Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.09.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije
("Sl. glasnik RS", br. 94/2021)


Član 1.

U Zakonu o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19 i 11/21 – autentično tumačenje), u članu 2. tačka 1) posle reči: „sticanja” dodaje se reč: „nedozvoljene”.

Član 2.

U članu 10. stav 1. posle reči: „struci” dodaju se zapeta i reči: „poseduje posebna znanja i iskustvo u oblasti sprečavanja korupcije”.

Član 3.

U članu 17. stav 4. reči: „prestankom javne funkcije” zamenjuju se rečima: „stupanjem na javnu funkciju novog”.

Član 4.

U članu 18. stav 1. posle reči: „javna funkcija,” dodaju se reči: „zamenik direktora Agencije postaje vršilac funkcije direktora Agencije, a ako Agencija nema zamenika direktora,”.

Član 5.

U članu 46. stav 1. menja se i glasi:

„Javni funkcioner, čija javna funkcija zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad, ne može da obavlja drugi posao ili delatnost.”.

St. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Izuzev poslova, odnosno delatnosti iz stava 2. ovog člana, Agencija može, na zahtev javnog funkcionera, da da saglasnost za obavljanje i drugih poslova, odnosno delatnosti. Uz zahtev javni funkcioner dostavlja pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju. Državni službenik na položaju dužan je da, uz zahtev, dostavi saglasnost neposredno pretpostavljenog. O potpunom i urednom zahtevu Agencija je dužna da odluči u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Ako utvrdi da se obavljanjem posla, odnosno delatnosti iz st. 2. i 3. ovog člana, ugrožava nepristrasno vršenje ili ugled javne funkcije, odnosno da predstavlja sukob interesa, Agencija određuje rok u kojem je javni funkcioner dužan da prestane sa obavljanjem tog posla, odnosno delatnosti.”.

U stavu 5. broj: „4.” zamenjuje se brojem: „3.”.

Član 6.

U članu 48. stav 1. posle reči: „radnog odnosa”, dodaju se zapeta i reči: „rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad”.

U stavu 2. posle reči: „u organu javne vlasti,” dodaju se reči: „za vreme vršenja javne funkcije,”.

Član 7.

U članu 53. stav 1. posle reči: „akcije” reči: „više od 20%” brišu se, a reči: „u kome je više od 20% kapitala u svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili gradske opštine” zamenjuju se rečima: „u kojem Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština ima udeo ili akcije”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Agencija sačinjava i vodi evidenciju pravnih lica iz stava 1. ovog člana u kojima javni funkcioner ili član porodice ima udeo ili akcije.

Podaci koji su javno dostupni iz Evidencije pravnih lica iz stava 4. ovog člana su:

1) ime i prezime javnog funkcionera i člana porodice;

2) javna funkcija koju vrši;

3) naziv pravnog lica, matični broj, sedište, ime i prezime odgovornog lica i podaci o podnosiocu obaveštenja;

4) naziv organa javne vlasti koji je naručilac posla;

5) vrsta i predmet postupka;

6) datum početka i okončanja postupka;

7) broj i vrednost ugovora o javnoj nabavci, postupku privatizacije ili drugom postupku.”.

Član 8.

U članu 54. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Pod nedozvoljenim uticajem iz stava 1. ovog člana podrazumeva se svaki uticaj koji nije zasnovan na zakonu ili drugom propisu, kojim se utiče na zakonito i pravilno postupanje javnog funkcionera Agencije u vršenju javne funkcije.”.

Član 9.

U članu 55. stav 1. menja se i glasi:

„Lice kome je prestala javna funkcija, dve godine po prestanku javne funkcije, ne može, bez saglasnosti Agencije, da zasnuje radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom koji imaju poslovni odnos sa organom javne vlasti u kojem je javni funkcioner vršio javnu funkciju.”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„U postupku davanja saglasnosti iz stava 1. ovog člana, Agencija naročito ceni koja ovlašćenja u vršenju javne funkcije je imao podnosilac zahteva.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 10.

U članu 71. stav 1. tačka 22) menja se i glasi:

„22) gotov novac, digitalnu imovinu i dragocenosti, kao i drugu pokretnu imovinu čija vrednost prelazi 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.”.

Član 11.

U članu 77. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Postupak iz stava 2. ovog člana može se pokrenuti u roku od dve godine od dana saznanja za postojanje povrede ovog zakona, a ne može se pokrenuti ili okončati, ako je od postupanja ili nepostupanja javnog funkcionera, kojim je učinjena povreda ovog zakona, proteklo pet godina.”.

Član 12.

U članu 82. stav 3. posle reči: „povrede” dodaje se zapeta i reči: „kao i činjenica da li je javni funkcioner postupio po prethodno izrečenoj meri opomene do isteka roka koji mu je u odluci određen”.

Član 13.

U članu 100. stav 1. tačka 3) posle reči: „akcije” reči: „više od 20%” brišu se, a reči: „u kome je više od 20% kapitala u svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine” zamenjuju se rečima: „u kojem Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština ima udeo ili akcije”.

Član 14.

Naziv člana i član 101. menjaju se i glase:

„Neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima

Član 101.

Javni funkcioner koji suprotno odredbama ovog zakona ne prijavi Agenciji imovinu i prihode ili daje lažne podatke o imovini i prihodima, u nameri da prikrije podatke o imovini i prihodima, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.”.

Član 15.

U članu 103. stav 1. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

Tačka 17) menja se i glasi:

„17) ne podnese izveštaj o imovini i prihodima ili obaveštenje u propisanom roku, odnosno podnese netačan ili nepotpun izveštaj o imovini i prihodima (čl. 68. i 69)”.

U st. 3. do 5. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

Član 16.

U članu 104. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

Član 17.

U članu 105. stav 1. broj: „500.000” zamenjuje se brojem: „1.000.000”.

U stavu 2. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

Član 18.

U članu 106. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o sprečavanju korupcije


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print