Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
27.09.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2017)


Član 1.

U Pravilniku o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 45/17, 56/17 – ispravka, 70/17 i 76/17, u daljem tekstu: Lista lekova), u Listi A, grupa A, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek LOPERAMID (JKL 1126401) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1126401

A07DA03

loperamid

LOPERAMID

tableta

blister, 20 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

193,00

10 mg

48,25

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa A, naziv proizvođača leka za lek SALAZOPYRIN-EN (JKL 1129490) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1129490

A07EC01

sulfasalazin

SALAZOPYRIN-EN

gastrorezistentna tableta

boca plastična, 100 po 500 mg

Recipharm Uppsala AB

Švedska

1.082,70

2 g

43,31

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa A, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek LANTUS SOLOSTAR (JKL 0041555) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0041555

A10AE04

insulin glargin

LANTUS SOLOSTAR

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

4.691,20

40 i.j.

125,10

50,00

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije ( glikemija manja od 3,5 mmola /l ) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

Listi lekova, u Listi A, grupa A, posle leka TOUJEO (JKL 0041666) dodaje se lek ABASAGLAR (JKL 0041667) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0041667

A10AE04

insulin glargin

ABASAGLAR

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100 j./ml)

Lilly France

Francuska

3.648,70

40 i.j

97,30

50,00

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije ( glikemija manja od 3,5 mmola /l ) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog

aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

Član 2.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, posle leka DILACOR (JKL 1100252) dodaje se lek DIGOXICOR (JKL 1100254) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1100254

C01AA05

digoksin

DIGOXICOR

tableta

blister, 50 po 0,25 mg

Sopharma Pharmaceuticals AD

Bugarska

188,30

0,25 mg

3,77

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek AMIODARON (JKL 1101402) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1101402

C01BD01

amjodaron

AMIODARON

tableta

blister, 60 po 200 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

676,00

0,2 g

11,27

50,00

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek NITROGLICERIN (JKL 1102101) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1102101

C01DA02

gliceriltrinitrat

NITROGLICERIN

sublingvalna tableta

bočica staklena, 40 po 0,5 mg

Jaka-80 Radoviš a.d.

Republika Makedonija

121,10

2,5 mg

15,14

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, posle leka NITROGLICERIN (JKL 1102101) dodaje se lek NITROGLICERIN UNION (JKL 1102102) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1102102

C01DA02

gliceriltrinitrat

NITROGLICERIN UNION

sublingvalna tableta

bočica staklena, 40 po 0,5mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

121,10

2,5 mg

15,14

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, zaštićeno ime leka za lekove LOPION (JKL 1102520) i LOPION RETARD (JKL 1102521) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1102520

C01DX12

molsidomin

MOLICOR

tableta

blister, 30 po 2mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

127,80

-

-

50,00

1102521

C01DX12

molsidomin

MOLICOR RETARD

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 8 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

262,80

-

-

50,00

Teška (ozbiljna) angina pektoris koja ne reaguje na uobičajene doze molsidomina.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, pakovanje i jačina leka za lek PRINORM (JKL 1107170) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1107170

C07AB03

atenolol

PRINORM

tableta

blister, 14 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

99,10

75 mg

5,31

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek BYOL (JKL 1107026, JKL 1107027 i JKL 1107025) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1107026

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija;
Lek S.A.

Republika Srbija;
Poljska

102,60

10 mg

13,68

50,00

1107027

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija;
Lek S.A.

Republika Srbija;
Poljska

145,90

10 mg

9,73

50,00

1107025

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija;
Lek S.A.

Republika Srbija;
Poljska

254,30

10 mg

8,48

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, zaštićeno ime leka i pakovanje i jačina leka za lek ENALAPRIL (JKL 1103886 i JKL 1103885) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1103886

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL REMEDICA

tableta

blister, 20 po 10 mg

Remedica Ltd

Kipar

100,60

10 mg

5,03

50,00

1103885

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL REMEDICA

tableta

blister, 20 po 20 mg

Remedica Ltd

Kipar

201,40

10 mg

5,04

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, lek RAMIPRIL PHARMAS (JKL 1103080 i JKL 1103081) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, posle leka ATORVASTATIN KRKA (JKL 1104518) dodaje se lek HYPOLIP (JKL 1104787, JKL 1104788 i JKL 1104789) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1104787

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

243,30

20 mg

16,22

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104788

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 20mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

429,80

20 mg

14,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104789

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 40mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

489,10

20 mg

8,15

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek EZOLETA (JKL 1104480) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1104480

C10AX09

ezetimib

EZOLETA

tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

1.685,20

10 mg

56,17

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, posle leka EZOLETA (JKL 1104480) dodaje se lek EZACT (JKL 1104477) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1104477

C10AX09

ezetimib

EZACT

tableta

blister, 30 po 10 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

1.685,20

10 mg

56,17

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

Član 3.

U Listi lekova, u Listi A, grupa D, lek SINODERM N (JKL 4153220) briše se.

Član 4.

U Listi lekova, u Listi A, grupa H, zaštićeno ime leka za lek NIRYPAN (JKL 1047180) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1047180

H02AB04

metilprednizolon

METILPREDNI-ZOLON UNION

tableta

blister, 20 po 8mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

424,30

7,5mg

19,89

50,00

Član 5.

U Listi lekova, u Listi A, grupa J, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek CEFZIL (JKL 3321951 i JKL 1321950) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

3321951

J01DC10

cefprozil

CEFZIL

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)


Pharmaswiss d.o.o., Ljubljana


Slovenija

841,80

1 g

280,60

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321950

J01DC10

cefprozil

CEFZIL

film tableta

blister, 10 po 500 mg


Pharmaswiss d.o.o.


Slovenija

1.309,90

1 g

261,98

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

Samo za decu.

U Listi lekova, u Listi A, grupa J, pakovanje i jačina leka za lek ZIDOSAN (JKL 1328411) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1328411

J05AF01

zidovudin

ZIDOSAN

kapsula, tvrda

kontejner plastični, 100 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

8.407,50

0,6 g

504,45

50,00

HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

U Listi lekova, u Listi A, grupa J, posle leka GILESTRA DUO (JKL 1328502) dodaju se lekovi TRIUMEQ (JKL 1328666) i REZOLSTA (JKL 1328613) koji glase:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1328666

J05AR13

lamivudin, abakavir, dolutegravir

TRIUMEQ

film tableta

boca plastična,
30 po (300mg+
600mg+50mg)

Glaxo Wellcome S.A

Španija

90.173,00

1 tableta

3.005,77

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328613

J05AR14

darunavir, kobicistat

REZOLSTA

film tableta

bočica plastična, 30 po (800mg+150mg)

Janssen-Cilag S.P.A

Italija

54.685,90

1 tableta

1.822,86

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Član 6.

U Listi lekova, u Listi A, grupa N, napomena za lekove KEPPRA (JKL 3084823), EPILEV (JKL 1084832 i JKL 1084833), TINALVO (JKL 1084834 i JKL 1084835), LYVAM (JKL 1084516), TINALVO (JKL 1084836), LYVAM (JKL 1084518, JKL 1084517 i JKL 1084519), ZANIDA (JKL 1084818, JKL 1084819 i JKL 1084824), LESEMOS ( JKL 1084505, JKL 1084506, JKL 1084507 i JKL 1084508), LEVETIRAM (JKL 1084801, JKL 1084800 i JKL 1084802), QUETRA 250 (JKL 1084830), QUETRA 500 (JKL 1084841), QUETRA 1000 (JKL 1084842) i LEVETIRACETAM SANDOZ ( JKL 1084015, JKL 1084014 i JKL 1084013) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

3084823

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

oralni rastvor

bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)

Nextpharma SAS

Francuska

3.413,60

1,5 g

170,68

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084832

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.266,20

1,5 g

63,31

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084833

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.448,30

1,5 g

61,21

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084834

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

691,90

1,5 g

69,19

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084835

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

1.266,20

1,5 g

63,31

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084516

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 750 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

2.670,70

1,5 g

89,02

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084836

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

2.448,30

1,5 g

61,21

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084518

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 250mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

691,90

1,5g

69,19

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084517

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 500mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

1.266,20

1,5g

63,31

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084519

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 1000mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

2.448,30

1,5g

61,21

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084818

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

691,90

1,5g

69,19

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084819

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

1.266,20

1,5g

63,31

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084824

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

2.448,30

1,5g

61,21

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084505

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 250mg

Zdravlje A.D; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

691,90

1,5 g

69,19

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084506

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 500mg

Zdravlje A.D; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

1.266,20

1,5 g

63,31

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084507

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 750mg

Zdravlje A.D; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

2.670,70

1,5 g

89,02

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084508

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 1000mg

Zdravlje A.D; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

2.448,30

1,5 g

61,21

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084801

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRAM

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

691,90

1,5 g

69,19

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084800

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRAM

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

1.266,20

1,5 g

63,31

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084802

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRAM

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

2.448,30

1,5 g

61,21

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084830

N03AX14

levetiracetam

QUETRA 250

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Remedica Ltd.;
Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.

