Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
28.06.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)


Na osnovu člana 7. stav 2, člana 121. stav 5, člana 131. stav 1. i člana 246. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

Član 1.

U Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14 , 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16 i 7/17 – ispravka) u članu 4. stav 1. tačka 6) posle reči: „identifikaciju vozila” dodaju se reči: „(naziv proizvođača vozila, oznaka homologacije tipa vozila ukoliko postoji, identifikaciona oznaka vozila)”.

U tački 30) reči: „koja se u” zamenjuju se rečima: „u skladu sa”, a reči: „označavaju pojmom kategorija ili klasa” brišu se.

Član 2.

U članu 7. stav 3. reči: „laki autobus” brišu se.

U stavu 4. reči: „teški autobus” brišu se.

Član 3.

U članu 10. stav 2. reči: „lako priključno vozilo” brišu se.

U stavu 3. reči: „malo priključno vozilo,” brišu se.

U stavu 4. reči: „srednje priključno vozilo” brišu se.

U stavu 5. reči: „veliko priključno vozilo,” brišu se.

Član 4.

U članu 11. stav 1. tačka 2) podtačka (3) reči: „tačka 11)” zamenjuje se rečima: „tačka 15) ”.

Član 5.

U članu 16. stav 1. menja se i glasi:

„Terenska vozila su vozila vrsta M i N koja su osposobljena i za kretanje van puta i u tom pogledu zadovoljavaju zahteve jednoobraznih tehničkih uslova.”.

Član 6.

U članu 17. stav 1. tačka 2) reči: „dužina predstavlja rastojanje između dve vertikalne ravni upravne na središnju vertikalnu podužnu ravan vozila koje sadrže najisturenije tačke na prednjem i zadnjem kraju vozila, a” brišu se.

U stavu 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) za vučno vozilo sa prikolicom – 18,75 m, pri čemu određene dužine ne smeju prekoračiti sledeće vrednosti:

(1) najveća udaljenost od najisturenijeg prednjeg dela tovarnog prostora vučnog vozila do najisturenijeg zadnjeg dela tovarnog prostora prikolice, umanjena za udaljenost između zadnjeg dela vučnog vozila i prednjeg dela prikolice, merena paralelno s uzdužnom osom skupa vozila, ne sme biti veća od 15,65 m;

(2) najveća udaljenost, od najisturenijeg prednjeg dela tovarnog prostora iza kabine vučnog vozila do najisturenijeg zadnjeg dela tovarnog prostora prikolice, merena paralelno s uzdužnom osom skupa vozila, ne sme biti veća od 16,40 m;”.

Član 7.

U članu 18. stav 1. tačka 2) reči: „nadograđenom hladnjačom”, zamenjuju se rečima: „klimatizovanom fiksnom ili izmenjivom nadgradnjom”.

Član 8.

U članu 21. stav 4. posle tačke 1a) dodaje se tačka 1b) koja glasi:

„1b) za dvoosovinsko motorno vozila sa pogonom na alternativna goriva – 19 t od čega se najviše jedna tona odnosi na masu koju zahteva tehnologija alternativnih goriva;”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) za troosovinsko motorno vozilo sa pogonom na alternativna goriva – 26 t odnosno 27 t, od čega se najviše jedna tona odnosi na masu koju zahteva tehnologija alternativnih goriva, ako je pogonska osovina opremljena sa udvojenim pneumaticima i vazdušnim oslanjanjem ili oslanjanjem koje se prihvata kao ekvivalentno ili gde je svaka pogonska osovina opremljena sa udvojenim pneumaticima i pri čemu maksimalno osovinsko opterećenje bilo koje osovine ne prelazi 9,5 t;”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

„4a) za troosovinski zglobni autobus sa pogonom na alternativna goriva – 29 t od čega se najviše jedna tona odnosi na masu koju zahteva tehnologija alternativnih goriva;”.

U stavu 6. tačka 2) podtač. (2a) i (3) reči: „transportne sudove” zamenjuju se rečima: „nadgradnje (transportne sudove)”.

Član 9.

U članu 30. stav 3. posle reči: „2002. godine” dodaju se reči: „i vozila SF proizvedenih sa šest i više osovina”.

St. 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji st. 6, 7, 8. i 9. postaju st. 4, 5, 6. i 7.

Član 10.

U članu 46. stav 1. tačka 3) briše se.

Dosadašnje tač. 4)–6) postaju tač. 3)–5).

Član 11.

Član 52. briše se.

Član 12.

U članu 55. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) dnevna svetla;”.

Član 13.

Posle člana 58. dodaje se član 58a koji glasi:

„Član 58a

Svetlost dnevnog svetla mora biti bele boje. Dnevno svetlo može biti ugrađeno u druga svetla. Mesto ugradnje dnevnog svetla odgovara pravilima koja važe za glavne farove vozila.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, mesto ugradnje dnevnog svetla može se nalaziti na udaljenosti donje ivice svetleće površine od površine puta koja ne sme biti manja od 0,25 m.

Pri upotrebi dnevnog svetla nije obavezno da budu uključena prednja i zadnja poziciona svetla, gabaritna svetla ni svetlo zadnje registarske tablice.

Dnevno svetlo se upotrebljava samo po danu i dobroj vidljivosti.

