189 309 1.856.248
260 Institut za mentalno zdravlje 309.326 8.983 45.279 16.051 3.030 12.215 817 394.067
261 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije 842.258 35.049 276.678 1.334.158 6.114 162.393 20.630 4 2.677.276
262 Institut za reumatologiju 231.611 8.065 40.119 670.452 7.151 7.968 935 964.431
263 Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović" 264.006 10.340 40.789 8.517 36 8.201 16.719 1.914 346.694
264 Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu 113.894 2.889 19.074 1.022 2.356 4.953 144.188
265 Univerzitetska dečja klinika 671.149 30.659 138.002 171.883 8.836 173.754 17.799 23.877 1.235.959
266 Ginekološko-akušerska klinika 719.140 29.080 231.249 107.319 7.332 179.055 21.978 2.327 1.292.826
267 Kliničko-bolnički centar „Bežanijska Kosa" 803.748 31.911 175.110 458.709 25.686 327.239 15.372 4.949 1.832.826
268 Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje" 992.982 41.875 251.743 122.399 8.776 285.950 66.594 56.557 2.438 1.824.438
269 Kliničko-bolnički centar „Zemun" 1.174.385 48.845 225.949 260.341 29.736 410.426 72.346 26.964 5.903 2.243.089
270 Kliničko-bolnički centar „Zvezdara" 1.474.240 49.757 338.970 363.776 25.314 424.929 150.636 36.136 3.082 2.860.676
271 Klinički centar Srbije 6.843.780 263.441 1.716.431 3.519.837 230.268 2.983.322 85.311 368.640 20.309 15.990.721
272 Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović" 86.563 2.686 24.568 77 2.900 4.401 134 121.061
273 Vojnomedicinska akademija 915.896 35.219 427.355 470.295 28.440 590.280 53.949 89.341 2.737 2.608.038
274 Apoteka Beograd 5.306.903 883.649 4.423.254
28VI Beograd 27.040.573 1.041.094 6.105.855 8.605.257 434.912 7.846.990 615.874 880.017 5.314.395 1.132.206 56.752.761
275 Zdravstveni centar Gnjilane 310.168 7.576 35.048 24.184 3.636 2.421 124 382.909
276 Apoteka Gnjilane 29.012 1.042 936 16.658 2.186 45.462
28VII Gnjilane 339.180 8.618 35.984 24.184 3.636 2.421 16.658 2.310 428.371
277 Dom zdravlja Gračanica, Priština 528.708 37.433 1.500 13.574 879 698 581.396
278 Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan 327.233 19.692 355 3.728 657 359 351.306
279 Dom zdravlja Kosovo Polje 140.115 12.431 525 1.031 828 143 154.787
280 Dom zdravlja Obilić 180.429 9.888 833 1.916 256 205 193.117
281 Dom zdravlja Štrpce 244.913 16.962 2.805 4.882 4.766 1.020 273.308
282 Kliničko-bolnički centar Priština 812.859 31.553 10.247 694 13.366 861 2.288 867.292
283 Zdravstveni centar Prizren 115.844 3.689 243 136 1.128 153 120.887
284 Apoteka Prizren 7.804 73 7.877
285 Dom zdravlja Dragaš 19.390 253 19.643
286 Zdravstveni centar Peć 83.934 3.632 202 433 836 49 88.988
287 Specijalna bolnica za plućne bolesti Peć 13.014 71 13.085
288 Apoteka Peć 754 84 838
289 Zdravstveni centar Đakovica 14.624 245 14.869
290 Dom zdravlja Istok 36.071 3.571 313 198 219 49 40.323
291 Specijalna bolnica za rehabilitaciju Istok 14.337 215 14.552
292 Dom zdravlja Priština 231.713 1.863 233.576
293 Apoteka Priština 5.403 69 5.472
28VIII Gračanica 2.777.145 141.724 17.023 694 39.264 861 9.569 4.964 2.981.316
294 Opšta bolnica Novi Pazar 626.825 17.472 103.546 85.999 3.020 81.782 55.089 12.250 2.594 983.389
295 Dom zdravlja Novi Pazar 291.390 8.175 43.318 27.225 3.416 253.482 32.530 594.476
296 Dom zdravlja Tutin 160.876 1.777 29.096 10.011 7.418 18.950 1.474 53.388 7.305 275.685
28IX Novi Pazar 1.079.091 27.424 175.960 123.235 3.020 92.616 74.039 13.724 306.870 42.429 1.853.550
A SVEGA 90.790.505 3.122.795 18.034.634 20.011.847 992.430 17.235.957 2.726.288 2.141.173 22.459.235 4.490.329 173.024.535
297 Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja" Aranđelovac 26.670 658 6.066 122 444 4.915 38.875
298 Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad" 11.704 212 2.077 408 2.011 8 16.404
299 Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar 66.267 1.763 16.823 908 837 7.665 348 93.915
300 Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur" Vrnjačka Banja 29.085 647 13.758 650 2.360 9.173 60 55.613
301 Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja" 130.792 4.479 24.925 12.704 9.388 8.140 504 189.924
302 Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja", Niš 148.022 4.374 27.969 168.123 3.030 32.747 6.067 2.274 388.058
303 Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor" - Čajetina 14.891 254 5.723 143 29.443 472 509 50.417
B SVEGA RH 427.431 12.387 97.341 182.650 3.030 75.627 38.443 3.703 833.206
V UKUPNO 91.217.936 3.135.182 18.131.975 20.194.497 995.460 17.311.584 2.726.288 2.179.616 22.459.235 4.494.032 173.857.741
304 ZZZR „ŽELEZNICE SRBIJE" 446.965 17.862 62.036 13.245 17.600 30.286 26.029 561.965
G SVEGA ZU VAN PMZU 446.965 17.862 62.036 13.245 17.600 30.286 26.029 561.965


❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print