Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
27.04.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)


Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 107/12, 105/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

1. U Odluci o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Službeni glasnik RS”, br. 14/18 i 18/18), u Spisku cena lekova:

– pod rednim brojem 124. u koloni 11. broj: „248,10” zamenjuje se brojem: „203,80”;

– pod rednim brojem 199. u koloni 11. broj: „9.258,00” zamenjuje se brojem: „9.259,40*”;

– pod rednim brojem 200. u koloni 4. broj: „5060096430209” zamenjuje se brojem: „40322717997669”;

– pod rednim brojem 200. u koloni 11. broj: „7.442,60” zamenjuje se brojem: „7.444,00*”;

– pod rednim brojem 208. i 209. u koloni 5. reči: „FERRING PHARMACEUTICALS SA PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „FERRING PHARMACEUTICALS DOO BEOGRAD – STARI GRAD”;

– pod rednim brojem 210. u koloni 5. reči: „FERRING PHARMACEUTICALS SA PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „FERRING PHARMACEUTICALS DOO BEOGRAD – STARI GRAD”;

– pod rednim brojem 210. u koloni 11. broj: „2.104,70” zamenjuje se brojem: „2.303,50”;

– pod rednim brojem 216. u koloni 11. broj: „2.204,90” zamenjuje se brojem: „2.206,30*”;

– pod rednim brojem 217. u koloni 11. broj: „4.409,80” zamenjuje se brojem: „4.411,20*”;

– pod rednim brojem 218. u koloni 11. broj: „3.968,90” zamenjuje se brojem: „3.970,30*”;

– pod rednim brojem 219. u koloni 11. broj: „7.937,90” zamenjuje se brojem: „7.939,30*”;

– pod rednim brojem 404. u koloni 11. broj: „321,30” zamenjuje se brojem: „447,40”;

– pod rednim brojem 411. u koloni 11. broj: „110,50” zamenjuje se brojem: „111,90*”;

– pod rednim brojem 423. u koloni 11. broj: „4.868,20” zamenjuje se brojem: „4.747,30”;

– pod rednim brojem 428. u koloni 11. broj: „175.213,90” zamenjuje se brojem: „165.541,40”;

– pod rednim brojem 430. u koloni 11. broj: „61.732,10” zamenjuje se brojem: „57.260,60”;

– pod rednim brojem 575. u koloni 4. broj: „8606106354034” zamenjuje se brojem: „8606107960517”;

– pod rednim brojem 575. u koloni 5. reči: „BEOCOMPASS DOO” zamenjuju se rečima: „AMICUS SRB DOO”;

– pod rednim brojem 576. u koloni 4. broj: „8606106354041” zamenjuje se brojem: „8606107960524”;

– pod rednim brojem 576. u koloni 5. reči: „BEOCOMPASS DOO” zamenjuju se rečima: „AMICUS SRB DOO”;

– pod rednim brojem 577. u koloni 4. broj: „8606106354058” zamenjuje se brojem: „8606107960531”;

– pod rednim brojem 577. u koloni 5. reči: „BEOCOMPASS DOO” zamenjuju se rečima: „AMICUS SRB DOO”;

– pod rednim brojem 656. u koloni 11. broj: „11.376,90*” zamenjuje se brojem: „11.375,50”;

– pod rednim brojem 657. u koloni 11. broj: „56.878,90*” zamenjuje se brojem: „56.877,50”;

– pod rednim brojem 1006. u koloni 11. broj: „1.773,50*” zamenjuje se brojem: „1.696,10*”;

– lekovi pod rednim brojem 1248. i 1249. brišu se;

– lek pod rednim brojem 1453. briše se;

– lekovi pod rednim brojem 1921. i 1922. brišu se;

– pod rednim brojem 1971. i 1972. u koloni 5. reči: „FERRING PHARMACEUTICALS SA PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „FERRING PHARMACEUTICALS DOO BEOGRAD – STARI GRAD”;

– pod rednim brojem 2034. i 2035. u koloni 5. reči: „FERRING PHARMACEUTICALS SA PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „FERRING PHARMACEUTICALS DOO BEOGRAD – STARI GRAD”;

– lek pod rednim brojem 2080. briše se;

– pod rednim brojem 2090. u koloni 11. broj: „576,30” zamenjuje se brojem: „564,60”;

– pod rednim brojem 2216, 2217, 2218. i 2219. u koloni 5. reči: „FERRING PHARMACEUTICALS SA PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „FERRING PHARMACEUTICALS DOO BEOGRAD – STARI GRAD”;

– pod rednim brojem 2434. u koloni 9. reči: „PharmaSwiss DOO” zamenjuju se rečima: „PenCef Pharma GmbH”;

– pod rednim brojem 2434. u koloni 10. reč: „Slovenija” zamenjuje se rečju: „Nemačka”;

– pod rednim brojem 2435. u koloni 9. reči: „PharmaSwiss DOO Ljubljana” zamenjuju se rečima: „Facta Farmaceutici S.P.A.”;