Kipar;
Grčka

691,90

1,5 g

69,19

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084841

N03AX14

levetiracetam

QUETRA 500

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Remedica Ltd.;
Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.

Kipar;
Grčka

1.266,20

1,5 g

63,31

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084842

N03AX14

levetiracetam

QUETRA 1000

film tableta

blister, 60 po 1000mg

Remedica Ltd.;
Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.

Kipar;
Grčka

2.448,30

1,5 g

61,21

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084015

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRACETAM SANDOZ

film tableta

blister, 60 po 250 mg

S.C. Sandoz S.R.L.; Lek S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek farmacevtska družba d.d.

Rumunija; Poljska; Nemačka; Slovenija

691,90

1,5 g

69,19

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084014

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRACETAM SANDOZ

film tableta

blister, 60 po 500 mg

S.C. Sandoz S.R.L.; Lek S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek farmacevtska družba d.d.

Rumunija; Poljska; Nemačka; Slovenija

1.266,20

1,5 g

63,31

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084013

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRACETAM SANDOZ

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

S.C. Sandoz S.R.L.; Lek S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek farmacevtska družba d.d.

Rumunija; Poljska; Nemačka; Slovenija

2.448,30

1,5 g

61,21

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

U Listi lekova, u Listi A, grupa N,cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lekove TREFERO (JKL 1070101 i JKL 1070103) i ZOLPRIX (JKL 1070162, JKL 1070163, JKL 1070164 i JKL 1070165) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1070101

N05AX12

aripiprazol

TREFERO

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm a.d Vršac

Republika Srbija

1.102,10

15mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070103

N05AX12

aripiprazol

TREFERO

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 15mg

Hemofarm a.d Vršac

Republika Srbija

1.653,20

15mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070162

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 5mg

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

551,10

15mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070163

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

1.102,10

15mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070164

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 30mg

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

3.306,40

15mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070165

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 15mg

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

1.653,20

15mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

U Listi lekova, u Listi A, grupa N, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek BIPODIS (JKL 1070044, JKL 1070045 i JKL 1070046) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1070044

N05AX12

aripiprazol

BIPODIS

tableta

blister, 30 po 5mg

Actavis Ltd.

Malta

551,10

15mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070045

N05AX12

aripiprazol

BIPODIS

tableta

blister, 30 po 10mg

Actavis Ltd.

Malta

1.102,10

15mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070046

N05AX12

aripiprazol

BIPODIS

tableta

blister, 30 po 15mg

Actavis Ltd.

Malta

1.653,20

15mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

U Listi lekova, u Listi A, grupa N, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek BIPODIS (JKL 1070048) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1070048

N05AX12

aripiprazol

BIPODIS

tableta

blister, 30 po 30mg

Actavis Ltd.

Malta

3.306,40

15mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

U Listi lekova, u Listi A, grupa N, posle leka BIPODIS (JKL 1070048) dodaju se lekovi ZYLAXERA (JKL 1070130, JKL 1070132, JKL 1070134 i JKL 1070136) i AZOLAR (JKL 1070170, JKL 1070171 i JKL 1070172) koji glase:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1070130

N05AX12

aripiprazol

ZYLAXERA

tableta

30 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh

Slovenija; Nemačka

551,10

15 mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070132

N05AX12

aripiprazol

ZYLAXERA

tableta

30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh

Slovenija; Nemačka

1.102,10

15 mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070134

N05AX12

aripiprazol

ZYLAXERA

tableta

30 po 15 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh

Slovenija; Nemačka

1.653,20

15 mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070136

N05AX12

aripiprazol

ZYLAXERA

tableta

30 po 30 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh

Slovenija; Nemačka

3.306,40

15 mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070170

N05AX12

aripiprazol

AZOLAR

tableta

blister, 30 po 10 mg

Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

1.102,10

15 mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

1070171

N05AX12

aripiprazol

AZOLAR

tableta

blister, 30 po 15 mg

Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

1.653,20

15 mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima
( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

1070172

N05AX12

aripiprazol

AZOLAR

tableta

blister, 30 po 30 mg

Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

3.306,40

15 mg

55,11

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

U Listi lekova, u Listi A, grupa N, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek ZOLOFT (JKL 1072790 i JKL 1072791) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1072790

N06AB06

sertralin

ZOLOFT

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Haupt Pharma Latina S.R.L; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstatte Freiburg

Italija; Nemačka

184,30

50 mg

6,58

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072791

N06AB06

sertralin

ZOLOFT

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Haupt Pharma Latina S.R.L; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstatte Freiburg

Italija; Nemačka

368,50

50 mg

6,58

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Član 7.

U Listi lekova, u Listi A, grupa R, posle leka CETIRIZIN (JKL 3058053) dodaje se lek CETIRIZINE ALVOGEN (JKL 1058050) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1058050

R06AE07

cetirizin

CETIRIZINE ALVOGEN

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

215,40

10mg

10,77

50,00

1. Alergijski rinitis (J30.4)
2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)

Samo za decu stariju od 6 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.

U Listi lekova, u Listi A, grupa R, posle leka XYZAL (JKL 1058047) dodaje se lek XYZAL (JKL 2058048) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

2058048

R06AE09

levocetirizin

XYZAL

oralni rastvor

boca staklena, 1 po 200ml (0.5mg/ml)

Aesica Pharmaceuticals S.R.L

Italija

499,70

5mg

24,99

50,00

Hronična idiopatska urtikarija (L50).

Samo za decu stariju od 2 godine. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.

Član 8.

U Listi lekova, u Listi A, grupa S, cena leka na veliko za pakovanje za lek MAROCEN (JKL 7090010) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

7090010

S01AX13

ciprofloksacin

MAROCEN

kapi za oči, rastvor

bočica staklena, 1 po 5 ml 0,3%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

208,40

-

-

50,00

1. Bakterijski keratitis ( H16 ),
2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ),
3. Bakterijski blefaritis ( H01.0).

U Listi lekova, u Listi A, grupa S, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lekove VISUS PLUS (JKL 7099172) i LATANOPROST TIMOLOL PHARMASWISS (JKL 7099005) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

7099172

S01ED51

timolol, latanoprost

VISUS PLUS

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 2,5 ml (5mg/ml+50mcg/ml)

Stada Arzneimitel AG

Nemačka

453,10

0,1 ml

18,12

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099005

S01ED51

timolol, latanoprost

LATANOPROST TIMOLOL PHARMASWISS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom 1 po 2,5ml (5mg/ml + 50mcg/ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

453,10

0,1 ml

18,12

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

U Listi lekova, u Listi A, grupa S, posle leka LATANOPROST TIMOLOL PHARMASWISS (JKL 7099005) dodaje se lek LATIMOL (JKL 7099173) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

7099173

S01ED51

timolol, latanoprost

LATIMOL

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom 1 po 2,5 ml (5mg/ml + 50mcg/ml)

Rafarm S.A

Grčka

453,10

0.1 ml

18,12

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Član 9.

U Listi lekova, u Listi A, grupa V, posle leka NEOCATE LCP (JKL N003814) dodaje se lek APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE (JKL N003954) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

N003954

V06DX..

hrana za posebne medicinske namene

APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE

prah

limenka, 400g

Nutricia Cuijk B.V.

Holandija

1.393,00

-

-

50,00

Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4,T78.0, T78.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Član 10.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa B, posle leka SINKUM 4 (JKL 1063220) dodaje se lek ACENOKUMAROL UNION (JKL 1063221) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1063221

B01AA07

acenokumarol

ACENOKUMAROL UNION

tableta

blister,30 po 4 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

186,80

5 mg

7,78

45%

Član 11.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lekove TRIMETACOR (JKL 1109131) i TRIMETAZIDIN PHARMAS (JKL 1109100) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1109131

C01EB15

trimetazidin

TRIMETACOR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 35 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
Pharma Pack Hungary KFT.;
S.C. Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija;
Mađarska;
Rumunija

215,00

40 mg

4,10

55%

Angina pektoris (I20) .