Uključivanje glavnih farova umesto dnevnog svetla (i obrnuto) može biti izvedeno i automatskim uređajem na vozilu.”.

Član 14.

U članu 72. stav 1. reči: „L6 bez kabine i L7 bez kabine” zamenjuju se rečima:

„L6 bez kabine, L7 bez kabine, Tm i traktori bez kabine”.

Član 15.

U članu 73. stav 1. reči: „L6 bez kabine i L7 bez kabine” zamenjuju se rečima:

„L6 bez kabine, L7 bez kabine, Tm i traktori bez kabine”.

Član 16.

U članu 75. stav 1. tačka 2) posle oznake: „L2,” dodaje se oznaka: „L3,”.

Član 17.

Posle člana 75. dodaje se član 75a koji glasi:

„Član 75a

Vozila vrste N2 i N3 moraju da imaju dodatna širokougaona ogledala i ogledala za osmatranje neposredne okoline, koja su proizvedena i ugrađena u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima.

Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na vozila vrste:

1) N2 i N3 koja su prvi put registrovana pre 1. januara 2000. godine;

2) N2 čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 tona, na koja nije moguće ugraditi ogledalo klase V, u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, tako da se ni jedan deo ogledala, bez obzira gde se postavlja, ne nalazi na visini manjoj od 2 m iznad tla (dopušta se odstupanje od 10 cm) kada je vozilo pod opterećenjem koje odgovara njegovoj najvećoj dozvoljenoj masi i da se sa vozačevog sedišta vidi celo ogledalo;

3) N2 i N3 na kojima se na strani suvozača postavljaju drugi uređaji za posredno osmatranje koji pokrivaju najmanje 95% ukupnog vidnog polja u nivou tla ogledala klase IV i V, u skladu sa sa jednoobraznim tehničkim uslovima.

Vozila iz stava 1. ovog člana moraju da imaju sa suvozačeve strane širokougaona ogledala i ogledala za osmatranje neposredne okoline, čija vidna polja zajedno pokrivaju najmanje 95% vidnog polja u nivou tla ogledala klase IV i najmanje 85% vidnog polja u nivou tla ogledala klase V, u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima.

Ukoliko vozila iz stava 1. ovog člana, ne mogu da budu opremljena širokougaonim ogledalima i ogledalima za osmatranje neposredne okoline, mogu se opremiti dopunskim ogledalima, odnosno drugim uređajima za posredno osmatranje, pod uslovom da kombinacija takvih uređaja obuhvata najmanje 95% vidnog polja u nivou tla ogledala klase IV i najmanje 85% vidnog polja u nivou tla ogledala klase V, u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima.”.

Član 18.

U članu 79. stav 4. posle oznake: „N2” dodaju se zapeta i oznaka: „N3”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Graničnik brzine ne moraju da imaju vojna vozila, vozila policije, vozila službe civilne zaštite, vatrogasno-spasilačka vozila, vozila komunalnih službi, vozila javnog gradskog prevoza, vozila koja se koriste za naučna ispitivanja na putu, kao i vozila čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi granične vrednosti iz st. 3. i 4. ovog člana.”

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. tačka 2) podtačka (2) i tačka 5) podtačka (5) ovog člana, određena motorna vozila ne moraju imati tahograf u skladu sa posebnim propisom koji reguliše oblast tahografa.”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 19.

U članu 90. stav 8. menja se i glasi:

„Traktor vrste T, koji je proizveden i prvi put registrovan u periodu od 1. januara 1983. godine zaključno sa 3. majem 2013. godine, mora posedovati bezbednosnu kabinu ili ram, najkasnije do 1. januara 2019. godine, koji su ugrađeni i izvedeni u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, u svrhu zaštite vozača od povrede u slučaju da se traktor prevrne.”.

Dosadašnji st. 9. i 10. brišu se.

Dodaju se novi st. 9, 10. i 11. koji glase:

„Traktor vrste T koji je proizveden i prvi put registrovan u Republici Srbiji od 4. maja 2013. godine, mora posedovati bezbednosnu kabinu ili ram koji su ugrađeni i izvedeni u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, u svrhu zaštite vozača od povrede u slučaju da se traktor prevrne, odnosno mora posedovati odgovarajuće uverenje izdato od strane Agencije za bezbednost saobraćaja.

Traktor vrste T koji je proizveden zaključno sa 3. majem 2013. godine, a koji je prvi put registrovan od 4. maja 2013. godine mora posedovati bezbednosnu kabinu ili ram, najkasnije do 1. januara 2019. godine, koji su ugrađeni i izvedeni u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, u svrhu zaštite vozača od povrede u slučaju da se traktor prevrne.

Odredbe st. 8, 9. i 10. ovog člana ne odnose se na traktor za koji postoji Potvrda o saobraznosti, odnosno odgovarajuće uverenje izdato od strane Agencije za bezbednost saobraćaja, u kojima je navedeno da je traktor proizveden bez bezbednosne kabine ili rama.”.

Dosadašnji st. 11–20. postaju st. 12–21.

Član 20.

U članu 118a broj „2017” zamenjuje se brojem „2019”.

Član 21.

Posle člana 121. dodaje se novi član 121a koji glasi:

„Član 121a

Odredbe člana 75a ovog pravilnika primenjivaće se počev od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.”.

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print