– pod rednim brojem 2435. u koloni 10. reč: „Slovenija” zamenjuje se rečju: „Italija”;

– pod rednim brojem 2735. u koloni 3. broj: „1327553” zamenjuje se brojem: „1327552”;

– pod rednim brojem 2753. u koloni 11. broj: „751,40*” zamenjuje se brojem: „801,40*”;

– lek pod rednim brojem 2826. briše se;

– lek pod rednim brojem 2897. briše se;

– pod rednim brojem 2971. u koloni 11. broj: „7.320,70” zamenjuje se brojem: „7.168,20”;

– pod rednim brojem 3042. u koloni 11. broj: „1.104,60” zamenjuje se brojem: „921,10”;

– pod rednim brojem 3085. u koloni 11. broj: „186,80” zamenjuje se brojem: „235,00”;

– pod rednim brojem 3196. u koloni 11. broj: „599,50*” zamenjuje se brojem: „622,30*”;

– pod rednim brojem 3198. u koloni 11. broj: „599,50*” zamenjuje se brojem: „622,30*”;

– pod rednim brojem 3553. u koloni 9. reči: „Hospira Enterprises B.V.” zamenjuju se rečima: „Hospira Enterprises B.V.; Hospira Zagreb d.o.o.”;

– pod rednim brojem 3553. u koloni 10. reč: „Holandija” zamenjuje se rečima: „Holandija; Republika Hrvatska”;

– pod rednim brojem 3814. u koloni 11. broj: „11.726,50” zamenjuje se brojem: „11.213,90”;

– pod rednim brojem 4225. u koloni 5. reči: „PFIZER H.C.P. CORPORATION – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „PFIZER SRB DOO”;

– pod rednim brojem 4463. u koloni 4. broj: „8600064103963” zamenjuje se brojevima: „8600064103963; 8600064103963; 8600064103963”;

– pod rednim brojem 4463. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuju se rečima: „ZDRAVLJE AD LESKOVAC”;

– pod rednim brojem 4463. u koloni 9. reči: „Zdravlje AD” zamenjuju se rečima: „Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Zdravlje AD Leskovac”;

– pod rednim brojem 4463. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečima: „Nemačka; Bugarska; Republika Srbija”;

– pod rednim brojem 4464. u koloni 4. broj: „8600064103970” zamenjuje se brojevima: „8600064103970; 8600064103970; 8600064103970”;

– pod rednim brojem 4464. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuju se rečima: „ZDRAVLJE AD LESKOVAC”;

– pod rednim brojem 4464. u koloni 9. reči: „Zdravlje AD” zamenjuju se rečima: „Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Zdravlje AD Leskovac”;

– pod rednim brojem 4464. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečima: „Nemačka; Bugarska; Republika Srbija”;

– pod rednim brojem 4465. u koloni 4. broj: „8600064104120” zamenjuje se brojevima: „8600064104120; 8600064104120; 8600064104120”;

– pod rednim brojem 4465. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuju se rečima: „ZDRAVLJE AD LESKOVAC”;

– pod rednim brojem 4465. u koloni 9. reči: „Zdravlje AD” zamenjuju se rečima: „Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Zdravlje AD Leskovac”;

– pod rednim brojem 4465. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečima: „Nemačka; Bugarska; Republika Srbija”;

– pod rednim brojem 4466. u koloni 4. broj: „8600064104137” zamenjuje se brojevima: „8600064104137; 8600064104137; 8600064104137”;

– pod rednim brojem 4466. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuju se rečima: „ZDRAVLJE AD LESKOVAC”;

– pod rednim brojem 4466. u koloni 9. reči: „Zdravlje AD” zamenjuju se rečima: „Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Zdravlje AD Leskovac”;

– pod rednim brojem 4466. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečima: „Nemačka; Bugarska; Republika Srbija”;

– lekovi pod rednim brojem 4549. i 4550. brišu se;

– pod rednim brojem 4837. u koloni 11. broj: „194,00” zamenjuje se brojem: „195,40*”;

– lekovi pod rednim brojem 4856. i 4857. brišu se;

– pod rednim brojem 4958. u koloni 11. broj: „633,40” zamenjuje se brojem: „634,80*”;

– pod rednim brojem 4995. u koloni 11. broj: „1.644,60” zamenjuje se brojem: „1.646,00*”;

– lekovi pod rednim brojem 5002. i 5003. brišu se;

– pod rednim brojem 5032. u koloni 11. broj: „21.113,30” zamenjuje se brojem: „21.055,10”;

– pod rednim brojem 5033. u koloni 11. broj: „17.631,20” zamenjuje se brojem: „17.582,50”;

– pod rednim brojem 5035. u koloni 11. broj: „21.113,30” zamenjuje se brojem: „21.055,10”;

– pod rednim brojem 5036. u koloni 11. broj: „17.631,20” zamenjuje se brojem: „17.582,50”.

Posle rednog broja 5286. dodaje se sledeći tekst koji glasi:

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print