Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.06.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)


Na osnovu člana 210. stav 1, člana 230. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/16 – dr. zakon i 9/16 – US), člana 17. stav 4. i člana 24. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

Član 1.

U Pravilniku o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače („Službeni glasnik RS”, br. 93/13, 116/13 108/14, 127/14 – ispravka, 36/15, 51/15, 104/15 i 77/16), u Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače („Službeni glasnik RS”, broj 77/16), u članu 16. reči: „devet meseci”, zamenjuju se rečima: „15 meseci.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print