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1109100

C01EB15

trimetazidin

TRIMETAZIDIN PHARMAS

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 60 po 35 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

215,00

40 mg

4,10

55%

Angina pektoris (I20) .

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, posle leka TRIMETAZIDIN PHARMAS (JKL 1109100) dodaje se lek MODUXIN MR (JKL 1109142) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1109142

C01EB15

trimetazidin

MODUXIN MR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 35 mg

Gedeon Richter Polska SP, Z.Z.O; Gedeon Richter PLC

Poljska; Madjarska

215,00

40 mg

4,10

55%

Angina pektoris (I20) .

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek VALSACOR (JKL 1103446 i JKL 1103445) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1103446

C09CA03

valsartan

VALSACOR

film tableta

blister, 28 po 80 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

188,20

80 mg

6,72

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103445

C09CA03

valsartan

VALSACOR

film tableta

blister, 28 po 160 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

291,10

80 mg

5,20

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lekove YANIDA (JKL 1103782 i JKL 1103784) i MYOVAL (JKL 1103030 i JKL 1103029) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1103782

C09CA03

valsartan

YANIDA

film tableta

blister, 28 po 160 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

291,10

80 mg

5,20

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103784

C09CA03

valsartan

YANIDA

film tableta

blister, 28 po 80 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

188,20

80 mg

6,72

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103030

C09CA03

valsartan

MYOVAL

film tableta

blister, 28 po 80 mg

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

188,20

80 mg

6,72

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103029

C09CA03

valsartan

MYOVAL

film tableta

blister, 28 po 160 mg

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

291,10

80 mg

5,20

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, posle leka MYOVAL (JKL 1103029) dodaje se lek SOLVITENZ (JKL 1103771, JKL 1103772 i JKL 1103773) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1103771

C09CA03

valsartan

SOLVITENZ

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

150,50

80mg

10,03

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103772

C09CA03

valsartan

SOLVITENZ

film tableta

blister, 30 po 80 mg

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

201,60

80mg

6,72

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103773

C09CA03

valsartan

SOLVITENZ

film tableta

blister, 30 po 160 mg

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

311,90

80mg

5,20

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, posle leka LOSARTIC PLUS (JKL 1401915) dodaje se lek ERYNORM PLUS (JKL 1103152) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1103152

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

ERYNORM PLUS

film tableta

blister, 30 po (50mg+12.5mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

256,20

1 tableta

8,54

35%

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek VALSACOMBI (JKL 1401926, JKL 1401925 i JKL 1401924) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1401926

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

VALSACOMBI

film tableta

blister, 28 po (160 mg + 12,5 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

310,50

1 tableta

11,09

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401925

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

VALSACOMBI

film tableta

blister, 28 po (160 mg + 25 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

329,90

1 tableta

11,78

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401924

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

VALSACOMBI

film tableta

blister ,28 po (80mg+12,5mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

261,80

1 tableta

9,35

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lekove YANIDA PLUS (JKL 1401935, JKL 1401934 i JKL 1401933) i MYOVAL PLUS (JKL 1401938, JKL 1401939 i JKL 1401940) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1401935

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

YANIDA PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg+25mg)

Hemofarm AD

Republika Srbija

329,90

1 tableta

11,78

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401934

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

YANIDA PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg+12.5mg)

Hemofarm AD

Republika Srbija

310,50

1 tableta

11,09

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401933

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

YANIDA PLUS

film tableta

blister, 28 po (80mg+12.5mg)

Hemofarm AD

Republika Srbija

261,80

1 tableta

9,35

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401938

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

MYOVAL PLUS

film tableta

blister, 28 po (80mg + 12,5mg)

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

261,80

1 tableta

9,35

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401939

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

MYOVAL PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg + 12,5mg)

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

310,50

1 tableta

11,09

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401940

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

MYOVAL PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg + 25mg)

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

329,90

1 tableta

11,78

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, posle leka MYOVAL PLUS (JKL 1401940) dodaje se lek SOLVITENZ PLUS (JKL 1403111, JKL 1403112 i JKL 1403113) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1403111

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

SOLVITENZ PLUS

film tableta

blister, 30 po (80 mg + 12.5 mg)

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

280,50

1 tableta

9,35

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1403112

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

SOLVITENZ PLUS

film tableta

blister, 30 po (160 mg + 12.5 mg)

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

332,70

1 tableta

11,09

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1403113

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

SOLVITENZ PLUS

film tableta

blister, 30 po (160 mg + 25 mg)

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

353,50

1 tableta

11,78

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, posle leka ATORVASTATIN KRKA (JKL 1104518) dodaje se lek HYPOLIP (JKL 1104787, JKL 1104788 i JKL 1104789) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1104787

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

243,30

20 mg

16,22

85%

1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104788

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 20mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

429,80

20 mg

14,33

85%

1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104789

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 40mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

489,10

20 mg

8,15

85%

1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, cena leka na veliko za pakovanje, cena leka na veliko po DDD i participacija osiguranog lica za lek LIPANTHYL 145 (JKL 1104235) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1104235

C10AB05

fenofibrat

LIPANTHYL 145

film tableta

blister, 30 po 145 mg

Recipharm Fontaine;
Mylan Laboratories SAS

Francuska;
Francuska

506,20

0.2 g

23,27

60%

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

Član 12.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa D, lek NEOTIGASON (JKL 1155512 i JKL 1155511) briše se.U Listi lekova, u Listi A1, grupa D, cena leka na veliko za pakovanje za lek ACIKLOVIR (JKL 4139160) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

4139160

D06BB03

aciklovir

ACIKLOVIR

krem

tuba, 1 po 5 g 5 %

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

409,00

-

-

50%

U Listi lekova, u Listi A1, grupa D, pakovanje i jačina leka za lek AFLODERM (JKL 4152104 i JKL 4152100) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

4152104

D07AB10

alklometazon

AFLODERM

krem

tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

290,40

-

-

75%

4152100

D07AB10

alklometazon

AFLODERM

mast

tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

290,40

-

-

75%

U Listi lekova, u Listi A1, grupa D, zaštićeno ime leka za lekove ESPERSON MITE KREM 0,05% (JKL 4152255), ESPERSON M MAST 0,25% ( JKL 4152253) i ESPERSON (JKL 4152254) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

4152255

D07AC03

dezoksimetazon

DEZOKSIMETA-ZON UNION mite

krem

0,05%,ukupno 1 kom, tuba, 1 po 30g

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

125,20

-

-

50%

4152253

D07AC03

dezoksimetazon

DEZOKSIMETA-ZON UNION M

mast

0.25%; tuba; 1 po 30g

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

299,60

-

-

75%

4152254

D07AC03

dezoksimetazon

DEZOKSIMETA-ZON UNION

krem

tuba 1 po 30g , 0,25%,

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

299,60

-

-

75%

Član 13.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa G, cena leka na veliko za pakovanje za lek POLYGYNAX (JKL 6137312) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

6137312

G01AA51

nistatin, neomicin, polimiksin b

POLYGYNAX

vaginalna kapsula, meka

blister, 12 po (100000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.)

Innothera Chouzy

Francuska

698,20

-

-

70%

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa G, posle leka CLEOSENSA (JKL 1135284) dodaje se lek BELARA (JKL 1135288) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1135288

G03AA15

hlormadinon, etinilestradol

BELARA

film tableta

blister, 21 po (2mg + 0.03mg)

GEDEON RICHTER PLC.

