Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.12.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2016)


Na osnovu člana 39. stav 1. i člana 50. stav 1. tačka 9) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14),
Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, na 357. sednici od 26. decembra 2016. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

1. U Metodologiji za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS”, broj 75/14), poglavlje I. PREDMET METODOLOGIJE menja se i glasi:

„Ovom metodologijom se određuje metod regulacije cene prirodnog gasa za javno snabdevanje koji je zasnovan na opravdanim troškovima poslovanja i odgovarajućoj poslovnoj dobiti za efikasno obavljanje energetske delatnosti, elementi za koje se utvrđuju tarife (u daljem tekstu: tarifni elementi) i način izračunavanja regulisanih cena, odnosno tarifa, način obračuna prirodnog gasa za javno snabdevanje, kategorije i grupe kupaca, dužina regulatornog perioda kao vremenskog perioda za koji se izračunava cena javnog snabdevanja, način utvrđivanja opravdanosti troškova, kao i način, postupak i rokovi za dostavljanje dokumentacije i vrsta dokumentacije koju javni snabdevač dostavlja Agenciji za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija).”.

2. U poglavlju II. METODOLOŠKI PRISTUP, u uvodnoj rečenici reči: „bazira na mehanizmu kontrole cene prirodnog gasa za javno snabdevanje primenom metode”, zamenjuju se rečima: „zasniva na metodi”.

3. U poglavlju III. POJMOVI I DEFINICIJE, stav 2. menja se i glasi:

„Ostali pojmovi upotrebljeni u ovoj metodologiji imaju isto značenje kao u zakonu kojim se uređuje oblast energetike.”

4. U poglavlju IV. ODREĐIVANjE MAKSIMALNO ODOBRENOG PRIHODA, u uvodnom delu, u stavu 1, na kraju tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „i odgovarajuće poslovne dobiti za efikasno obavljanje energetske delatnosti.”

5. U poglavlju VIII. RASPODELA MAKSIMALNO ODOBRENOG PRIHODA I NAČIN IZRAČUNAVANjA TARIFA, u odeljku VIII.1, u stavu 1. prva rečenica menja se i glasi:

„Na tarifni element „kapacitet” se raspoređuje deo maksimalno odobrenog prihoda javnog snabdevača koji čine troškovi nabavke prirodnog gasa koji se ne iskazuju po m³ i troškovi korišćenja drugog distributivnog sistema po tarifnom elementu „kapacitet”.”

U stavu 3. istog odeljka u tački 3), broj: „0,70” zamenjuje se brojem: „0,40”.

U odeljku VIII.2, u stavu 1. prva rečenica menja se i glasi: „Na tarifni element „energent” se raspoređuje deo maksimalno odobrenog prihoda javnog snabdevača koji čine troškovi nabavke prirodnog gasa koji se iskazuju po m³, troškovi korišćenja drugog distributivnog sistema po tarifnom elementu „energent”, poslovna dobit javnog snabdevača, ostali prihodi i korekcioni element.”

U odeljku VIII.4, na kraju, dodaju se novi st. 4, 5. i 6. koji glase:

„Tarifa „energent” za grupu kupaca utvrđenu ovom metodologijom koja u postupku davanja saglasnosti na odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, odnosno izračunavanja tarifa nema ni jednog kupca razvrstanog u toj grupi, se određuje tako što je za kupce u „Kategoriji 1”, jednaka tarifi „energent” utvrđenoj za bilo koju od grupa kupaca „Vanvršna potrošnja K1”, „Ravnomerna potrošnja K1”, ili „Neravnomerna potrošnja K1”, a u „Kategoriji 2”, tarifa „energent” je jednaka tarifi „energent” utvrđenoj za bilo koju od grupa kupaca u toj kategoriji.

Tarifa „kapacitet” za grupu kupaca utvrđenu ovom metodologijom koja u postupku davanja saglasnosti na odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, odnosno izračunavanja tarifa nema ni jednog kupca razvrstanog u toj grupi, se izračunava na osnovu tarife „kapacitet” za bilo koju od grupa kupaca iz te kategorije i vrednosti koeficijenata efikasnosti iskorišćenja sistema iz tačke VIII.1 ove metodologije.

Tarifa „naknada po mestu isporuke” za grupu kupaca utvrđenu ovom metodologijom koja u postupku davanja saglasnosti na odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, odnosno izračunavanja tarifa nema ni jednog kupca razvrstanog u toj grupi, je jednaka tarifi „naknada po mestu isporuke” za bilo koju od grupa kupaca iz te kategorije.”

6. U poglavlju IX. NAČIN OBRAČUNA PRIRODNOG GASA ZA KRAJNjE KUPCE, u stavu 2. posle reči: „kapacitet” dodaju se reči: „i mesto isporuke”.

U stavu 4. reči: „prirodnog gasa tog kupca u obračunskom periodu.”, zamenjuju se rečima: „u obračunskom periodu, zaokruženu na ceo broj.”.

Dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„Kada kupac u toku obračunskog perioda promeni snabdevača, javni snabdevač će obračunati kupcu deo iznosa za kapacitet i naknade po mestu isporuke za obračunski period srazmerno broju dana u obračunskom periodu u kojima je javni snabdevač snabdevao tog kupca.”.

Dosadašnji st. 6–8. postaju st. 7–9.

7. U poglavlju X. NAČIN, POSTUPAK I ROKOVI DOSTAVLJANjA PODATAKA I DOKUMENTACIJE I PROMENA CENE, u odeljku X.3. Izmena cene za javno snabdevanje, stav 4. menja se i glasi:

„Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje može se obrazovati i na osnovu poslednjeg primenjenog maksimalno odobrenog prihoda javnog snabdevača za odgovarajuću regulatornu godinu korigovanog po osnovu troškova za nabavku prirodnog gasa, troškova korišćenja distributivnog sistema, poslovne dobiti i obračunatog korekcionog elemenata, s tim što se taj prihod, kao osnov za obrazovanje nove cene prirodnog gasa za javno snabdevanje primenjuje najduže 36 meseci od dana njegove prve primene.”.

8. Javni snabdevač podnosi zahtev za davanje saglasnosti na odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje sa odlukom o ceni, u skladu sa odredbama ove metodologije, najkasnije do 1. aprila 2017. godine.

Osnov za prvo obrazovanje cena prirodnog gasa za javno snabdevanje u skladu sa odredbama ove metodologije je maksimalno odobreni prihod javnog snabdevača, korigovan po osnovu troškova korišćenja distributivnog sistema i poslovne dobiti i tarifni elementi koji su postojali i bili primenjeni na dan stupanja na snagu ove metodologije.

Do prvog obrazovanja cene prirodnog gasa za javno snabdevanje u skladu sa odredbama ove metodologije, primenjivaće se cena energetskog subjekta – javnog snabdevača koja je, obrazovana i bila primenjena za tarife „kapacitet”, „energent” i „naknada po mestu isporuke” za odgovarajuću kategoriju, odnosno grupu kupaca, na dan stupanja na snagu ove metodologije.

9. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ona stupa na snagu i primenjuje se od 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print