Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.12.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA EFIKASNU ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2016)


Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), člana 62. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 25. st. 1. i 2. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji

1. U Odluci o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007–2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 140/14), tačka 7. reči: „Sektor za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije” zamenjuju se rečima: „Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print