Mađarska

947,10

0.75 tableta

33,83

90%

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa G, lek VEXIMET (JKL 1139023 i JKL 1139024) briše se.U Listi lekova, u Listi A1, grupa G, posle leka SOLYSAN (JKL 1139666) dodaje se lek INKONTAN (JKL 1139010 i JKL 1139012) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1139010

G04BD09

trospijum hlorid

INKONTAN

film tableta

blister, 20 po 15mg

Farmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H

Austrija

548,10

40 mg

73,08

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139012

G04BD09

trospijum hlorid

INKONTAN

film tableta

blister, 20 po 30mg

Farmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H

Austrija

941,40

40 mg

62,76

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa G, posle leka TANYZ (JKL 1134355) dodaju se lekovi TAMLOS (JKL 1134242) i TAMPROST (JKL 1134667) koji glase:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1134242

G04CA02

tamsulosin

TAMLOS

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

Alkaloid AD Skopje

Republika Makedonija

366,90

0,4 mg

12,23

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134667

G04CA02

tamsulosin

TAMPROST

tableta sa produženim oslobađanjem

30 po 0,4mg

Salutas Pharma GmBH; Lek Pharmaceuticals D.D; Lek S.A; Salutas Pharma GmBH; Lek farmaceutska družba D.D

Nemačka; Slovenija; Poljska; Nemačka; Slovenija

366,90

0,4 mg

12,23

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

Član 14.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa J, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek CEFZIL (JKL 1321950) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1321950

J01DC10

cefprozil

CEFZIL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Pharmaswiss d.o.o

Slovenija

1.309,90

1 g

261,98

85%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

U Listi lekova, u Listi A1, grupa J, posle leka PIPEGAL (JKL 1132300) dodaje se lek MONURAL (JKL 3029730) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

3029730

J012701

fosfomicin

MONURAL

granule za oralni rastvor

kesica, 1 po 8g (3g fosfomicina)

Zambon Switzerland Ltd

Švajcarska

305,00

3 g

305,00

25%

Lečenje akutnih nekomplikovanih infekcija donjih mokraćnih kanala prouzrokovanih patogenima osetljivim na fosfomicin kod žena starijih od 12 godina (N30.0).

Član 15.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa L, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek FLUTASIN (JKL 1037200) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1037200

L02BB01

flutamid

FLUTASIN

tableta

boca staklena, 90 po 250 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

3.656,20

0,75 g

121,87

20%

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Član 16.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, napomena za lek KEPPRA (JKL 1084821, JKL 1084820 i JKL 1084822) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1084821

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 250 mg

UCB Pharma SA

Belgija

899,40

1,5 g

89,94

30%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili
bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i
adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom
epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084820

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 500 mg

UCB Pharma SA

Belgija

1.646,10

1,5 g

82,31

30%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom
miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično- kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084822

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

UCB Pharma SA

Belgija

3.182,60

1,5 g

79,57

25%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom
miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, cena leka na veliko za pakovanje, cena leka na veliko po DDD i participacija osiguranog lica za lek STALEVO (JKL 1085271 i JKL 1085272) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1085271

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

STALEVO

film tableta

bočica plastična, 100 po (100 mg + 25 mg + 200 mg)

Orion Corporation Orion Pharma

Finska

7.083,40

0,45 g

318,75

60%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085272

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

STALEVO

film tableta

bočica plastična, 100 po (150 mg + 37,5 mg + 200 mg)

Orion Corporation Orion Pharma

Finska

7.437,00

0,45 g

223,11

60%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, posle leka STALEVO (JKL 1085272) dodaje se lek CARBOMA (JKL 1085000, JKL 1085009 i JKL 1085002) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1085000

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

CARBOMA

tableta

100 po (100mg+
25mg+200mg)

Zdravlje A.D.

Republika Srbija

5.448,80

0,45 g

245,20

50%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085009

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

CARBOMA

tableta

100 po (150mg+
37,5mg+200mg)

Zdravlje A.D.

Republika Srbija

5.720,80

0,45 g

171,62

50%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085002

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

CARBOMA

tableta

100 po (200mg+
50mg+200mg)

Zdravlje A.D.

Republika Srbija

5.871,10

0,45 g

132,10

50%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lekove REQUIP MODUTAB (JKL 1085344, JKL 1085348 i JKL 1085349), ROLPRYNA SR (JKL 1085363, JKL 1085364 i JKL 1085365) i ROPINIROL SR PharmaS ( JKL 1085338, JKL 1085339 i JKL 1085340) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1085344

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

Glaxo Wellcome S.A.

Španija

554,70

6 mg

59,43

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085348

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

Glaxo Wellcome S.A.

Španija

1.079,90

6 mg

57,85

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085349

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

Glaxo Wellcome S.A.

Španija

1.879,70

6 mg

50,35

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085363

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

482,30

6 mg

51,68

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085364

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

939,00

6 mg

50,30

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085365

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.634,50

6 mg

43,78

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085338

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

482,30

6 mg

51,68

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085339

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

939,00

6 mg

50,30

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085340

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

1.634,50

6 mg

43,78

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, posle leka ROPINIROL SR PharmaS (JKL 1085340) dodaje se lek LIRONA XL (JKL 1085666, JKL 1085668 i JKL 1085670) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1085666

N04BC04

ropinirol

LIRONA XL

tableta sa produženim oslobađanjem

28 po 2 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

482,30

6 mg

51,68

20%

Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085668

N04BC04

ropinirol

LIRONA XL

tableta sa produženim oslobađanjem

28 po 4 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

939,00

6 mg

50,30

20%

Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085670

N04BC04

ropinirol

LIRONA XL

tableta sa produženim oslobađanjem

28 po 8 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

1.634,50

6 mg

43,78

20%

Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, zaštićeno ime leka za lek CLOZAPINE (JKL 1070965 i JKL 1070963) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1070965

N05AH02

klozapin

CLOZAPINE REMEDICA

tableta

blister, 50 po 100 mg

Remedica Ltd.

Kipar

1.103,60

0,3 g

66,22

20%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070963

N05AH02

klozapin

CLOZAPINE REMEDICA

tableta

blister, 50 po 25 mg

Remedica Ltd.

Kipar

319,80

0,3 g

76,75

25%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, participacija osiguranog lica za lek LEPONEX (JKL 1070605) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1070605

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

blister, 50 po 25 mg

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Velika Britanija

319,80

0,3 g

76,75

25%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, indikacija i napomena za lek TAITA (JKL 1072037 i JKL 1072036) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1072037

N06AX21

duloksetin

TAITA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 30 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

629,10

60 mg

44,94

75%

1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3)
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33)
3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1)
4. Neuropatski bol (G63.2)

Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

1072036

N06AX21

duloksetin

TAITA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 60 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

1.256,00

60 mg

44,86

75%

1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3)
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33)
3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1)
4. Neuropatski bol (G63.2)

Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, participacija osiguranog lica za lek EXELON (JKL 1088012, JKL 1088013, JKL 1088014 i JKL 1088015) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1088012

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 1,5 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.013,20

9 mg

217,11

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088013

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 3 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.013,20

9 mg

108,56

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088014

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 4,5 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.013,20

9 mg

72,37

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088015

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 6 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.013,20

9 mg

54,28

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, posle leka EXELON (JKL 9088227) dodaje se lek ALZAMIN (JKL 1079000, JKL 1079002 i JKL 1079001) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1079000

N06DA04

galantamin

ALZAMIN

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 8 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.726,80

16 mg

115,12

80%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079002

N06DA04

galantamin

ALZAMIN

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 16 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.315,30

16 mg

77,18

80%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079001

N06DA04

galantamin

ALZAMIN

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 24 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.534,20

16 mg

56,32

80%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Član 17.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa R, posle leka RELVAR ELLIPTA (JKL 7114006) dodaju se lekovi ANORO (JKL 7114675) i ULTIBRO BREEZHALER (JKL 7114171) koji glase:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

7114675

R03AL03

vilanterol, umeklidinijum-bromid

ANORO

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (22mcg/doza + 55mcg/doza)

Glaxo Welcome Operations

Velika Britanija

3.324,40

1 inh.

110,81

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114171

R03AL04

indakaterol, glikopironijum-bromid

ULTIBRO BREEZHALER

prašak za inhalaciju, kapsula tvrda

blister + inhaler, 30 po (85mcg + 43mcg)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

4.521,40

1 inh.

150,71

35%

Terapija održavanja bronhodilatatorima za olakšanje simptoma kod odraslih pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), kod kojih se nije postigla redukcija dispneje dotadašnjom primenom jednog (monokomponentnog) dugodelujućeg bronhodilatatora (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa R, posle leka SPIRIVA RESPIMAT (JKL 7114732) dodaje se lek BRETARIS GENUAIR (JKL 7114001) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

7114001

R03BB05

aklidinijum-bromid

BRETARIS GENUAIR

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (322mcg)

Industrias Farmaceuticas Almirall SA

Španija

3.319,80

0,644mg

110,66

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

Član 18.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa S, participacija osiguranog lica za lek XALACOM (JKL 7099170) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

7099170

S01ED51

timolol, latanoprost

XALACOM

kapi za oči, rastvor

1 po 2,5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

574,50

0,1 ml

22,98

30%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Član 19.

U Listi lekova, u Listi B, grupa A, lek RANISAN (JKL 0128432) briše se.U Listi lekova, u Listi B, grupa A, farmaceutski oblik i pakovanje i jačina leka za lek BEDOXIN (JKL 0051351) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0051351

A11HA02

piridoksin (vitamin B6)

BEDOXIN

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.057,30

0,16 g

67,67

-

Član 20.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, indikacija za lek ANTITROMBIN III BAXTER (JKL 0062161) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0062161

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxter AG

Austrija

26.162,40

2100 i.j.

109.882,08

-

1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.
2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, indikacija za lek KYBERNIN P 500 (JKL 0062170) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0062170

B01AB02

antitrombin III

KYBERNIN P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./10ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

26.162,40

2100 i.j.

109.882,08

-

1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.
2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek FRAGMIN (JKL 0062210) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0062210

B01AB04

dalteparin- natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric,10 po 2500 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

1.707,30

2500 i.j.

170,73

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, posle leka REFACTO AF (JKL 0066773) dodaje se lek NUWIQ (JKL 0066180, JKL 0066181, JKL 0066182 i JKL 0066183) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0066180

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (250i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

0066181

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (500i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

0066182

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (1000 i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

0066183

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (2000i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

108.891,80

500 i.j.

27.222,95

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, pakovanje i jačina leka za lek FEIBA NF (JKL 0066044) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0066044

B02BD03

antiinhibitorski kompleks faktora VIII

FEIBA NF

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (500j./20 ml)

Baxter AG

Austrija

50.887,80

10000 i.j.

1.017.756,00

-

Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, lek BERININ P (JKL 0066008) briše se.U Listi lekova, u Listi B, grupa B, INN i pakovanje i jačina leka za lekove WILATE 450 (JKL 0066700) i WILATE 900 (JKL 0066701) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0066700

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

WILATE 450

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem , 1 po 5 ml (400 i.j./5 ml + 450 i.j./5 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

39.243,50

7200 i.j.

565.106,40

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

0066701

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

WILATE 900

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (800 i.j./10 ml + 900 i.j./10 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

78.486,80

7200 i.j.

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, INN za lekove WILATE 500 (JKL 0066702) i WILATE 1000 (JKL 0066703) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0066702

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

WILATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5ml (500i.j./5ml + 500i.j./5ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H

Austrija

39.243,50

7200i.j

565.106,40

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

0066703

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

WILATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10ml (1000i.j./10ml + 1000i.j./10ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H

Austrija

78.486,80

7200i.j

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, posle leka ALBUNORM 5% (JKL 0179000) dodaje se lek ALBUTEIN 20% (JKL 0179551 i JKL 0179552) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0179551

B05AA01

albumin, humani

ALBUTEIN 20%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (200g/L)

Instituto Grifols, S.A.

Španija

3.705,30

-

-

-

STAC

0179552

B05AA01

albumin, humani

ALBUTEIN 20%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (200g/L)

Instituto Grifols, S.A.

Španija

7.410,60

-

-

-

STAC

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, lek TETRASPAN 6% ( JKL 0179357) briše se.U Listi lekova, u Listi B, grupa B, lek LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% (JKL 0171311) briše se.U Listi lekova, u Listi B, grupa B, posle leka LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% (JKL 0171312) dodaje se lek SMOFLIPID (JKL 0171297, JKL 0171298 i JKL 0171299) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0171297

B05BA02

prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFLIPID

emulzija za infuziju

boca, 10 po 100ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

4.979,60

-

-

-

STAC

0171298

B05BA02

prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFLIPID

emulzija za infuziju

boca, 10 po 250ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

6.871,00

-

-

-

STAC

0171299

B05BA02

prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFLIPID

emulzija za infuziju

boca, 10 po 500ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

13.609,00

-

-

-

STAC

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, posle leka NUTRIFLEX LIPID PLUS (JKL 0171325) dodaju se lekovi SMOFKABIVEN (JKL 0174205 i JKL 0174201) i SMOFKABIVEN PERIPHERAL (JKL 0171346) koji glase:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0174205

B05BA10

glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFKABIVEN

emulzija za infuziju

kesa, 3 po 2463ml (2700kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l +0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l + 1,2g/l + 4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi AB

Švedska

16,083.70

-

-

-

STAC

0174201

B05BA10

glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFKABIVEN

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 1477ml (1600kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l +0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l + 1,2g/l + 4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi AB;Fresenius Kabi Austrija GmBH

Švedska; Austrija

14,763.30

-

-

-

STAC

0171346

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, cink-sulfat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi, srednje dužine lanca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFKABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 1206ml (800kcal) (130g/L+14g/L+12g/L+11g/L+3g/L+5g/L+7.4g/L+6.6g/L+4.3g/L+5.1g/L+11.2g/L+6.5g/L+1g/L+4.4g/L+2g/L+0.4g/L+6.2g/L+0.56g/L+4.18g/L+1.2g/L+4.48g/L+3.4g/L+0.0129g/L+60g/L+60g/L+50g/L+30g/L)

Fresenius Kabi AB

Švedska

10.785,30

-

-

-

STAC

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, posle leka HARTMANOV RASTVOR B.BRAUN (JKL 0175321) dodaje se lek NATRIJUM HLORID 0.9%B.Braun (JKL 0175322) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0175322

B05BB01

natrijum-hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B.Braun

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 50ml (9g/L)

B.Braun Melsungen AG;B.Braun Medical SA; S.C B. Braun Pharmaceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

1.400,00

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, posle leka CAPD 4 Sleep safe (JKL 9175118) dodaju se lekovi PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml (JKL 9175760, JKL 9175762 i JKL 9175761), PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml (JKL 9175765, JKL 9175763 i JKL 9175764) i PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% m/v /38,6 mg/ml (JKL 9175766) koji glase:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

9175760

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

864,20

-

-

-

9175762

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

jednostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

990,00

-

-

-

9175761

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

990,00

-

-

-

9175765

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

jednostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

990,00

-

-

-

9175763

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

864,20

-

-

-

9175764

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

990,00

-

-

-

9175766

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% m/v /38,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (38,6g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

864,20

-

-

-

Član 21.

U Listi lekova, u Listi B, grupa C, lek DILACOR ( JKL 0100250) briše se.U Listi lekova, u Listi B, grupa C, posle leka NIRMIN (JKL 0102180) dodaje se lek NITROGLICERINA BIOINDUSTRIA L.I.M (JKL 0102183) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0102183

C01DA02

gliceriltrinitrat

NITROGLICERINA BIOINDUSTRIA L.I.M

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 10 po 1,5ml

Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A

Italija

821,60

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa C, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek EDEMID (JKL 0400413) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0400413

C03CA01

furosemid

EDEMID

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 ml (20 mg/2ml)

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

191,90

40mg

76,76

-

Član 22.

U Listi lekova, u Listi B, grupa G, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek PROSTIN 15M (JKL 0143043) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0143043

G02AD04

karboprost (PGM15)

PROSTIN 15M

rastvor za injekciju

1 po 0,25 mg/ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

2.072,00

2,5 mg

20.720,00

-

STAC

U Listi lekova, u Listi B, grupa G, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek PROGESTERON DEPO (JKL 0048468) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0048468

G03DA03

hidroksiprogesteron

PROGESTERON DEPO

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.001,80

10 mg

8,01

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa G, posle leka MENOPUR (JKL 0044086) dodaje se lek MENOPUR (JKL 0044087) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0044087

G03GA02

menotrofin

MENOPUR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1ml (600i.j)

Ferring-Lečiva, A.S.

Češka

16.172,50

75 i.j.

2.021,56

-


1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje).
2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

U Listi lekova, u Listi B, grupa G, posle leka GONAL-F 900 (JKL 0044253) dodaje se lek BEMFOLA (JKL 0044001 i JKL 0044002) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0044001

G03GA05

folitropin alfa

BEMFOLA

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 0.25 ml (150i.j./0.25 ml)

Finox Biotech AG

Lihtenštajn

4.619,60

75 i.j.

2.309,80

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044002

G03GA05

folitropin alfa

BEMFOLA

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 0.375 ml (225i.j./0.375 ml)

Finox Biotech AG

Lihtenštajn

6.866,00

75 i.j.

2.288,67

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Član 23.

U Listi lekova, u Listi B, grupa H, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek ZEMPLAR (JKL 1050012 i JKL 1050010) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1050012

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

kapsula, meka

blister, 28 po 1 mcg

Aesica Queenborough Ltd.; AbbVie Deutschland GmbH&Co.KG

Velika Britanija; Nemačka

5.390,00

2 mcg

385,00

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

1050010

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

kapsula, meka

blister, 28 po 2 mcg

Aesica Queenborough Ltd.; AbbVie Deutschland GmbH&Co.KG

Velika Britanija; Nemačka

10.780,00

2 mcg

385,00

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

U Listi lekova, u Listi B, grupa H, posle leka REXTOL (JKL 0050144) dodaje se lek REXTOL (JKL 1050014 i JKL 1050017) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1050014

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

kapsula, meka

blister, 28 po 1 mcg

Rafarm SA; GAP SA

Grčka; Grčka

5.390,00

2 mcg

385,00

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

1050017

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

kapsula, meka

blister, 28 po 2 mcg

Rafarm SA; GAP SA

Grčka; Grčka

10.780,00

2 mcg

385,00

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

Član 24.

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lekove ELFONIS (JKL 0329501) i MOKSIFLOKSACIN PHARMAS (JKL 0329502) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0329501

J01MA14

moksifloksacin

ELFONIS

rastvor za infuziju

boca, 1 po 250ml (400mg/250ml)

Hemofarm A.D

Republika Srbija

962,10

0,4g

962,10

-

STAC

0329502

J01MA14

moksifloksacin

MOKSIFLOKSA-CIN PHARMAS

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

962,10

0,4 g

962,10

-

STAC

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, posle leka MOKSIFLOKSACIN PHARMAS (JKL 0329502) dodaje se lek MOLOXIN (JKL 0329006) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0329006

J01MA14

moksifloksacin

MOLOXIN

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)

Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

962,10

0,4 g

962,10

-

STAC

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lekove VFEND (JKL 0327534, JKL 1327530 i JKL 1327532), ADEMOLA (JKL 0327533), VORAMOL (JKL 0327536, JKL 1327551 i JKL 1327552) i VORIKONAZOL PLIVA (JKL 0327535) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0327534

J02AC03

vorikonazol

VFEND

prašak za rastvor za infuziju

1 po 200 mg

Pfizer PGM

Francuska

5.995,90

0,4 g

11.991,80

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327530

J02AC03

vorikonazol

VFEND

film tableta

blister, 10 po 50 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

5.521,50

0,4 g

4.417,20

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327532

J02AC03

vorikonazol

VFEND

film tableta

blister, 10 po 200 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

20.959,30

0,4 g

4.191,86

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327533

J02AC03

vorikonazol

ADEMOLA

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

5.995,90

0,4g

11.991,80

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327536

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Alvogen Pharma d.o.o;
Anfarm Hellas S.A.;
Pharmathen S.A.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka;
Grčka

5.995,90

0,4 g

11.991,80

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327551

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

film tableta

blister, 14 po 50 mg

Alvogen Pharma d.o.o; Pharmathen S.A.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka

7.730,10

0,4 g

4.417,20

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327552

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

film tableta

blister, 14 po 200 mg

Alvogen Pharma d.o.o; Pharmathen S.A.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka

29.343,00

0,4 g

4.191,86

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327535

J02AC03

vorikonazol

VORIKONAZOL PLIVA

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

5.995,90

0.4g

11.991,80

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, posle leka VORIKONAZOL PLIVA (JKL 0327535) dodaju se lekovi VORAMOL (JKL 1327553 i JKL 1327554), VANZIMEC (JKL 1327560 i JKL 1327562) i VORIKONAZOL PHARMAS (JKL 0327511) koji glase:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1327553

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

film tableta

blister, 14 po 50 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen Internationa SA; Pharmaten S.A.

Republika Srbija; Grčka; Grčka

7.730,10

0,4 g

4.417,20

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327554

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

film tableta

blister, 14 po 200 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen Internationa SA; Pharmaten S.A.

Republika Srbija; Grčka; Grčka

29.343,00

0,4 g

4.191,86

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327560

J02AC03

vorikonazol

VANZIMEC

film tableta

blister, 10 po 50mg

Actavis Group PTC EHF;Actavis Ltd; Actavis EHF.

Island; Malta; Island

5.521,50

0,4 g

4.417,20

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327562

J02AC03

vorikonazol

VANZIMEC

film tableta

blister, 10 po 200mg

Actavis Group PTC EHF;Actavis Ltd; Actavis EHF

Island; Malta; Island

20.959,30

0,4 g

4.191,86

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327511

J02AC03

vorikonazol

VORIKONAZOL PHARMAS

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen SA; Pharmathen International SA

Grčka; Grčka; Grčka

5.995,90

0.4 g

11.991,80

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, cena leka na veliko za pakovanje za lek VIEKVIN (JKL 0010200) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0010200

J06AA03

antiserum protiv zmijskog otrova (konjski )

VIEKVIN

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“

Republika Srbija

7.489,80

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, posle leka VIEKVIN (JKL 0010200) dodaje se lek GAMMANORM (JKL 0013553, JKL 0013554, JKL 0013555 i JKL 0013551) koji glase:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0013553

J06BA01

humani normalni imunoglobulin

GAMMANORM

rastvor za injekciju

bočica staklena,
1 po 10ml
(165mg/ml)

Octapharma AB

Švedska

9.032,50

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013554

J06BA01

humani normalni imunoglobulin

GAMMANORM

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 10ml (165mg/ml)

Octapharma AB

Švedska

90.325,00

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013555

J06BA01

humani normalni imunoglobulin

GAMMANORM

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 20ml (165mg/ml)

Octapharma AB

Švedska

18.065,00

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013551

J06BA01

humani normalni imunoglobulin

GAMMANORM

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 20ml (165mg/ml)

Octapharma AB

Švedska

180.650,00

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, posle leka PRIVIGEN (JKL 0013607) dodaju se lekovi INTRATECT (JKL 0013609), FLEBOGAMMA 5% DIF (JKL 0013355, JKL 0013356, JKL 0013357, JKL 0013358 i JKL 0013359) i FLEBOGAMMA 10% DIF (JKL 0013360, JKL 0013361 i JKL 0013362) koji glase:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0013609

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

INTRATECT

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)

Biotest Pharma GmBH

Nemačka

8.212,30

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013355

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 5% DIF

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml (50 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

4.106,30

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013356

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 5% DIF

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (50 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

20.531,30

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013357

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 5% DIF

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 ml (50 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

40.979,10

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013358

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 5% DIF

rastvor za infuziju

boca, 1 po 200 ml (50 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

81.874,50

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013359

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 5% DIF

rastvor za infuziju

boca, 1 po 400 ml (50 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

163.749,00

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013360

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 10% DIF

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (100 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

40.913,50

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013361

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 10% DIF

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 ml (100 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

81.827,00

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013362

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 10% DIF

rastvor za infuziju

boca, 1 po 200 ml (100 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

163.654,00

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

Član 25.

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, pakovanje i jačina leka za lek ENDOXAN (JKL 0031500 i JKL 0031501) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031500

L01AA01

ciklofosfamid

ENDOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

448,70

-

-

-

0031501

L01AA01

ciklofosfamid

ENDOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 g

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

815,70

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, posle leka ENDOXAN (JKL 0031501) dodaje se lek MELPHALAN INNVENTA (JKL 0031171) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031171

L01AA03

melfalan

MELPHALAN INNVENTA

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 mg)

Eriochem S.A.

Argentina

32.753,00

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, pakovanje i jačina leka za lek HOLOXAN (JKL 0031051) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031051

L01AA06

ifosfamid

HOLOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 g

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

2.583,70

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, zaštićeno ime leka, pakovanje i jačina leka i naziv proizvođača leka za lek METHOTREXATE (JKL 0034180 i JKL 0034181) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0034180

L01BA01

metotreksat

METHOTREXATE PFIZER

rastvor za injekciju

bočica plastična, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Pfizer (Perth) PTY,Limited

Australija

1.900,10

-

-

-

0034181

L01BA01

metotreksat

METHOTREXATE PFIZER

rastvor za injekciju

bočica plastična, 1 po 20 ml (500 mg/20 ml)

Pfizer (Perth) PTY,Limited

Australija

2.681,00

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, cena leka na veliko za pakovanje za lek CYTOSAR (JKL 0034140) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0034140

L01BC01

citarabin

CYTOSAR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli,1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Actavis Italy S.P.A.

Italija

365,20

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, zaštićeno ime leka i pakovanje i jačina leka za lek VINCRISTINE (JKL 0030040) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0030040

L01CA02

vinkristin

VINCRISTINE PFIZER

rastvor za injekciju/infuziju

bočica plastična, 5 po 1 ml (1mg/ml)

Pfizer (Perth) PTY,Limited

Australija

3.378,30

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, lek PACLITAXEL Ebewe ◊ (JKL 0039353) briše se. U Listi lekova, u Listi B, grupa L, cena leka na veliko za pakovanje za lek DAUNOBLASTINA (JKL 0033060) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0033060

L01DB02

daunorubicin

DAUNOBLASTINA

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (20 mg/10 ml)

Actavis Italy S.P.A.

Italija

1.138,90

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, posle leka CISPLATIN „Ebewe“ (JKL 0031332) dodaje se lek CISPLATIN PFIZER (JKL 0031250) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031250

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN PFIZER

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 10 ml (1mg/ml)

Pfizer (Perth) PTY.Limited

Australija

806,40

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, zaštićeno ime leka, pakovanje i jačina leka i naziv proizvođača leka za lek CISPLATIN (JKL 0031251) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031251

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN PFIZER

rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 50 ml (1 mg/ml)

Pfizer (Perth) PTY,Limited

Australija

929,10

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, lek CISPLATIN (JKL 0031220 i JKL 0031221) briše se. U Listi lekova, u Listi B, grupa L, zaštićeno ime leka, pakovanje i jačina leka i naziv proizvođača leka za lek CARBOPLATIN (JKL 0031240) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031240

L01XA02

karboplatin

CARBOPLATIN PFIZER

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 15 ml (10 mg/ml)

Pfizer (Perth) PTY,Limited

Australija

1.713,40

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, posle leka OXALIPLATIN EBEWE ◊ (JKL 0031403) dodaju se lekovi ANZOVIP ◊ (JKL 1039384 i JKL 1039385), ALVOTINIB ◊ (JKL 1039394 i JKL 1039397), IMATINIB PHARMASWISS ◊ (JKL 1039392 i JKL 1039389), ANZOVIP ◊ (JKL 1039399),MEAXIN ◊ (JKL 1039006, JKL 1039007 i JKL 1039386), IMAREM◊ (JKL 1039960 i JKL 1039961) i PLIVATINIB◊ (JKL 1039388, JKL 1039386 i JKL 1039387) koji glase:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1039384

L01XE01

imatinib

ANZOVIP ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

99.572,80

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.

1039385

L01XE01

imatinib

ANZOVIP ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

98.772,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039394

L01XE01

imatinib

ALVOTINIB ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd

Republika Srbija; Malta; Kipar

99.572,80

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039397

L01XE01

imatinib

ALVOTINIB ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd

Republika Srbija; Malta; Kipar

98.772,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039392

L01XE01

imatinib

IMATINIB PHARMASWISS ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

99.572,80

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039389

L01XE01

imatinib

IMATINIB PHARMASWISS ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

98.772,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039399

L01XE01

imatinib

ANZOVIP ◊

kapsula, tvrda

blister, 120 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

99.572,80

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039006

L01XE01

imatinib

MEAXIN ◊

film tablete

60 po 100 mg

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

49.786,40

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039007

L01XE01

imatinib

MEAXIN ◊

film tablete

120 po 100 mg

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

99.572,80

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039386

L01XE01

imatinib

MEAXIN ◊

film tablete

30 po 400 mg

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

98.772,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039960

L01XE01

imatinib

IMAREM◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Remedica Ltd.

Kipar

99.572,80

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039961

L01XE01

imatinib

IMAREM◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Remedica Ltd.

Kipar

98.772,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039388

L01XE01

imatinib

PLIVATINIB◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

99.572,80

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039386

L01XE01

imatinib

PLIVATINIB◊

film tableta

blister, 60 po 100mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

49.786,40

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039387

L01XE01

imatinib

PLIVATINIB◊

film tableta

blister, 30 po 400mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

98.772,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Član 26.

U Listi lekova, u Listi B, grupa M, naziv proizvođača leka za lek AFLAMIL (JKL 1162555) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1162555

M01AB16

aceklofenak

AFLAMIL

film tableta

blister, 20 po 100 mg

Gedeon Richter PLC. u saradnji sa Almirall AG

Mađarska

383,30

0,2 g

38,33

-

Član 27.

U Listi lekova, u Listi B, grupa N, pakovanje i jačina leka za lek LIDOKAIN-HLORID 1% (JKL 0081222) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0081222

N01BB02

lidokain

LIDOKAIN-HLORID 1%

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 3,5 ml (35 mg/3,5ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

227,90

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa N, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek ZELDOX (JKL 0070654) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0070654

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po 1,2 ml (20 mg/ml)

Pfizer PGM

Francuska

2.125,70

40 mg

3.542,83

-

1. Agitacija kod shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Agitacija kod manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma ( F31.1; F31.2; F31.6 ).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Član 28.

U Listi lekova, u Listi B, grupa V, lek FOLCASIN (JKL 0184100 i JKL 0184101) briše se.U Listi lekova, u Listi B, grupa V, posle leka VODA ZA INJEKCIJE (JKL 0176042) dodaje se lek VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN (JKL 0176000, JKL 0176001 i JKL 0176002) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0176000

V07AB..

voda za injekcije

VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN

rastvarač za parenteralnu upotrebu

boca plastična, 20 po 100ml

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.502,00

-

-

-

0176001

V07AB..

voda za injekcije

VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN

rastvarač za parenteralnu upotrebu

boca plastična, 10 po 250 ml

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

792,70

-

-

-

0176002

V07AB..

voda za injekcije

VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN

rastvarač za parenteralnu upotrebu

boca plastična, 10 po 500ml

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

950,00

-

-

-

Član 29.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, cena leka na veliko za pakovanje za lek BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊ (JKL 0031005, JKL 0031008, JKL 0031006, JKL 0031009, JKL 0031007 i JKL 0031010) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031005

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

4.544,20

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031008

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

17.965,00

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031006

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

22.721,00

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031009

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 100mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

89.825,00

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031007

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

45.441,90

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031010

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

179.649,90

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, posle leka BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊ (JKL 0031010) dodaje se lek AUBEDIX ◊ (JKL 0031100 i JKL 0031101) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031100

L01AA09

bendamustin

AUBEDIX ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 mg

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

Rumunija

4.544,20

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031101

L01AA09

bendamustin

AUBEDIX ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

Rumunija

17.965,00

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, indikacija za lekove TEMODAL ◊ (JKL 1031406), LOSTRIS ◊ (JKL 1031410, JKL 1031412 i JKL 1031411), TEMAZOL ◊ (JKL 1031399, JKL 1031400, JKL 1031401, JKL 1031402, JKL 1031403 i JKL 1031404) i TEMODAL ◊ (JKL 1031430, JKL 1031431, JKL 1031432 i JKL 1031433) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1031406

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 250 mg

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

30.636,80

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031410

L01AX03

temozolomid

LOSTRIS ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 20 mg

Cell Pharm GMBH; Nerpharma S.r.l; Haupht Pharma Amareg GMBH

Nemačka Italija

3.147,40

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031412

L01AX03

temozolomid

LOSTRIS ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 100 mg

Cell Pharm GMBH; Nerpharma S.r.l; Haupht Pharma Amareg GMBH

Nemačka Italija

15.571,20

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031411

L01AX03

temozolomid

LOSTRIS ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 250 mg

Cell Pharm GMBH; Nerpharma S.r.l; Haupht Pharma Amareg GMBH

Nemačka Italija

30.636,80

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031399

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 5 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

1.126,70

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031400

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 20 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

3.147,40

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031401

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 100 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

15.571,20

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031402

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 140 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

22.753,20

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031403

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 180 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

28.271,80

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031404

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 250 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

30.636,80

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031430

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica 5 po 5 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

1.126,70

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031431

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica 5 po 20 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

3.147,40

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031432

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica 5 po 100 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

15.571,20

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031433

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica 5 po 250 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

30.636,80

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, cena leka na veliko za pakovanje za lek METREMAX ◊ (JKL 0034412 i JKL 0034411) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0034412

L01BA04

pemetreksed

METREMAX ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

15.734,40

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0034411

L01BA04

pemetreksed

METREMAX ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

74.778,10

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, cena leka na veliko za pakovanje za lek MARTXEL ◊ (JKL 0034667 i JKL 0034666) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0034667

L01BA04

pemetreksed

MARTXEL ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500mg

Eriochem S.A.

Argentina

74.778,10

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0034666

L01BA04

pemetreksed

MARTXEL ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100mg

Eriochem S.A.

Argentina

15.734,40

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, posle leka MARTXEL ◊ (JKL 0034666) dodaje se lek PEMETREXED ALVOGEN ◊ (JKL 0034668 i JKL 0034669) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0034668

L01BA04

pemetreksed

PEMETREXED ALVOGEN ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O

Španija; Češka

15.734,40

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0034669

L01BA04

pemetreksed

PEMETREXED ALVOGEN ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O

Španija; Češka

74.778,10

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, indikacija za lek MABTHERA (JKL 0014140 i JKL 0014141) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0014140

L01XC02

rituksimab

MABTHERA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 2 po 10 ml (100 mg/10 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

51.409,20

-

-

-

◊ 1. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.3; C83.8).
◊ 2. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82).
3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to:
a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i
b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje DAS28 skora za najmanje 1,2).
Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi.
◊ 4. Hronična limfocitna leukemija (C91.1):
a) prva linija:
- u okviru imunohemioterapijskog protokola RFC;
b) druga linija:
- ako je relaps nakon primene imunohemioterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije;
- ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC;
- ako je nakon imunohemioterapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodiči podrazumevaju primenu R sa nekim drugim hemioterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014141

L01XC02

rituksimab

MABTHERA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (500 mg/50 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

126.928,20

-

-

-

◊ 1. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.3; C83.8).
◊ 2. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82).
3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to:
a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i
b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje DAS28 skora za najmanje 1,2).
Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi.
◊ 4. Hronična limfocitna leukemija (C91.1):
a) prva linija:
- u okviru imunohemioterapijskog protokola RFC;
b) druga linija:
- ako je relaps nakon primene imunohemioterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije;
- ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC;
- ako je nakon imunohemioterapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodiči podrazumevaju primenu R sa nekim drugim hemioterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, posle leka MABTHERA (JKL 0014141) dodaje se lek MABTHERA (JKL 0014142) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0014142

L01XC02

rituksimab

MABTHERA

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 11.7mL (1400mg/11.7mL)

F. Hoffmann-La Roche Ltd

Švajcarska

178.337,40

-

-

-

◊ 1. Nehočkinski limfom, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.3; C83.8)
◊ 2. Nehočkinski limfom, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Klinika za hematologiju KC Kragujevac,
-Vojnomedicinska akademija.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, lekovi ANZOVIP ◊ (JKL 1039384 i JKL 1039385), ALVOTINIB ◊ (JKL 1039394 i JKL 1039397), IMATINIB PHARMASWISS ◊ (JKL 1039392 i JKL 1039389), ANZOVIP ◊ (JKL 1039399),MEAXIN ◊ (JKL 1039006, JKL 1039007 i JKL 1039386), IMAREM◊ (JKL 1039960 i JKL 1039961) i PLIVATINIB◊ (JKL 1039388, JKL 1039386 i JKL 1039387) brišu se. U Listi lekova, u Listi C, grupa L, indikacija za lek AVASTIN ◊ (JKL 0039401 i JKL 0039400) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0039401

L01XC07

bevacizumab

AVASTIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 4 ml (100 mg/4 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

31.660,30

-

-

-

1.Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, a u koliko se postigne resektabilnost metastaza i odgovarajuća operacija istih, i postoperativno, ukupno maksimalno 10 ciklusa.
2. Avastin uz standardnu hemioterapiju karboplatinom i paklitakselom za ovarijalne karcinome FIGO stadijuma IIIc (suboptimalno operisani i inoperabini) i FIGO stadijuma IV, karcinome jajovoda i primarne peritonealne karcinome, za pacijentkinje dobrog opšteg stanja PS 0-1, bez značajnih komorbiditeta i bez infiltracije crevnih vijuga, a potom kao monoterapija u odsustvu progresije do ukupno godinu dana (C56; C57; C48).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

0039400

L01XC07

bevacizumab

AVASTIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 16 ml (400 mg/16 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

126.799,20

-

-

-

1.Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, a u koliko se postigne resektabilnost metastaza i odgovarajuća operacija istih, i postoperativno, ukupno maksimalno 10 ciklusa.
2. Avastin uz standardnu hemioterapiju karboplatinom i paklitakselom za ovarijalne karcinome FIGO stadijuma IIIc (suboptimalno operisani i inoperabini) i FIGO stadijuma IV, karcinome jajovoda i primarne peritonealne karcinome, za pacijentkinje dobrog opšteg stanja PS 0-1, bez značajnih komorbiditeta i bez infiltracije crevnih vijuga, a potom kao monoterapija u odsustvu progresije do ukupno godinu dana (C56; C57; C48).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, cena leka na veliko za pakovanje za lekove VELCADE ◊ (JKL 0039100 i JKL 0039101), BORTEZOMIB ADOC ◊ (JKL 0039109) i BORTEADE ◊ (JKL 0039666) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0039100

L012732

bortezomib

VELCADE ◊

prašak za rastvor za injekciju

1 po 3,5 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

61.790,10

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039101

L012732

bortezomib

VELCADE ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

13.731,10

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039109

L012732

bortezomib

BORTEZOMIB ADOC ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 3,5mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L

Rumunija

61.790,10

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039666

L012732

bortezomib

BORTEADE ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 3,5 mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

61.790,10

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, posle leka BORTEADE ◊ (JKL 0039666) dodaje se lek BORTEZOMIB PLIVA ◊ (JKL 0039110 i JKL 0039111) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0039110

L012732

bortezomib

BORTEZOMIB PLIVA ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1po 1mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Hrvatska; Mađarska

13.731,10

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili
citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039111

L012732

bortezomib

BORTEZOMIB PLIVA ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 3,5mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Hrvatska; Mađarska

61.790,10

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili
citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, posle leka COPAXONE (JKL 0015119) dodaje se lek REMUREL (JKL 0015118) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0015118

L03AX13

glatiramer-acetat

REMUREL

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 28 po 1 ml (20mg/mL)

Synthon Hispania, S.L.; Synthon BV

Španija; Holandija

50.692,50

20 mg

1.810,45

-

Multipla skleroza.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, posle leka HUMIRA (JKL 0014202) dodaje se lek HUMIRA (JKL 0014399) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0014399

L04AB04

adalimumab

HUMIRA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

2 po 0,4 ml (40mg/0,4ml)

Abbvie Biotechnology Gmbh

Nemačka

92.279,50

2,9 mg

3.345,13

-

1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to:
a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat
b) artritis povezan sa entezitisom kod pacijenata uzrasta 6 i više godina, koji nisu pružili odgovarajući odgovor ili koji su intolerantni na konvencionalnu terapiju
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB ) u toku šest meseci terapije;
5. Za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K50), kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili

nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju;
6. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, posle leka SIMPONI (JKL 0014205) dodaje se lek SIMPONI (JKL 0014207) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0014207

L04AB06

golimumab

SIMPONI

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

1 po 1ml (100mg/1ml)

Janssen Biologics B.V

Holandija

131.106,40

1,66 mg

2.176,37

-

Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju;

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, posle leka ACTEMRA (JKL 0014402) dodaje se lek ACTEMRA (JKL 0014410) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0014410

L04AC07

tocilizumab

ACTEMRA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 4 po 0,9ml (162mg/0,9ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

99.502,70

20mg

3.071,07

-

Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Član 30.

U Listi lekova, u Listi D, grupa C, briše se oznaka „ ° „ za lek digoksin° (N003855) i glasi:

ŠIFRA LEKA

ATC

INN

FO

JAČINA LEKA

INDIKACIJE

N003855

C01AA05

digoksin

rastvor za injekciju/infuziju

-

Član 31.

U Listi lekova, u Listi D, grupa D, briše se oznaka „ ° „ za lek acitretin° (N003905 i N003913) i glasi:

ŠIFRA LEKA

ATC

INN

FO

JAČINA LEKA

INDIKACIJE

N003905

D05BB02

acitretin

kapsula

10mg

Psorijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata.

N003913

D05BB02

acitretin

kapsula

25mg

Psorijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata.

Član 32.

U Listi lekova, u Listi D, grupa L, dodaje se oznaka „ ° „ za lek melphalan (N001404) i glasi:

ŠIFRA LEKA

ATC

INN

FO

JAČINA LEKA

INDIKACIJE

N001404

L01AA03

melphalan °

injekcija

50 mg

Član 33.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 1. stav 4, člana 2. st. 1, 4, 10. i 12, člana 5. stav 3, člana 6. stav 5, člana 7, člana 8. stav 3, čl. 9 i 10, člana 11. st. 2, 5, 6, 9. i 10, člana 13. st. 2, 4. i 5, člana 14. stav 2, člana 16. st. 3, 5. i 10. i člana 17, koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika i odredaba člana 25. stav 13. i člana 29. stav 9, koje se primenjuju od 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print